Разное

Гдз з хімії 9 клас савчин – ГДЗ (ответы) Хімія 9 клас Савчин 2017. Решебник к учебнику, відповіді онлайн

Содержание

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ до підручника «Хімія 9 клас» Савчин М.М. НОВА ПРОГРАМА 2017 РОКУ » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…


ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника Савчин М.М. «Хімія 9 клас»,

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2017 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

Зміст 

§ 1. Основні класи неорганічних сполук  с.4

§ 2. Властивості основних класів неорганічних сполук с.8

§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини  с.14

Тема 1. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини с.19

§ 5. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок с.26

§ 6. Розчин та його компоненти. Розчинення як фізико-хімічний процес с.31

§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини с.37

§ 8. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати с.43

§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти с.53

§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах с.58

Лабораторний дослід 1 с. 61

§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти с.64

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій с.71

Лабораторний дослід 2, 3, 4  с. 75

Практична робота 1 с. 79

§ 13. Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів Гідрогену. Якісні реакції та їх застосування с. 81

Лабораторний дослід 5, 6, 7, 8, 9, 10 с. 82-86

Практична робота 2 с. 89

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій с. 95

§ 15. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники с. 100

§ 16. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння с. 107

§ 17. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників с. 111

Лабораторний дослід 11 с. 114

§ 18. Оборотні й необоротні реакції с.. 116

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки Вуглеводні

§ 19. Особливості органічних сполук с. 125

§ 20. Метан як представник насичених вуглеводнів с. 129

§ 21. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви с. 137

Лабораторний дослід 12 с. 140

§ 22. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів с. 143

§ 23. Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях с. 148

§ 24. Поняття про полімери на прикладі поліетилену с. 151

§ 25. Поширення вуглеводнів у природі. Природні джерела вуглеводнів с. 156

§ 26. Поняття про спирти. Етанол і гліцерол с. 167

§ 27. Етанова (оцтова) кислота: фізичні та хімічні властивості, застосування с. 174

Практична робота 3 с. 178

§ 28. Поняття про вищі карбонові кислоти с.. 179

§ 29. Жири, їх біологічна роль с. 184

§ 30. Вуглеводи: глюкоза, сахароза с. 193

Лабораторний дослід 13 с. 194

§ 31. Вуглеводи: крохмаль, целюлоза с. 198

Лабораторний дослід 14 с. 199

Лабораторний дослід 15 с. 199

§ 32. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери с. 204

Практична робота 4 с. 211

§ 33. Природні й синтетичні органічні сполуки с. 212

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 34. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення с. 219

§ 35. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу с. 227

§ 36. Хімічна наука й виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені — творці хімічної науки с. 232

Інші ГДЗ дивись тут…

8next.com

Відповіді до «Робочий зошит з хімії 9 клас» М. М. Савчин » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…


ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита Савчин М.М. «ХІМІЯ 9 клас»

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах! 

За новою програмою 2017 року дивись тут…

ЗМІСТ

                 ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

Сторінка 8. Самостійна робота. Основні класи неорганічних сполук: оксиди, кислоти

Сторінка 8. Самостійна робота. Хімічні властивоссті оксидів

Сторінка 9. Самостійна робота. Хімічні властивості кислот.

Сторінка 10. Самостійна робота. Основні класи неорганічних сполук: солі, основи

Сторінка 11. Самостійна робота. Хімічні властивості основ

Сторінка 13. Самостійна робота. Хімічні властивості середніх солей

Сторінка 13. Домашнє завдання. Хімічні властивості середніх солей

Сторінка 15. Самостійна робота. Типи хімічних зв’язків

Сторінка 16. Домашнє завдання. Кристалічні гратки

                                          ТЕМА 1. РОЗЧИНИ

Сторінка 19. Самостійна робота. Вода, будова молекули

Сторінка 20. Домашнє завдання. Значення розчинів у діяльності людини

Сторінка 24. Самостійна робота. Поняття про розчини. Розчинність.

Сторінка 25. Домашнє завдання. Поняття про розчини. Розчинність

Сторінка 27. Самостійна робота (рівнева). Кількісний склад розчину

Сторінка 28. Домашнє завдання. Масова частка розчиненої речовини

Сторінка 30. Самостійна робота. Розв’язування розрахункових задач

Сторінка 30. Домашнє завдання. Розв’язування розрахункових задач

Сторінка 33. Самостійна робота (фронтальна). Ступінь електролітичної дисоціації

Сторінка 35. Самостійна робота (фронтальна). Дисоціація кислот, основ, солей

Сторінка 35. Лабораторний дослід 1. Виявлення йонів гідрогену та гідроксид-йонів у розчині

Сторінка 36. Домашнє завдання. Дисоціація кислот, основ, солей

Сторінка 37. Лабораторний дослід 2. Реакції обміну в розчинах електролітів, що відбуваються з випаданням осаду

Сторінка 38. Лабораторний дослід 3. Реакції обміну в розчинах електролітів, що відбуваються з виділенням газу

Сторінка 38. Лабораторний дослід 4. Реакції обміну в розчинах електролітів, що відбуваються з утворенням води

Сторінка 39. Самостійна робота (фронтальна). Дисоціація кислот, основ, солей

Сторінка 39. Домашнє завдання. Дисоціація кислот, основ, солей

Сторінка 41. Вправи на складання повних і скорочених йонних рівнянь реакцій

Сторінка 42. Домашнє завдання Повні та скорочені йонні рівняння реакцій

Сторінка 45. Узагальнення знань з теми «Розчини»

Сторінка 46. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Розчини»

                                        ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Сторінка 49. Самостійна робота. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

Сторінка 50. Домашнє завдання. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

Сторінка 53. Самостійна робота. Окисно-відновні реакції

Сторінка 54. Домашнє завдання. Окисно-відновні реакції

Сторінка 55. Вправи на складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Сторінка 56. Самостійна робота. Екзотермічні та ендотермічні реакції

Сторінка 57. Домашнє завдання. Термохімічні рівняння.

Сторінка 59. Самостійна робота. Швидкість хімічних реакцій

Сторінка 60. Домашнє завдання. Залежність швидкості реакцій від різних чинників

Сторінка 62. Самостійна робота. Вплив каталізаторів на швидкість хімічних реакцій

Сторінка 64. Домашнє завдання. Реакції каталітичні і некаталітичні

Сторінка 65. Лабораторний дослід 5. Вплив поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

Сторінка 67. Розв’язування задач за рівняннями хімічних реакцій

Сторінка 69. Узагальнення теоретичних знань з теми «Хімічні реакції»

Сторінка 70. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Хімічні реакції»

                           ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Сторінка 73. Самостійна робота. Поняття про органічні речовини

Сторінка 75. Самостійна робота. Особливості будови атома Карбону

Сторінка 76. Домашнє завдання. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону

Сторінка 78. Самостійна робота. Метан. Гомологи метану

Сторінка 79. Домашнє завдання. Метан. Гомологи метану 

Сторінка 83. Самостійна робота. Домашнє завдання. Моделі молекул алканів

Сторінка 85. Самостійна робота. Хімічні властивості метану

Сторінка 86. Домашнє завдання. Хімічні властивості метану

Сторінка 87. Самостійна робота. Хімічні властивості алканів

Сторінка 89. Домашнє завдання. Хімічні властивості алканів

Сторінка 90-91. Самостійна робота. Етен (етилен) та етин (ацетилен)

Сторінка 93. Самостійна робота. Хімічні властивості алкенів та алкінів

Сторінка 93. Домашнє завдання. Хімічні властивості алкенів та алкінів

Сторінка 96. Самостійна робота. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях

Сторінка 97. Домашнє завдання. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях

Сторінка 98. Лабораторний дослід 7. Ознайомлення із зразками виробів з поліетену

Сторінка 99. Самостійна робота. Поняття про полімери на основі поліетену

Сторінка 100. Домашнє завдання. Поняття про полімери на основі поліетену

Сторінка 102. Узагальнення теоретичних знань з теми «Вуглеводні»

Сторінка 102. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Вуглеводнії»

Сторінка 104. Самостійна робота. Насичені одноатомні спирти

Сторінка 106. Домашнє завдання. Метанол і етанол

Сторінка 108. Лабораторний дослід 8. Досліди з гліцеролом

Сторінка 108. Самостійна робота. Гліцерол. Склад молекули. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 110. Домашнє завдання. Гліцерол. Склад молекули. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 112. Лабораторні досліди 9, 10. Дія етанової (оцтової) кислоти на індикатори. Взаємодія з металами, лугами, солями.

Сторінка 111, 113. Самостійна робота. Етанова (оцтова) кислота. Застосування

Сторінка 114. Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості етанової кислоти

Сторінка 116. Самостійна робота. Поняття про вищі карбонові кислоти

Сторінка 118. Домашнє завдання. Поняття про вищі карбонові кислоти

Сторінка 120. Самостійна робота. Жири. Склад. Фізичні і хімічні властивості

Сторінка 121. Домашнє завдання. Жири. Склад. Фізичні і хімічні властивості

Сторінка 123. Лабораторний дослід 11. Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом

Сторінка 123. Самостійна робота. Вуглеводи: глюкоза. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 124. Домашнє завдання. Вуглеводи: глюкоза. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 125. Самостійна робота. Вуглеводи: сахароза. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 126. Домашнє завдання. Вуглеводи: сахароза. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 128. Лабораторні досліди 12, 13. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом.

Сторінка 128. Самостійна робота. Полімерна будова крохмалю й целюлози

Сторінка 130. Домашнє завдання. Реакції гідролізу крохмалю і целюлози

Сторінка 131. Узагальнення знань про найважливіші оксигеновмісні сполуки

Сторінка 132. Самостійна робота. Аміноетанова кислота. Фізичні і хімічні властивості

Сторінка 133. Домашнє завдання. Аміноетанова кислота. Фізичні і хімічні властивості

Сторінка 135. Лабораторний дослід 14. Кольорові реакції білків

Сторінка 136. Домашнє завдання. Білки. Склад і будова.Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 138. Самостійна робота. Нуклеїнові кислоти.

Сторінка 140. Узагальнення знань про найважливіші нітрогеновмісні сполуки

Інші ГДЗ дивись тут…

8next.com

Хімія 9 клас підручник Савчин 2017 » Допомога учням

Хімія 9 клас підручник Савчин 2017 » Допомога учням

Завантаження. Зачекайте, будь-ласка…

Інші завдання дивись тут… Вправа 1 Поясніть класифікацію речовин за походженням і будовою. Усі речовини за походженням поділяються на природні і синтетичні. За будовою, залежно від складу й видів хімічних зв’язків, розрізняють речовини молекулярні та немолекулярні.   

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Поясніть, як класифікують органічні речовини за їх походженням. На природні, що існують у природі або їх добуто з природних речовин, і синтетичні, що виготовленІ синтетичним шляхом за допомогою хімічних перетворень з інших органічних чи неорганічних

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Поясніть склад молекул білків. Білки — це біополімери,мономерами яких у складі полімерних молекул є залишки α-амінокислот. Через те, що карбоксильна й аміногрупи α-амінокислот мають різну хімічну природу, вони можуть взаємодіяти. Зокрема,

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Назвіть основних представників класу сполук «вуглеводи». Глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза.   Вправа 2. Порівняйте склад і будову молекул крохмалю та глюкози. Крохмаль відноситься до полісахаридів, мономерами в макромолекулі крохмалю є

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Поясніть походження назви класу речовин «вуглеводи». У перших відомих представників цих речовин співвідношення кількості атомів Гідрогену й Оксигену в молекулах становило 2:1 (як і в молекулі води), а третім хімічним елементом є Карбон. Саме

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Поясніть склад і будову молекул жирів. До складу жирів входять залишки молекул гліцеролу (гліцерину) і вищих карбонових кислот.  Тверді жири — тваринного походження, до складу яких входять залишки молекул насичених вищих карбонових кислот —

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Укажіть молекулярну формулу пальмітинової кислоти. А С17Н35–СООН Б С15Н31–ОН В С15Н31–СООН Г С17Н33–СООН Відповідь: В   Вправа 2. Укажіть скорочену структурну формулу олеїнової кислоти. А

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Укажіть групу карбонових кислот. А –СООН Б –ОН В –СОН Г –С=О Відповідь: А   Вправа 2. Укажіть назву класу речовин, до якого належить етанова кислота. А одноатомні спирти  В багатоатомні спирти Б насичені вуглеводні

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Позначте молекулярну формулу етанолу. А С2Н6О2 Б С2Н4О В С2Н6О Г С3Н8О3 Відповідь: В. СН3-Сh3-ОН, або С2H6O   Вправа 2. Позначте формулу спирту з характерним запахом. А С3Н8О3 Б С2Н5ОН В С3Н8О Г С4Н9О Відповідь: Б.  

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Назвіть природні джерела вуглеводневої сировини. Нафта, природний газ, супутний нафтовий газ,  кам’яне вугілля.   Вправа 2. Охарактеризуйте склад найпоширеніших джерел вуглеводнів: а) природного газу; До складу природного газу входить

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Укажіть мономерну ланку поліетилену. А (—СН=СН—) Б (—СН=СН—)n В (—СН2—СН2—) Г (—СН2—СН2—)n Відповідь: В   Вправа 2. Укажіть назву мономеру поліетилену. А пропан Б етан В етин Г етен

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Обчисліть і позначте об’єм кисню (н.у.), що витратиться в реакції з воднем, якщо утворилася водяна пара об’ємом 360 л. А 180 л Б 360 л В 200 л Г 280 л Відомо: V(h3O)=360 л. Знайти: V(O2)-? Напишемо рівняння реакції: O2 +

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… І варіант Завдання 1. У двох пробірках під шифрами містяться хлоридна кислота й розчин натрій гідроксиду. Визначте експериментально кожну з цих речовин. Хід роботи І пробірка ІІ пробірка додали 1-2 краплі  лакмусу синій колір червоний колір

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Назвіть чинник, який узято за основу класифікації хімічних реакцій на оборотні й необоротні. Напрям хімічної реакції.   Вправа 2. Сформулюйте визначення реакцій:  а) необоротних; Хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямі й завершуються

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

Інші завдання дивись тут… Вправа 1. Поясніть, як ви розумієте поняття «швидкість хімічної реакції». Це зміна концентрації реагента або продукту реакції за одиницю часу в одиниці об’єму.   Вправа 2. Наведіть приклади реакцій, що відбуваються з різною швидкістю за певний проміжок

Категорія : Хімія 9 клас підручник Савчин 2017

8next.com

ГДЗ. Відповіді (сторінка 96) до робочого зошита «Хімія 9 клас» М.М.Савчин » Допомога учням

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут…

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут…

САМОСТІЙНА рОБОТА. ВІДНОШЕННЯ ОБ’ЄМІВ ГАЗІВ У ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЯХ — ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА: oб’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного та до газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа.

І-ІІ рівні

Задача 1. Етин об’ємом 40 л повністю згорів у кисні. Обчисліть об’єм утвореного карбон (ІV) оксиду (н.у.).

Дано: V(C2H2)=40 л        

Знайти: V(СО2)-? 

Розв’язування

І спосіб

Запишемо рівняння реакції:

40 л                  х л            

2Н2     + 5О2    →  4СО2   + 2Н2О

2 об’єми                 4 об’єми 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Відповідні об’єми, використовуючи закон об’ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА), записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об’єм карбон (IV) оксиду:

40 л / 2 = х л / 4

х л • 2 = 40 л • 4

х = 40 л • 4 : 2

х = 80 л

ІІ спосіб

Запишемо рівняння реакції.

2Н2 + 5О2 → 4СО+ 2Н2О          

За рівнянням реакції V(C2H2):V(CO2)=2:4=1:2, тому 

V(СО2)=2•V(C2H2)=2•40 л=80 л

Відповідь: 80 л.

 

Задача 2. Для добування тетрахлороетану витратили хлор об’ємом 140 л. Обчисліть об’єм етину, що вступив у реакцію (н.у.).

Дано: V(Cl2)=140 л        

Знайти: V(С2H2)-? 

Розв’язування

І спосіб

Запишемо рівняння реакції:

х л         140 л            

С2Н2     +   2Cl2    →  С2H2Cl4

1 об’єм     2 об’єми 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Відповідні об’єми, використовуючи закон об’ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА), записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об’єм етину:

х л / 1 = 140 л / 2

х л • 2 = 140 л • 1

х = 140 л • 1 : 2

х = 70 л

ІІ спосіб

Запишемо рівняння реакції:

С2Н+ 2Cl→ С2H2Cl4         

За рівнянням реакції V(C2H2):V(Cl2)=1:2, тому

V(C2H2)=V(Cl2):2=140 л : 2=70 л

Відповідь: 70 л.

III рівень

Задача 3. Під час хлорування етану за сильного освітлення утворився дихлороетан та гідроген хлорид об’ємом 44,8 л (н.у.). Обчисліть об’єми вихідних речовин.

Дано: V(НCl)=44,8 л        

Знайти: V(С2H6)-?, V(Cl2)-?

Розв’язування

І спосіб

Запишемо рівняння реакції:

х л           y л                   44,8 л    

С2Н6     +      2Cl2   →  С2H4Cl2 + 2HCl

1 об’єм        2 об’єми                2 об’єми

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Відповідні об’єми, використовуючи закон об’ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА), записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об’єм етану:

х л / 1 = 44,8 л / 2

х л • 2 = 44,8 л • 1

х = 44,8 л • 1 : 2

х = 22,4 л

За допомогою пропорції обчислюємо об’єм хлору:

у л / 2 = 44,8 л / 2

у л • 2 = 44,8 л • 2

у = 44,8 л • 2 : 2

у = 44,8 л

ІІ спосіб

Запишемо рівняння реакції:

С2Н6+2Cl2→С2H4Cl2 + 2HCl        

За рівнянням реакції V(C2H6:V(НCl)=1:2, тому

V(C2H6)=V(НCl):2=44,8 л : 2=22,4 л

За рівнянням реакції V(Cl2):V(НCl)=2:2=1:1, тому

V(Cl2)=V(НCl)=44,8 л

Відповідь: 22,4 л С2H6 і 44,8 л Сl2.

 

Задача 4. Етин об’ємом 115 л повністю прореагував з воднем за наявності каталізатора. Обчисліть об’єми водню, що вступив у реакцію, та етану, що утворився в її результаті (н. у.).

Дано: V(C2Н2)=115 л        

Знайти: V(H2)-?, V(C2Н6)-?

Розв’язування

І спосіб

Запишемо рівняння реакції:

115 л      х л         у л    

С2Н2     +   3Н2    →   С2H6

1 об’єм     3 об’єми    1 об’єм

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Відповідні об’єми, використовуючи закон об’ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА), записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об’єм водню:

115 л / 1 = х л / 3

х л • 1 = 115 л • 3

х = 115 л • 3 : 1

х = 345 л

За допомогою пропорції обчислюємо об’єм етану:

115 л / 1 = у л / 1

у л • 1 = 115 л • 1

у = 115 л • 1 : 1

х = 115 л

ІІ спосіб

Запишемо рівняння реакції:

С2Н2+3Н2→С2H6        

За рівнянням реакції V(C2H2):V(H2)=1:3, тому

V(H2)=3•V(C2H2)=3•115 л=345 л

За рівнянням реакції V(C2H2):V(C2H6)=1:1, тому

V(C2H6)=V(C2H2)=115 л

Відповідь: 345 л Н2, 115 л C2Н6.

IV рівень

Задача 5. Для зварювання та різання металів використовують суміш етину з киснем. Обчисліть, які об’єми цих газів треба взяти, щоб утворився такий об’єм карбон (ІV) оксиду (н. у.), який утвориться під час повного згоряння пропану кількістю речовини З моль.

Дано: y(C3H8)=3 моль        

Знайти: V(СО2)-?, V(С2Н2)-?, V(О2)-?

Розв’язування

І спосіб

Запишемо рівняння горіння пропану:

3 моль                 х л            

3Н8     + 10О2    →  6СО2   + 8Н2О

2 моль                   134,4 л 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль пропану С3Н8  з утворенням 6 моль карбон (IV) оксиду (1 моль газу за н.у. займає об’єм 22,4л, а 6 моль займатимуть у 6 разів більший об’єм, тобто 134,4 л)

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою проопорції обчислюємо об’єм карбон (IV) оксиду.

3 моль / 2 моль = х л / 134,4 л

х л • 2 моль = 134,4 л • 3 моль

х = 134,4 л • 3 : 2

х = 201,6 л

Запишемо рівняння горіння етину:

х л          у л             201,6 л            

2Н2     + 5О2    →     4СО2     + 2Н2О

2 об’єми     5 об»ємів      4 об»єми 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Відповідні об’єми, використовуючи закон об’ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА), записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об’єм етину:

х л / 2 = 201,6 л / 4

х л • 4 = 201,6 л • 2

х = 201,6 л • 2 : 4

х = 100,8 л

За допомогою пропорції обчислюємо об’єм кисню:

у л / 5 = 201,6 л / 4

у л • 4 = 201,6 л • 5

у = 201,6 л • 5 : 4

у = 252 л

ІІ спосіб

Запишемо рівняння горіння пропану:

3Н8+10О2→6СО2+8Н2О          

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль пропану С3Н8  з утворенням 6 моль карбон (IV) оксиду, кількість речовини карбон (IV) оксиду у 3 рази більша, ніж пропану, тому

y(СО2)=3•y(С3Н8)=3•3 моль=9 моль

Об’єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 9 моль обчислюємо за формулою V=y•Vм, де Vм — постійна стала і за н.у. чисельно дорівнє. 22,4 л/моль.

V(СО2)=y(СО2)•VM=9 моль •22,4 л/моль=201,6 л

Запишемо рівняння горіння етину:

2Н2+5О→ 4СО2 + 2Н2О       

За рівнянням реакції V(C2H2):V(CO2)=2:4=1:2, тому

V(C2H2)=V(CO2):2=201,6 л : 2=100,8 л.

За рівнянням реакції V(О2):V(CO2)=5:4, звідси 4•V(O2)=5•V(CO2), тому

V(О2)=5•V(CO2):4=5 • 201,6 л : 4=252 л

Відповідь: V(СО2)=201,6 л, V(С2Н2)=100,8 л, V(О2)=252 л.

 

Задача 6. Суміш пропану і етину об’ємом 16,8 л пропустили через хлор. Утворився 1,1,2,2-тетрахлороетан масою 25,2 г. Обчисліть об’єми газів (н.у.), що вступили в реакцію, та об’ємні частки газів у вихідній суміші.

Дано: V(C2H2;C3H8)=16,8 л, m(C2H2Cl4)=25,2 г.    

Знайти: φ(С2Н2)-?  φ(С3Н8)-?

Розв’язування

І спосіб

Із суміші газів з хлором із утворенням 1,1,2,2-тетрахлороетану реагує етин.

Записуємо рівняння реакції:

   х л                      25,2 г                      

   C2H2  +   2Cl2     →  C2H2Cl4

  22,4 л                    168 г 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль етину С2Н2 (1 моль газу за н.у. займає об’єм 22,4 л) з утворенням 1 моль 1,1,2,2-тетрахлороетану. Обчислюємо молярну масу (Mr г/моль=M) 1,1,2,2-тетрахлороетану й, відповідно, масу 1 моль.

Mr2Н2Cl4)=2•Ar(C)+2•Ar(H)+4•Ar(Cl)=2•12+2•1+4•35,5=168,

M(C2H2Cl4)=168 г/моль. Маса 1 моль=168 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об’єм етину С2Н2.

х л / 22,4 л = 25,2 г / 168 г

х л • 168 г = 25,2 г • 22,4 л

х = 25,2 г • 22,4 л : 168 г

х =3,36 л

Обраховуємо об’єм пропану:

V(С3Н8)=V(суміші)-V(С2Н2)=16,8 л-3,36 л = 13,44 л

Об’ємна частка речовини (φ) — це відношення об’єму речовини до  об’єму суміші: φ(речовини)=V(речовини)/V(суміші).

φ(С2Н2)=V(С2Н2)/V(суміші)=3,36 : 16,8=0,2, або,

помноживши це число на на 100%, одержимо 20%.

φ(С3Н8)=V(С3Н8)/V(суміші)=13,44 :16,8=0,8, або 80%

ІІ спосіб

Із суміші газів з хлором із утворенням 1,1,2,2-тетрахлороетану реагує етин.

Запишемо рівняння реакції: C2H2+Cl2→C2H2Cl4

Обчислимо кількість речовини 1,1,2,2-тетрахлороетану масою 25,2 г за формулою y=m/M, де Мr г/моль=M.

Mr2Н2Cl4)=2•Ar(C)+2•Ar(H)+4•Ar(Cl)=2•12+2•1+4•35,5=168, 

M(C2H2Cl4)=168 г/моль

y(С2Н2Cl4)=m(C2H2Cl4):M(C2H2Cl4)=25,2 г: 168 г/моль = 0,15 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль етину С2Н2  з утворенням 1 моль 1,1,2,2-тетрахлороетану, кількість речовини є однакова, тому y(C2Н2)=y(С2Н2Cl4)=0,15 моль

Об’єм етину кількістю речовини 0,15 моль обчислюємо за формулою V=y•Vм, де Vм- постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль. 

V(C2Н2)=y(C2H2)•VM=0,15 моль•22,4 л/моль=3,36 л

Обчислюємо об’єм пропану:

V(С3Н8)=V(суміші)-V(С2Н2)=16,8 л-3,36 л=13,44 л

Об’ємна частка речовини (φ) — це відношення об’єму речовини до  об’єму суміші: φ(речовини)=V(речовини)/V(суміші).

φ(С2Н2)=V(С2Н2)/V(суміші)=3,36/16,8=0,2, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 20%.

φ(С3Н8)=V(С3Н8)/V(суміші)=13,44/16,8=0,8, або 80%

Відповідь:  φ(С2Н2)=20%; φ(С3Н8)=80%.

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут… 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут…

8next.com

⭐ ГДЗ Хімія 9 клас Савчин 2017

Хімія і книжки з відповідями

Ваші уроки хімії тепер будуть проходити значно простіше, адже на кожен з них Ви будете йти завжди підготовленими. А допоможе в цьому збірник готових домашніх завдань Хімія 9 клас М.М. Савчин 2017 року випуску, який вже розміщений на порталі.

Нова програма з хімії

У 2017 році вийшло дуже багато нових підручників. Це добре, що навчальна програма вдосконалюється і оновлюється. А ми пропонуємо Вам скористатися ГДЗ за новою програмою, щоб завжди знайти правильну готову відповідь до будь-якого завдання.

ГДЗ хімія Ярошенко

На нашому порталі ви знайдете готові домашні роботи з хімії найпопулярніших авторів. Наприклад, у нас є ГДЗ 9 клас хімія Ярошенко 2017 нова програма.

Інші готові домашні завдання

В 2017 році вийшли такі збірники готових домашніх завдань: ГДЗ Хімія 9 клас Григорович 2017, ГДЗ Хімія 9 клас Попель Крикля 2017. Отже, у нас Ви точно знайдете ГДЗ, які відповідають підручнику, за яким ведеться навчання у вашій школі.

ГДЗ в телефоні

На Вашому смартфоні так багато різних додатків, які допомагають у вирішенні різних питань. А ось чи є додаток, крім калькулятора, яке допоможе Вам у навчанні? Ні? Тоді завантаж і встанови наш. Він допоможе Вам вивчити нові теми, перевірити домашнє завдання і розібратися з усіма непростими завданнями.

Практичні роботи і лабораторні досліди

Вивчення хімії неможливо уявити без виконання практичних робіт і проведення лабораторних дослідів. Ці роботи дуже цікаві для учнів, але, тим не менше, варто себе перевірити за допомогою ГДЗ Хімія 9 клас Савчин 2017 року за новою програмою.

Завжди онлайн

У будь-який час учень зможе зайти до нас на сайт, навіть якщо у нього немає нашого застосування, і подивитися в он-лайн режимі ГДЗ Хімія 9 клас М.М. Савчин. Завдяки перевірці знань, а не списування, учень завжди зможе бути впевнений в правильному вирішенні будь-якої задачі з хімії.

Вільний доступ до ГДЗ

Окрім того, учні зможуть трохи відволіктися і пограти в цікаві ігри на своєму комп’ютері. Всі маніпуляції на порталі в абсолютно вільному і безкоштовному доступі в будь-який час доби.

Перевір себе

Готові домашні завдання існують для того, щоб завжди можна було переконатися у власних знаннях та попрацювати над помилками.

12baliv.com.ua

ГДЗ/Відповіді (сторінка 39) до робочого зошита «Хімія 9 клас М.М.Савчин» » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

рівень І

Вправа 1. Укажіть, які речовини є електролітами: 


А. Хлоридна кислотаБ цукорВ натрій бромідГ. Гліцерол

Відповідь: А, В

 

Вправа 2. Укажіть речовини, подані формулами, що належать до неелектролітів:


А. MgCl2Б. CaOВ. P2O5Г. HNO3Г. НNO3

Відповідь: Б, В.

 

Вправа 3. Напишіть рівняння дисоціації електролітів, поданих формулами:

а) KCl = K+ + Cl

б) NaOH = Na+ + OH

в) HNO3 = H+ + NO3

II рівень

Вправа 4. Укажіть формулу сполуки, яка дисоціюює ступінчасто:


А. ZnCl2Б. Ca(NO3)2В. H3PO4Г. HNO3Г. NaHCO3

Відповідь: В.

Ступінчасто дисоціюють багатоосновні кислоти.

 

Вправа 5. Укажіть, які йони утворюються внаслідок дисоціації натрій сульфату


А. Na+ i SO32-Б. Na+ i SO42-В.Na+ i HSO4Г. Na+ i S2

Відповідь: Б.

Na2SO4 = 2Na+ + SO42-

 

Вправа 6. Напишіть рівняння дисоціації для речовин, поданих формулами:

а) NaOH = Na+ + OH

б) HF = H+ + F

в) K2CO3 = 2K+ + CO32-

ІІІ рівень

Вправа 7. Напишіть рівняння дисоціації для речовин, поданих формулами:

а) Ca(OH)2 = Ca2+ + 2OH

б) ZnCl2 = Zn2+ + 2Cl

в) H2SO4 = 2H+ + SO42-

г) Cu(NO3)2 = Cu2+ + 2NO3

г) AlCl3 = Al3+ + 3Cl

д) HNO3 = H+ + NO3

IV рівень

Вправа 8. Напишіть рівняння дисоціації для речовин, поданих формулами:

а) Fe2(SO4)3 = 2Fe3+ + 3SO42-

б) K3PO4 = 3K+ + PO43-

в) Al(NO3)3 = Al3+ + 3NO3

г) Cr2(SO4)3 = 2Cr3+ + 3SO42-

г) Na2SiO3 = 2Na+ + SiO32-

д) H3PO4 = 3H+ + PO43-

 

Вправа 9. Розв’яжіть задачі посильного вам рівня.

І рівень

1. До розчину натрій гідроксиду масою 80 г з масовою часткою лугу 0,4 долили надлишок хлоридної кислоти. Обчисліть масу утвореної солі.

Відомо: m(розчину)=80 г, ω(NаОН)=0,4 

Знайти: m(NaCl)-?

Розв’язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу натрій гідроксиду в розчині масою 80 г.

m(NаОН)=m(розчину)•ω(NаОН)=80 г•0,4=32 г

2. Записуємо рівняння реакції:

  32  г             х г

 NaOH + HCl = NaCl  + H2

   40 г            58,5 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій гідроксиду NаОН з утворенням 1 моль натрій хлориду NaCl. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40,  

M(NaOH)=40 г/моль. Маса 1 моль=40 г

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5,  

M(NaCl)=58,5 г/моль. Маса 1 моль=58,5 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій хлориду.

32 г / 40 г = х г / 58,5 г, звідси

х г • 40 г = 58,5 г • 32 г

х = 58,5 г • 32 г : 40 г

х = m(NaCl) = 46,8 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу натрій гідроксиду в розчині масою 80 г.

m(NаОН)=m(розчину)•ω(NаОН)=80 г•0,4 =32 г.

2. Обчислюємо кількість речовини натрій гідроксиду масою 32 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)= 40 г/моль.

v(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=32 г : 40 г/моль=0,8 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: NaOH+HCl=NaCl↓+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль натрій гідроксиду NаОН з утворенням 1 моль натрій хлориду NaCl, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,8 моль натрій гідроксиду, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини натрій хлориду, тому 

v(NaCl)=v(NаОН)=0,8 моль.

4. Обчислюємо масу натрій хлориду кількістю речовини 0,8 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, M(NaCl)=58,5 г/моль. 

m(NaCl)=v(NaCl)•M(NaCl)=0,8 моль•58,5 г/моль=46,8 г.

Відповідь: m(NaCl)=46,8 г. 

ІІ рівень

2. До розчину алюміній нітрату масою 42,6 г з масовою часткою речовини 10% долили розчину калій гідроксиду до повної взаємодії. Обчисліть масу речовини, що випала в осад. Назвіть її.

Відомо: m(розчину)=42,6 г, ω(Al(NO3)3)=10%

Знайти: m(BaSO4)-?

Розв’язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу алюміній нітрату в розчині масою 42,6 г.

m(Al(NO3)3)=(m(розчину)•ω(Al(NO3)3)):100%=42,6 г•10%:100%=4,26 г

2. Записуємо рівняння реакції:

  4,26   г                  х г

 Al(NO3)3 + 3KOH = Al(OH)3↓  + 3KNO3 

   213 г                   78 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль алюміній нітрату Al(NO3)3 з утворенням 1 моль алюміній гідроксиду Al(OH)3. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Al(NO3)3)=Ar(Al)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=27+3•14+9•16=213,  

M(Al(NO3)3)=213 г/моль. Маса 1 моль=213 г

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=27+3•16+3•1=78,  

M(Al(OH)3)=78 г/моль. Маса 1 моль=78 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу алюміній гідроксиду.

4,26 г / 213 г = х г / 78 г, звідси

х г • 213 г = 78 г • 4,26 г

х = 78 г • 4,26 г : 213 г

х = m(Al(OH)3) = 1,56 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу алюміній нітрату в розчині масою 42,6 г.

m(Al(NO3)3)=(m(розчину)•ω(Al(NO3)3):100%=42,6 г•10%:100%=4,26 г.

2. Обчислюємо кількість речовини алюміній нітрату масою 4,26 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Al(NO3)3)=Ar(Al)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=27+3•14+9•16=213,  

M(Al(NO3)3)=213 г/моль. 

v(Al(NO3)3)=m(Al(NO3)3) : M(Al(NO3)3)=4,26 г : 213 г/моль=0,02 моль.

3. Записуємо рівняння реакції:  Al(NO3)3+3KOH=Al(OH)3↓+3KNO3

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль алюміній нітрату Al(NO3)3 з утворенням 1 моль алюміній гідроксиду Al(OH)3, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,02 моль алюміній нітрату, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини алюміній гідроксиду, тому 

v(Al(OH)3)=v(Al(NO3)3)=0,02 моль.

4. Обчислюємо масу алюміній гідроксиду кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=27+3•16+3•1=78,  

M(Al(OH)3)=78 г/моль. 

m(Al(OH)3)=v(Al(OH)3)•M(Al(OH)3)=0,02 моль•78 г/моль=1,56 г.

Відповідь: m(Al(OH)3)=1,56 г; алюміній гідроксид. 

ІІІ рівень

3. До розчину масою 76 г з масовою часткою ферум (ІІ) сульфату 0,35 долили розчину барій хлориду до повної взаємодії. Обчисліть маси продуктів реакції.

Відомо: m(розчину)=76 г, ω(FeSO4)=0,35

Знайти: m(BaSO4)-?, m(FeCl2)-?

Розв’язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу ферум (ІІ) сульфату в розчині масою 76 г.

m(FeSO4)=m(розчину)•ω(FeSO4)=76 г•0,35=26,6 г

2. Записуємо рівняння реакції:

  26,6  г               х г          у г

 FeSO4 + BaCl2 = BaSO4↓  + FeCl2 

  152 г                233 г       127 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль ферум (ІІ) сульфату FeSO4 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4 і 1 моль ферум (ІІ) хлориду FeCl2. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(FeSO4)=Ar(Fe)+Ar(S)+4•Ar(O)=56+32+4•16=152,  

M(FeSO4)=152 г/моль. Маса 1 моль=152 г

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г

Mr(FeCl2)=Ar(Fe)+2•Ar(Cl)=56+2•35,5=127,  

M(FeCl2)=127 г/моль. Маса 1 моль=127 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій сульфату.

26,6 г / 152 г = х г / 233 г, звідси

х г • 152 г = 233 г • 26,6 г

х = 233 г • 26,6 г : 152 г

х = m(BaSO4)=40,775 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу ферум (ІІ) хлориду.

26,6 г / 152 г = у г / 127 г, звідси

у г • 152 г = 127 г • 26,6 г

y = 127 г • 26,6 г : 152 г

y = m(FeCl2)=22,225 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу ферум (ІІ) сульфату в розчині масою 76 г.

m(FeSO4)=m(розчину)•ω(FeSO4)=76 г•0,35 =26,6 г.

2. Обчислюємо кількість речовини ферум (ІІ) сульфату масою 26,6 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(FeSO4)=Ar(Fe)+Ar(S)+4•Ar(O)=56+32+4•16=152,  

M(FeSO4)=152 г/моль.

v(FeSO4)=m(FeSO4) : M(FeSO4)=26,6 г : 152 г/моль=0,175 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: FeSO4+BaCl2=BaSO4↓+FeCl2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль ферум (ІІ) сульфату FeSO4 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4 і 1 моль ферум (ІІ) хлориду FeCl2, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,175 моль ферум (ІІ) сульфату, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини барій сульфату і ферум (ІІ) хлориду, тому 

v(BaSO4)=v(FeCl2)=v(FeSO4)=0,175 моль.

4. Обчислюємо маси заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233, M(BaSO4)=233 г /моль. 

m(BaSO4)=v(BaSO4)•M(BaSO4)=0,175 моль•233 г/моль=40,775 г.

Mr(FeCl2)=Ar(Fe)+2•Ar(Cl)=56+2•35,5=127, M(FeCl2)=127 г/моль.

m(FeCl2)=v(FeCl2)•M(FeCl2)=0,175 моль•127 г/моль=22,225 г.

Відповідь: m(Ba2SO4)=40,775 г, m(FeCl2)=22,225 г. 

IV рівень

4. До розчину кристалогідрату алюміній нітрату нонагідрату масою 140 г з масовою часткою його 0,15 долили розчин цього кристалогідрату масою 160 г з масовою часткою 0,25. Обчисліть масову частку кристалогідрату в новому розчині.

Відомо: m1(розчину)=140 г; ω1(Al(NO3)3•9H2O)=0,15; 

m2(розчину)=160 г; ω2(Al(NO3)3•9H2O)=0,25

Знайти: ω(Al(NO3)3•9H2O)-?

Розв’язування:

1. Обчислюємо масу кристалогідрату в першому розчині.

m1(Al(NO3)3•9H2O)=ω1(Al(NO3)3•9H2O)•m1(розчину)= 0,15•140 г=21 г.

2. Обчислюємо масу кристалогідрату в другому розчині. 

m2(Al(NO3)3•9H2O)=ω2(Al(NO3)3•9H2O)•m2(розчину)= 0,25•160 г=40 г

3. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

m(розчину)=m1(розчину)+m2(розчину)=140 г+160 г=300 г.

4. Обчислюємо масу кристалогідрату в новоутвореному розчині.

m(Al(NO3)3•9H2O)= m1(Al(NO3)3•9H2O)+m2(Al(NO3)3•9H2O)=21 г + 40 г= 61 г.

5. Обчислюємо масову частку кристалогідрату в новоутвореному розчині.

ω(Al(NO3)3•9H2O)=m(Al(NO3)3•9H2O)/m(розчину)=61 г:300 г=0,203, або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 20,3%.

Відповідь: 20,3%.

 

Вправа 10. Повторіть реакції обміну за 8 клас. Напишіть три рівняння дисоціації за умови, що вони відбуваються.

а) NaOH + HCl = NaCl + H2O

б) NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓

в) 2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + H2O + CO2

Інші завдання дивись тут…

8next.com

ГДЗ. Відповіді (сторінка 124) до робочого зошита «Хімія 9 клас» М.М.Савчин » Допомога учням

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут…

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут…

Домашнє завдання. Глюкоза.

Завдання 1. Укажіть правильні відповіді.

1. Позначте загальну формулу вуглеводів:

А. СnН2n-2. Б. СnН2n+2. В. СnН2n. Г. Сn2О)m.

Відповідь: __Г__

2. Позначте назву вуглеводу, якого особливо багато у стиглому винограді: 

А. Лактоза. Б. Глюкоза. В. Мальтоза. Г. Сахароза.

Відповідь: __Б__

3. Позначте хімічну властивість глюкози, що доводить наявність у молекулі гідроксильних груп:

A.Взаємодія з етановою кислотою.  Б. Взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом.

B.Бродіння під дією ферментів.       Г. Відновлення до шестиатомного спирту.

Відповідь: _ Б__

4. Позначте ознаку реакції взаємодії глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом:

A.Випадання синього осаду.    Б. Утворення яскраво-синього розчину.

B.Випадання червоного осаду. Г. Утворюється «срібне» дзеркало.

Відповідь: __Б__

Зміни 2017 року.  5. Позначте назву реакції біосинтезу глюкози:

А. Фотосинтез. Б. Бродіння. В. Гідроліз. Г. Естерифікація.

Відповідь: __А__. 

5. Позначте назву реакції розщеплення глюкози під дією ферментів:

А. Фотосинтез. Б. Бродіння. В. Гідроліз. Г. Естерифікація.

Відповідь: __Б__. 

 

Завдання 2. Розв’яжіть задачу. Процес окиснення глюкози в організмі людини відбувається через низку стадій, проте кінцевий результат можна подати рівнянням С6Н12О6 + 6О2 —> 6СО2 + 6Н2О. Обчисліть кількість речовини кисню, що витратиться на окиснення глюкози кількістю речовини 5 моль.

Дано: y(C6Н12О6)=5 моль. Знайти: y(O2)-?

Розв’язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

5 моль        х моль

C6Н12О6  +   6O2 —>  6CO2 + 6Н2О   

1 моль        6 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Оскільки біля О2 є коефіцієнт 6, то кисню вступило в реакцію 6 моль, а глюкози С6Н12О6 лише  1 моль. Зазначені кількості речовин підписуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомого пропорції обчислюємо кількість речовини кисню:

5 моль / 1 моль=х моль / 6 моль

х моль • 1 моль = 5 моль • 6 моль

х=5 моль • 6 моль : 1 моль

х=у(О2)=30 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: C6Н12О6+6O2—>6CO2+6Н2О   

За рівнянням реакції у(С6H12O6):y(O2)=1:6, звідси

у(О2)=6•у(С6Н12О6)= 6•5 моль=30 моль

Відповідь: y(O2)=30 моль

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут… 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут…

8next.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *