Разное

Ярошенко гдз хімія 10 – Хімія 10 клас Ярошенко 2018 » Допомога учням

Содержание

Хімія 10 клас Ярошенко 2018 » Допомога учням

Хімія 10 клас Ярошенко 2018 » Допомога учням

Завантаження. Зачекайте, будь-ласка…

Інші завдання дивись тут… Знаємо, розуміємо Вправа 1. Які матеріали дістали загальну назву «волокна»? Волокнами називають матеріали, що складаються з довгих і тонких ниток або відрізків ниток, придатних для виготовлення пряжі й тканин.    Вправа 2. Яка класифікація

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Знаємо, розуміємо Вправа 1. Яка відмінність у складі молекул природного каучуку й уперше одержаного за методом Лебедєва синтетичного? Природний каучук є регулярним полімером, який складається зі стереорегулярних макромолекул, у яких структурні ланки однакової просторової

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть відомі вам пластмаси. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирен.   Вправа 2. За допомогою яких дослідів можна підтвердити властивості пластмас? Дослід 1. Термопластичність полімеру Шматок зразка поліетилену

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Знаємо, розуміємо Вправа 1. Поясніть суть понять: полімер, мономер, структурна ланка, ступінь полімеризації. Полімери — високомолекулярні сполуки, що утворюються з низькомолекулярних сполук під час реакцій полімеризації чи поліконденсації. Мономер — речовина

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Завдання 1. Укажіть характеристичну групу амінів. А —SH Б —NO2 В —Nh3 Г —CN—OH— Відповідь: В   Завдання 2. Установіть відповідність між органічною речовиною та класом сполук. Органічна речовина  Клас сполук

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Знаємо, розуміємо Вправа 1 Чому білки належать до полімерів? Бо є високомолекулярними сполуками, в яких структурні ланки в білковій молекулі з’єднані пептидними групами в поліпептидний ланцюг.  Які речовини є їх мономерами? α-амінокислоти.   Вправа 2

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть загальні формули та характеристичні групи амінокислот, наведіть приклади цих сполук. Загальна напівструктурна формула амінокислот: Nh3―(Ch3)n―COOH. Характеристичні групи амінокислот: аміногрупа Nh3 (група амінів) і

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Знаємо, розуміємо Вправа 1. Назвіть характеристичну групу й наведіть приклади амінів. Характеристична група амінів: аміногрупа NН2. Приклади: метанамін Ch4—Nh3, етанамін Ch4—СН2—Nh3, феніламін (анілін) С6Н5—NН2

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Завдання 1. Установіть відповідність між органічною речовиною і класом сполук. Речовина  Клас сполук 1 пропілметаноат  2 етаналь  3 бутан-2-ол  4 пропен    А алкени Б альдегіди В естери Г алкіни Д спирти Відповідь: 1-В,

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Знаємо, розуміємо Вправа 1. Чому сахарозу відносять до олігосахаридів, а крохмаль і целюлозу — до полісахаридів? Бо у складі молекули сахарози моносахарних залишків два, а у складі молекул крохмалю і целюлози — понад 10. Олігосахариди — вуглеводи, молекули

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Знаємо, розуміємо Вправа 1. Які речовини належать до класу вуглеводів? Вуглеводи — це органічні речовини із загальною формулою Cn(h3O)m.   Вправа 2. Яку класифікацію вуглеводів ви знаєте? Вуглеводи класифікують на моносахариди, олігосахариди

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Знаємо, розуміємо Завдання 1. Наведіть приклади: а) вуглеводнів; метан Сh5, eтан C2H6, пропан C3H8 б) оксигеновмісних сполук; метанол Ch4OH, етанол C2H5OH, етанова кислота Ch4COOH в) нітрогеновмісних сполук; етанамін C2H5—Nh3, бензенамін (анілін)

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Знаємо, розуміємо Завдання 1. Сформулюйте відомі вам положення теорії хімічної будови. — атоми в молекулах органічних речовин сполучені між собою хімічними зв’язками в чітко визначеній послідовності відповідно до їх валентності; — атоми або групи атомів у молекулах

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. У переліку формул: С3Н8, С3Н5(ОН)3, С2Н5ОН, С2Н6, СН3Nh3, СН2NН2СООН …  А найменше формул вуглеводнів  Б найменше формул нітрогеновмісних речовин  В формул нітрогеновмісних й оксигеновмісних речовин порівну  Г формули оксигеновмісних

Категорія : Хімія 10 клас Ярошенко 2018

8next.com

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ до підручника «Хімія 10 клас» Ярошенко О.Г. НОВА ПРОГРАМА 2018 РОКУ » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…


ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника Ярошенко О.Г. «Хімія 10 клас»,

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

 Зміст

ПОВТОРЕННЯ. Початкові поняття про органічні речовини…7

ТЕМА 1 ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 1 Теорія будови органічних сполук… 13

§ 2 Ковалентні карбон-карбонові зв’язки в молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук… 19

ТЕМА 2 ВУГЛЕВОДНІ

§ 3 Алкани, їх структурна ізомерія й систематична номенклатура…29

§ 4 Хімічні властивості алканів…37

§ 5 Алкени, систематична номенклатура й ізомерія алкенів… 42

§ 6 Хімічні властивості та застосування алкенів…47

§ 7 Алкіни, ізомерія, номенклатура, хімічні властивості…54

§ 8 Арени. Бензен…58

§ 9 Добування і взаємозв’язок вуглеводнів… 62

§ 10 Виконання завдань різної складності… 66

ТЕМА 3 ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ…72

§ 11 Спирти…73

§ 12 Хімічні властивості та добування насичених одноатомних спиртів…78

§ 13 Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції, реагент якої містить певну частку домішок. . . . . 81

§ 14 Фенол…82

§ 15 Альдегіди…87

§ 16 Карбонові кислоти…93

§ 17 Хімічні властивості й добування насичених одноосновних карбонових кислот. Поняття про естери… 99

§ 18 Гідроліз естерів. Жири як представники естерів…104

§ 19 Вуглеводи. Глюкоза…111

§ 20 Сахароза, крохмаль і целюлоза …120

§ 21 Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач… 126

§ 22 Виконання завдань різної складності… 127

ТЕМА 4 НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 23 Насичені й ароматичні аміни… 129

§ 24 Амінокислоти. Пептиди…135

§ 25 Білки…141

§ 26 Біологічна роль амінокислот і білків…148

§ 27 Виконання завдань різної складності… 154

ТЕМА 5 СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ

§ 28 Полімери…156

§ 29 Пластмаси…161

§ 30 Каучуки, гума…169

§ 31 Волокна. Штучні й синтетичні волокна… 176

ТЕМА 6 БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

§ 28 Багатоманітність і зв’язки між класами органічних речовин…184

§ 29 Вітаміни й ферменти…187

§ 30 Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів… 193

Інші ГДЗ дивись тут…

8next.com

ГДЗ (відповіді) Хімія 10 клас Ярошенко О.Г., 2018 §1 Теорія будови органічних сполук СТОРІНКА 18 » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

Знаємо, розуміємо

Завдання 1. Сформулюйте відомі вам положення теорії хімічної будови.

— атоми в молекулах органічних речовин сполучені між собою хімічними зв’язками в чітко визначеній послідовності відповідно до їх валентності;

— атоми або групи атомів у молекулах взаємно впливають одне на одного безпосередньо або за допомогою інших атомів;

— знаючи властивості органічних речовин, можна встановити їх хімічну будову та, навпаки, за будовою речовин можна зробити висновки про її властивості;

— властивості речовин залежать від якісного та кількісного складу, а також від хімічної будови молекул. 

 

Завдання 2. Яку формулу називають структурною? Структурна формула — це формула речовини, що відображає послідовність сполучення атомів у молекулі. Її записують з дотриманням валентності хімічних елементів. Що вона відображає? Послідовність сполучення атомів у молекулі, але не передає розташування атомів у просторі.

 

Завдання 3. Поясніть явище ізомерії, наведіть приклади ізомерів. Це явище існування речовин з однаковими хімічним складом, молекулярною формулою та відносною молекулярною масою, але різних за будовою. Наприклад, СН3―СН2―СН2―СН3

 

 

СН3―СН―СН3

        |

       СH3

бутанізобутан

 

 

Застосовуємо

Вправа 1. Структурні формули скількох речовин зображено? Трьох речовин.

C6H14, C7H16, C5H12

 

Вправа 2. Знайдіть і виправте у записі структурної формули місця, де допущена невідповідність валентності окремих атомів.


      СН3  
      |  
H3CCHСH2СHСН3
  |      
  CH3      

Вправа 3. Висловте судження про значення теорії будови органічних сполук. Теорія будови органічних сполук пояснила склад і властивості органічних речовин, упорядковувала множину відомих фактів, дозволяє прогнозувати відкриття чи створення нових сполук.

 

Вправа 4. Зробіть висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії їхньої будови.  Різноманітність органічних сполук пояснюється  здатністю атомів Карбону багаторазово сполучатися не лише з атомами інших елементів, а й між собою простим ковалентним зв’язком (С-С), або кратними зв’язками (подвійним С=С, потрійним С≡С), утворюючи карбонові ланцюги (ациклічної (прямої, розгалуженої) та циклічної (замкненої) будови) різної довжини, а також існуванням ізомерів — сполук з однаковим кількісним і якісним складом, але різною будовою молекул. 

Інші завдання дивись тут…

8next.com

⭐ ГДЗ Хімія 10 клас

Хімія, 10 клас і готові домашні завдання


У старшій школі навчання деяких предметів ведеться двома рівнями: базовим і профільним. В тому числі, і з хімії. Наші фахівці, при підборі ГДЗ з цього предмету, врахували всі тонкощі старшої школи і максимально повно і точно зібрали для вас тут відповідний матеріал. У цьому розділі розміщені збірники готових домашніх завдань для всіх книг, зошитів, задачників і тестів, які можуть знадобитися десятикласникові:


  • ГДЗ хімія 10 клас базовий рівень і профільний
  • ГДЗ з хімії 10 клас робочий зошит
  • ГДЗ хімії 10 клас практичні роботи

Домашнє завдання з хімії у 10 класі


Всі рішення структуровані відповідно до редакції навчальних видань, тому знайти необхідне буде легко і просто. А ще простіше буде виконати домашнє завдання за допомогою відповідей, підготовлених фахівцями з цього предмету. Шукайте потрібний підручник, потрібне завдання, потрібну відповідь і приступайте прямо зараз!


ГДЗ з хімії 10 клас — ваш шлях до відмінного навчання!


Якщо ваша дитина навчається у звичайній школі, вибирайте ГДЗ з хімії 10 клас базовий рівень, приступайте до його практичного використання відразу ж. Якщо ж хімія для нього є одним з предметів, які вона вивчає поглиблено, до ваших послуг розв’язник з хімії 10 клас профільний рівень. Так само існує поділ і у робочих зошитів, у збірників лабораторних робіт, тестів для перевірки знань. Нами розглянуті всі джерела, за якими доведеться вивчати хімію в цьому класі. Але найголовніше те, що все це зібрано в одному місці: вам не прийдеться витрачати багато часу на пошук.


Зручність використання ГДЗ


Так само, як учень може за допомогою представлених тут ГДЗ вирішити найскладніші завдання, ви, як батьки, з їх допомогою можете успішно перевірити якість рішення, звіривши з правильною відповіддю в розв’язнику. Більш того, використовуючи наявні в них поясненнях, ви зможете задати навідні запитання, щоб переконатися, що рішення було не просто списано, а виконано усвідомлено. Онлайн збірники готових домашніх завдань на нашому сайті, це зручний інструмент перевірки та отримання знань!


Бажаємо вам успіхів у навчанні!

12baliv.com.ua

ГДЗ Хімія 10 клас Нова програма 2018

Мова навчання: Українська

Автор підручника: О.Г. Ярошенко

Видавництво: Київ, «Грамота»

Рік видання: 2010

Кількість сторінок: 224

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

Мова навчання: Українська

Автор підручника 1: Балан П.Г., Тагліна О. В., Межжерін С.В.

Автор підручника 2: Сиротюк В.Д., Божинова Ф.Я., Генденштейн Л.Е. та ін.

Автор підручника 3: Попель П.П., Ярошенко О.Г., Буринская Н.Н.

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

Мова навчання: Українська

Автор підручника: П.П. Попель, Л.С. Крикля

Видавництво: Київ, «Академія»

Рік видання: 2010

Кількість сторінок: 208

Формат підручника: PDF Дивитись відповіді онлайн →

Мова навчання: Українська

Рівень: Академічний

Формат підручника: PDF

Дивитись онлайн та читати відповіді до підручника Тест-контроль Хімія 10 клас (академічний рівень)

Відповіді на тести та лабораторні і практичні роботи з Хімії (10 клас). Дивитись відповіді онлайн →

ukrdz.in.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *