Разное

Гдз з хімії 8 клас савчин робочий зошит гдз – Відповіді Робочий зошит хімія 8 клас Савчин 2016. ГДЗ

Содержание

ГДЗ/ВІДПОВІДІ (сторінка 154) Робочий зошит «Хімія 8 клас» Савчин М.М. 2016 рік ГЕНЕТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОСНОВНИМИ КЛАСАМИ СПОЛУК » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, що подані схемами, працюючи в групах або самостійно:

a) Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2->MgO

2Mg + O2 = 2MgO

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + 2NaCl

Mg(OH)2↓ = MgO + H2O

б) P->P2O5->H3PO4->Ca3(PO4)2

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

2H3PO4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6H2O

 

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій за схемами:

а) Zn ->ZпО ->Zn(NO3)2->Zn(OH)2->Na2ZnO2

2Zn+O2=2ZnO

ZnO+2HNO3=Zn(NO3)2+H2O

Zn(NO3)2+2NaOH=Zn(OH)2↓+2NaNO3

Zn(OH)2+2NaOH=Na2ZnO2+2H2O

а) Al->Al2O3->AlBr3->Al(OH)3->Al2(SO4)3

4Al+3O2=2Al2O3

Al2O3 + 6HBr = 2AlBr3 + 3H2O

AlBr3 + 3NaOH = Al(OH)3↓ + 3NaBr

2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

І варіант

Si->SiO2->Na2SiO3->H2SiO3->SiO2

Si+O2=SiO2

SiO2+2NaOH=Na2SiO3 +H2O

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3

H2SiO3↓= SiO2+H2O

ІІ варіант 

Ba->BaО->Ba(OH)2->BaSO4

                    Ba(NO3)2

2Ba+O2=2BaO

BaO+H2O=Ba(OH)2

Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O

Ba(OH)2+Cu(NO3)2=Ba(NO3)2+Cu(OH)2

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

а) мідь —> купрум (ІІ) сульфат —> купрум (ІІ) гідроксид —> купрум(ІІ) оксид —> мідь;

Cu—>CuSO4—>Cu(OH)2—>CuO—>Cu

Cu + HgSO= Hg + CuSO4

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ +Na2SO4

Cu(OH)2↓ = CuO + H2O   

2CuO=2Cu+O2

б) фосфор —> фосфор (V) оксид —> калій ортофосфат —> ортофосфатна кислота —> кальцій ортофосфат;

P—>P2O5—>K3PO4—>H3PO4—>Ca3(PO4)2

4P+5O2=2P2O5

P2O5+3K2O=2K3PO4

K3PO4+3HCl=H3PO4+3KCl

2H3PO4+3Ca(NO3)2=Ca3(PO4)2↓+6HNO3

в) залізо —> ферум(ІІ) оксид -> ферум(ІІ) хлорид -» ферум(ІІ) гідроксид —> ферум(ІІ) оксид -> залізо;

Fe—>FeO—>FeCl2—>Fe(OH)2—>FeO—>Fe

2Fe+O2=2FeO

FeO+2HCl=FeCl2+H2O

FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl

Fe(OH)2↓=FeO+H2O

2FeO = 2F + O2

г) магній -> магній оксид -> магній карбонат —> карбон(ІV) оксид—> кальцій карбонат —> кальцій оксид.

Mg—>MgO—>MgCO3—>CO2—>CaCO3—>CaO

2Mg+O2=2MgO

MgO+CO2=MgCO3

MgCO3=MgO+CO2

CO2+CaO=CaCO3

CaCO3↓=CaO+CO2

Інші завдання дивись тут… 

8next.com

ГДЗ/ВІДПОВІДІ (сторінки 8-10) Робочий зошит «Хімія 8 клас» Савчин М.М., 2016 рік ПОНЯТТЯ ПРО ЛУЖНІ, ІНЕРТНІ ЕЛЕМЕНТИ, ГАЛОГЕНИ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії літію, натрію з киснем з огляду на те, що останній утворює пероксид складу R202. Назвіть утворені продукти і дані впишіть у таблицю.
Рівняння реакції   Назва
Li + O2 =Li2OЛітій оксид
2Na + O2 =Na2O2    Натрій пероксид

Завдання 2. Напишіть рівняння взаємодії лужних металів з хлором та водою.

Рівняння реакції з хлором   Рівняння реакції з водою
2Li + Сl2 = 2LiCl 2Li + 2Н2O = 2LiOH+H2
2Na + Сl2 = 2NaCl   2Na + 2Н2О = 2NaOH + H2
2К + Сl2 = 2KCl  2К + 2Н2O = 2KOH + H2

Завдання 3. Зробіть висновок про взаємодію лужних металів з киснем, неметалами і водою. Лужні метали активно взаємодіють з киснем, утворюючи оксиди, з неметалами, утворюючи солі, і з водою, утворюючи луги і виділяючи водень.

 

Завдання 4. У воді масою 150 г розчинили натрій сульфат масою 50 г. Обчисліть масову частку речовини у розчині.

Відомо: m(води)=150 г; m(речовини)=50 г.

Знайти: w(речовини) -?

Розв’язання:

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=50 г+150 г=200 г.

2. Знаходимо масову частку речовини (натрій сульфату) в розчині за формулою: 

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(речовини)=(50 г/200 г)•100%= 0,25•100%=25%.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=50 г + 150 г= 200 г.

2. Визначаємо масу речовини (натрій сульфату), що міститься  у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв’язуємо її:

у 200 г розчину — 50 г речовини

у 100 г розчину — х г речовини

200 г / 100 г = 50 г / х г, 

тому х г • 200 г = 50 г • 100 г, 

х = (50 г • 100 г) : 200 г

х = 25 г, тому w(речовини)=25%

Відповідь: 25% або 0,25.

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії фтору, хлору та брому з воднем. Назвіть утворені продукти і дані впишіть у таблицю.

Рівняння реакціїНазва
F2 + H2 = 2HF   Фторидна кислота
Сl2 + Н2 = 2HCl  Хлоридна кислота
Вг2 + Н2 = 2HBr    Бромідна кислота

Завдання 2. Напишіть рівняння взаємодії відомих вам галогенів з кальцієм. Назвіть утворені сполуки.
а)Ca + Cl2 = CaCl2.  Кальцій хлорид.
б)Сa +  Br2 = CaBr2.  Кальцій бромід.
в)Ca + I2 = CaI2.  Кальцій йодид.

Завдання 3. Обчисліть масу йоду у спиртовому розчині масою 25 г з масовою часткою речовини 5%, який використовують як дезінфікуючий засіб.

Відомо: m(розчину)=25 г; w(йоду)=5%.

Знайти: m(йоду)-?

Розв’язування:

Знаходимо масу речовини (йоду) в розчині за формулою: 

m(речовини)=(w(речовини)•m(розчину))/100%

m(йоду)=(5%•25 г):100%=1,25 г.

Відповідь: у спиртовому розчині йоду масою 25 г з масовою часткою речовини 5% міститься йод масою 1,25 г.

Інші завдання дивись тут…

8next.com

ГДЗ/ВІДПОВІДІ (сторінки 11-12) Робочий зошит «Хімія 8 клас» Савчин М.М., 2016 рік ПОНЯТТЯ ПРО ЛУЖНІ, ІНЕРТНІ ЕЛЕМЕНТИ, ГАЛОГЕНИ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1.  Виділіть металічні елементи з даного переліку символів: С, S, Na, Fe, H, К , Lі, Cl, Mg, N, Zn, Нg, Si, Rb, Са.

У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч — неметалічні.

 

Вправа 2. Напишіть формули простих речовин, утворених галогенами, назвіть їх та прочитайте формули.


Формули

Назви простих 

речовин

Читання

формул

F2

фтор

Флуор-2

Cl2,

хлор

Хлор-2 

Br2,

бром

Бром-2

I2.

йод

Йод-2

Вправа 3.  Укажіть, в якому ряді сполук є тільки формули оксидів лужних елементів:


A.    ZnO, К2О, FeO.

B.    Ag2О, Cu2О,Na2О

Б. Na2О, Rb2О, Li2О

Г. K2О, Cs2О, Hg2О

Вправа 4. Напишіть рівняння взаємодії натрію і калію з воднем.


2Na + H2 = 2NaH (натрій гідрид)2К + H2 = 2КH (калій гідрид)

II рівень

Вправа 5. Виділіть металічні (зеленого кольору) та неметалічні (сірого кольору) елементи з даного переліку символів:
Аl, Si, Zn, As, Na, Br, H, Ca, Cl, Cu, Ar, Xe, Ba, Si, Rb, Ag, H, F.

У довгому варіанті Періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч — неметалічні. 

 

Вправа 6. Пригадайте фізичні властивості металів і назвіть їх.

Мають металічний блиск, пластичні (ковкі), теплопровідні, електропровідні.

 

Вправа 7. Напишіть формули оксидів відомих вам металічних елементів та назвіть їх.

K2O  — калій оксид,

BaO — барій оксид,

CaO — кальцій оксид,

Al2O3 — алюміній оксид,

Fe2O3 — ферум (ІІІ) оксид.

 

Вправа 8. Напишіть рівняння реакцій між попарно взятими речовинами:І варіантІІ варіант
Li2О + Н2О = 2LiOH   
2Na + Br2 = 2NaBr (натрій бромід)
2Na + 2Н2О = 2NaOH + H2
Na2О + Н2О = 2NaOH
2К + 2Н2О = 2KOH + H2
2Li + Сl2 = 2LiCl (літій хлорид)

ІІІ рівень

Вправа 9. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій. Укажіть суму коефіцієнтів.


A. Na + О2 —>

Б. К2О + Н2О —>
B. Li + Н2O —>

Г. Na + F2 —>

1. КOН
2. Na2O
3. NaF

4. Na2O2
5. LiOH + H2

А44
Б14
В57
Г35

А. 2Na + O2 = Na2O2, 2 +1+1=4

Б. K2O + H2O = 2KOH, 1+1+2=4

В. 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2↑, 2+2+2+1=7

Г. 2Na + F2 = 2NaF, 2+1+2=5

IV рівень

Вправа 12. У воді об’ємом 135 мл розчинили цукор масою 15 г. Обчисліть масову частку речовини у розчині.Запис умови Розв’язування
Відомо:

V(води)=135 мл;

m(цукру)=15 г.

w(цукру) — ?

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m = V•ρ,

де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 135 мл • 1 г/мл = 135 г. 

Бачимо, що для води об’єм відповідає масі,

тому ця дія не є обов’язковою. 

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(води)=

= 15 г + 135 г = 150 г.

2. Знаходимо масову частку речовини (цукру) 

в розчині за формулою: 

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(цукру)=(15 г/150 г)• 100%= 0,1•100%=10%.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m = V•ρ,

де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 135 мл • 1 г/мл = 135 г. 

Бачимо, що для води об’єм відповідає масі,

тому ця дія не є обов’язковою. 

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(цукру)+m(води)=

= 15 г + 135 г = 150 г.

3. Визначаємо масу речовини (цукру), що

міститься  у 100 г розчину, тобто, масову

частку. Для цього складаємо пропорцію і

розв’язуємо її:

у 150 г розчину — 15 г цукру

у 100 г розчину — х г цукру

150 г / 100 г = 15 г / х г, 

тому х г • 150 г = 15 г • 100 г, 

х = (15 г • 100 г) : 150 г

х = 10 г, тому w(цукру)=10%

Відповідь: 10% або 0,1.

Інші завдання дивись тут…

8next.com

ГДЗ / Відповіді / ОТВЕТЫ РОБОЧИЙ ЗОШИТ «Хімія 9 клас» Савчин М.М., НОВА ПРОГРАМА 2017 РОКУ » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…


ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита Савчин М.М. «Хімія 9 клас»,

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2017

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

За програмою 2012 року дивись тут…

ЗМІСТ

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

Сторінка 5 Хімічні властивоссті оксидів, кислот

Сторінка 6 Хімічні властивості оксидів

Сторінка 7 Хімічні властивості кислот

Сторінка 8 Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

Сторінка 9 Хімічні властивості основ

Сторінка 10 Хімічні властивості середніх солей. Самостійна робота

Сторінка 10 Хімічні властивості середніх солей. Домашнє завдання

Сторінка 11 Хімічний зв’язок і будова речовини. Типи хімічних зв’язків

Сторінка 12 Кристалічні гратки. Залежність будови і властивостей речовин від типів хімічних зв’язків

ТЕМА 1. РОЗЧИНИ

Сторінка 15 Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

Сторінка 17 Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок

Сторінка 19 Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок. Самостійна

Сторінка 19 Вода. Будова молекули води. Домашнє завдання

Сторінка 21 Розчинення як фізико-хімічний процес.  Самостійна робота

Сторінка 22 Розчин і його компоненти. Домашнє завдання

Сторінка 24 Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Самостійна

Сторінка 25 Розчини. Домашнє завдання

Сторінка 26 Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин

Сторінки 28 Кристалогідрати. Домашнє завдання

Сторінка 30 Розв’язування задач за рівняннями. Самостійна робота

Сторінка 31 Розв’язування задач за рівняннями. Домашнє завдання

Сторінка 33 Розв’язування задач за рівняннями. Самостійна робота

Сторінка 35 Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти

Сторінка 36 Розв’язування задач за рівняннями. Домашнє завдання

Сторінка 38 Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Сторінка 38 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1. Виявлення йонів H+ та OH у розчинах

Сторінка 39 Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Сторінка 41 Ступінь електролітичної дисоціації. Самостійна робота

Сторінка 42 Сильні і слабкі електроліти. Домашнє завдання

Сторінка 43 Поняття про рН розчину

Сторінка 45 Реакції обміну між електролітами. Умови їх перебігу

Сторінка 46 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 4

Сторінка 46 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 5

Сторінка 47 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 6

Сторінка 48 Йонні рівняння реакцій. Самостійна робота

Сторінка 49 Йонні рівняння реакцій. Домашнє завдання

Сторінка 50 Вправи на складання йонних рівнянь. Тренінг

Сторінка 52 Хімічні властивості сполук з погляду електролітичної дисоціації

Сторінка 53 Розв’яжіть задачі, посильного вам рівня

Сторінка 55 Якісні реакції на хлорид-іони. Самостійна робота.

Сторінка 55 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 7

Сторінка 56 Розв’язування задач. Домашнє завдання.

Сторінка 58 Якісні реакції на сульфат-аніони. Самостійна робота

Сторінка 58 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 8

Сторінка 59 Якісні реакції на карбонат-аніони. Самостійна робота

Сторінка 59 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 9

Сторінка 60 Розв’яжіть задачі. Домашнє завдання.

Сторінка 61 Якісні реакції та їхнє застосування

Сторінка 63 Узагальнення знань з теми «Розчини»

Сторінка 64 ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Розчини»

ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Сторінка 67 Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Самостійна робота

Cторінка 68 Класифікація хімічних рівнянь. Домашнє завдання

Сторінка 69 Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки

Сторінка 73 Окисно-відновні реакції. Самостійна робота

Cторінка 74 Окисно-відновні реакції. Домашнє завдання

Cnорінка 75 Вправи на складання окисно-відновних реакцій. Тренінг

Сторінка 77 Тепловий ефект хімічних рівнянь. Самостійна робота

Сторінка 78 Термохімічні рівняння. Домашнє завдання

Сторінка 79 Швидкість хімічних реакцій, залежність швидкості реакцій від різних чинників

Сторінка 84 Оборотні й необоротні реакції

Сторінка 86 Узагальнення теоретичних знань з теми «Хімічні реакції»

Сторінка 86 ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Хімічні реакції»

ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Сторінка 91 Електронна будова атома Карбону. Самостійна робота

Сторінка 93 Метан як представник насичених вуглеводнів. Самостійна робота

Сторінка 94 Хімічні властивості метану. Застосування. Домашнє завдання

Сторінка 95 Хімічні властивості метану. Застосування. Самостійна робота

Сторінка 96 Хімічні властивості метану. Застосування. Домашнє завдання

Сторінка 99 Гомологи метану. Самостійна робота

Сторінка 100 Гомологи метану. Домашнє завдання

Сторінка 103 Етен (етилен) та етин (ацетилен). Самостійна робота

Сторінка 104 Етен (етилен) та етин (ацетилен). Домашнє завдання

Сторінка 106 Хімічні властивості етену та етину. Самостійна робота

Сторінка 107 Хімічні властивості етену та етину. Домашнє завдання

Сторінка 109 Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях. Самостійна робота

Сторінка 110 Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях. Домашнє завдання

Сторінка 112 Поняття про полімери: поліетен. Самостійна робота

Сторінка 113 Поняття про полімери: поліетен. Самостійна робота

Сторінка 114 Поширення вуглеводнів. Самостійна робота

Сторінка 116 Застосування вуглеводнів. Домашнє завдання

Сторінка 118 Узагальнення теоретичних знань з теми «Вуглеводні»

Сторінка 118 ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Вуглеводнії»

Сторінка 121 Насичені одноатомні спирти. Самостійна робота

Сторінка 123 Метанол і етанол. Домашнє завдання

Сторінка 124 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 11

Сторінка 125 Гліцерол. Склад молекули. Самостійна робота

Сторінка 126 Гліцерол. Фізичні та хімічні властивості. Домашнє завдання

Сторінка 128 Етанова (оцтова) килота. Самостійна робота

Сторінка 129 Етанова (оцтова) кислота. Домашнє завдання 

Сторінка 131 Вищі карбонові кислоти. Самостійна робота

Сторінка 133 Вищі карбонові кислоти. Домашнє завдання

Сторінка 135 Жири. Склад. Самостійна робота

Сторінка 136 Фізичні та хімічні властивості жирів. Домашнє завдання

Сторінка 138 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 12.

Сторінка 139 Глюкоза, сахароза. Самостійна робота

Сторінка 139 Глюкоза, сахароза. Домашнє завдання

Сторінка 140 Домашній експеримент (фізичні властивості сахарози)

Сторінка 141 ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 13,14. 

Сторінка 141 Полімерна будова крохмалю й целюлози. Самостійна робота

Сторінка 142 Полімерна будова крохмалю й целюлози. Домашнє завдання

Сторінка 143 Узагальнення знань про найважливіші оксигеновмісні сполуки

Сторінка 144 Амінокислоти. Самостійна робота

Сторінка 145 Амінокислоти. Домашнє завдання

Сторінка 146 Білки. Склад і будова.Самостійна робота

Сторінка 147 Фізичні та хімічні властивості білків. Домашнє завдання

Сторінка 149 Узагальнення знань про найважливіші нітрогеновмісні сполуки

Сторінка 150 Природні і синтетичні органічні сполуки. Самостійна робота

Сторінка 152 Захист довкілля від СОЗ. Самостійна робота

Сторінка 153 Багатоманітність речовин. Самостійна робота

Сторінка 155 Взаємозв’язки між речовинами. Домашнє завдання

Сторінка 156 Місце хімії серед наук про природу. Самостійна робота

Сторінка 157 Місце хімії серед наук про природу. Домашнє завдання

Сторінка 159 Хімічна наука і виробництво в Україні. Самостійна робота                  

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут…

8next.com

ГДЗ/ВІДПОВІДІ (сторінки 24-26) Робочий зошит «Хімія 8 клас» Савчин М.М. 2016 рік ІЗОТОПИ. НУКЛІДИ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

САМОСТІЙНА РОБОТА
Завдання 1. Обчисліть кількість нейтронів у ядрах природних ізотопів елементів:

І варіант                                         ІІ варіант3919К       4019К      4119К

3618Ar       3818Ar      4018Ar

n=39-19=20

n=40-19=21

n=41-19=22

n=36-18=18

n=38-18=20


n=40-18=22

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1. Укажіть кількість нейтронів у ядрі нукліду 63Сu:

А. З0.    Б. 32.    В.З6.     Б.34.   

63-29=34

 

Завдання 2. Укажіть протонне і нейтронне числа нукліду Хлору 37Сl:
А. 17,18.    Б. 17,20.    В. 17,37.    Г. 17,35. 

Порядковий №17, 37-17=20

 

Завдання 3. Нукліди — це різновид атомів з певним нуклонним числом.       

 

Завдання 4. Хімічний елемент — це вид атомів з однаковим зарядом ядра.

II    рівень

Завдання 5. Прочитайте запис 3517Сl та поясніть значення чисел:
17- протонне число ; 35 — нуклонне число (сума протонів і нейтронів).  

 

Завдання 6. Укажіть кількість нейтронів у ядрах нуклідів: 30Р, 31Р:
А. 30,61.    Б. 15,16.     В. 16,16.    Г.30,31.      

30-15=15, 31-15=16

 

Завдання 7. Укажіть кількість протонів та нейтронів, відповідно, у ядрі нукліду 27Аl:
А. 13,14.    Б. 13, 27.     В. 13,13.    Г. 14,13.

Порядковий №13, 27-13=14

 III    рівень

Завдання 8. Укажіть, чим кількісно відрізняються атоми ізотопів одного елемента:

А. Протонами.    Б. Електронами.     В. Нейтронами.     Г. Зарядом ядра.

 

Завдання 9. Порівняйте записи: 70Ge; 73Ge; 76Ge.

Поясніть, що подібне і відмінне. Назвіть ці частинки.

Це ізотопи Германію. Ізотопи мають однакове протонне число, число електронів, заряд ядра, але різні нуклонні числа, а значить різне число нейтронів.

Завдання 10. Природний Купрум складається з двох нуклідів 63Сu і 65Сu. Відносна атомна маса Купруму — 63,55. Обчисліть атомну частку важкого ізотопу в природному елементі. 

Дано: 63Cu, 65Cu, Ar(Cu)=63,55;

Знайти: Х(63Cu)-? Х(65Cu)-?

Розв’язування:

Позначимо атомну частку нукліда 63Сu через x, тоді атомна частка нукліда 65Сu буде становити 1-x.

Підставивши значення у формулу

Х1•A12•A2=Ar, де х — атомна частка елемента, А — нуклонне число, отримаємо алгебраїчне рівняння і розв’яжемо його.

x•63+(1-x)•65=63,55

x•63+65-x•65=63,55

2•x=65-63,55

2•x=1,45

х=1,45:2

х=0,725

Отже, атомна частка нукліду 63Сu 0,725, або 72,5%,

а атомна частка нукліду 65Сu рівна 1-0,725=0,275 або 27,5%.

Відповідь: Х(63Cu)=0,725 або 72,5%, Х(65Cu)=0,275 або 27,5%.

 

           
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1. Укажіть назви частинок, з яких складаються атомні ядра:


A.    Нейтронів та електронів.
B.    Протонів та електронів. 
Б. Протонів і нейтронів.
Г. Лише з протонів.

Вправа 2. Позначте число нейтронів у ядрі нукліду 56Fe:
А. 26.    Б. 56.    В. 30.    Г. 82.

56-26=30

 

Вправа 3. Позначте правильне твердження: Нуклонне число вказує на кількість:


A.    Протонів.
B.    Нейтронів.
Б. Електронів.
Г. Суму протонів та нейтронів.

Вправа 4. Укажіть число протонів та нейтронів, відповідно, у ядрі нукліду 52Сг:
А. 26 і 26.    Б. 52 і 24.   В. 24 і 52.   Г. 24 і 28.

Порядковий №24, 52-24=28 

Вправа 5. Порівняйте й поясніть, чим подібні і чим відрізняються ізотопи 36Ar, 3SAr, 40Аг.

Це ізотопи Аргону. Ізотопи мають однакове протонне число, число електронів, заряд ядра, але різні нуклонні числа, а значить різне число нейтронів.

 Інші завдання дивись тут…

8next.com

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ «Робочий зошит з хімії учня 8 класу» Іванащенко О.А. та ін. НОВА ПРОГРАМА 2016 РОКУ » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…


ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита з хімії учня 8 класу

Іванащенко О.А., Михайлова І.Г., Путніков А.В. 

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах! 

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу Сторінка 2

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система

хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома

Тренувальні вправи Сторінки 8, 14, 17

Тренувальні вправи Сторінки 20

Тренувальні вправи Сторінка 25,26

Самостійні роботи Сторінки 22, 29

Узагальнення знань з теми 1. Сторінка 32

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Тренувальні вправи Сторінки 35, 37, 39

Тренувальні вправи Сторінка 42, 44, 45

Узагальнення знань з теми 2. Сторінка 46

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

Тренувальні вправи Сторінка 49

Самостійна робота Сторінка 52

Тренувальні вправи Сторінка 54, 55

Самостійна робота Сторінка 56

Самостійна робота Сторінка 59

Тренувальні вправи Сторінка 61

Узагальнення знань з теми 3. Сторінка 62

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

Тренувальні вправи Сторінка 65, 67

Тренувальні вправи Сторінка 69, 71

Тренувальні вправи Сторінка 73

Взаємозалік і самоконтроль Сторінка 76

Тренувальні вправи Сторінка 78

Самостійна робота Сторінка 82

Тренувальні вправи Сторінка 85

Тренувальні вправи Сторінка 91

Самостійна робота Сторінка 96

Самостійна робота Сторінка 100

Узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних сполук» Сторінка 101

Контроль знань з теми «»Основні класи неорганічних сполук» Сторінка 103

Тренувальні вправи Сторінка 109

Узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних сполук» Сторінка 110

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут…

8next.com

ГДЗ Хімія 8 клас М. В. Савчин 2016 — Робочий зошит

ГДЗ з хімії за 8 клас М.В. Савчин — чому це працює

ГДЗ з хімії за 8 клас М.В. Савчин 2016, робочий зошит — це максимально простий і доступний у використанні посібник, який, в першу чергу, покликаний допомогти батькам розібратися в давно забутій шкільній програмі. Завдяки виданню 8 клас ГДЗ з хімії М.В. Савчин 2016, робочий зошит батьки зможуть не тільки перевірити чи правильно дитина виконала домашнє завдання, але і в разі потреби матимуть можливість правильно пояснити школяреві матеріал, який він не засвоїв під час уроку.

Що в ГДЗ

ГДЗ за 8 клас з хімії М.В. Савчин 2016, робочий зошит складається з 4 частин:

  • Відповіді на сторінках 18 — 50

  • Відповіді на сторінках 51 — 100

  • Відповіді на сторінках 101 — 156

  • Лабораторні досліди 1-8

ГДЗ — не списуємо, а перевіряємо себе

Видання за 8 клас ГДЗ з хімії М.В. Савчин 2016, робочий зошит — це методичний посібник, який створювався з урахуванням дитячої психології та орієнтований не тільки на отримання дитиною нових знань, а й на глибоке запам’ятовування школярем отриманої інформації. Завдання в ГДЗ з хімії за 8 клас М.В. Савчин 2016, робочий зошит розташовані таким чином, що сама того не помічаючи, дитина буде не тільки постійно отримувати нову інформацію, плавно переходячи від однієї теми до іншої, а й постійно поглиблювати знання у вже пройденому матеріалі.

ГДЗ — це ефективно

З роками шкільні правила стираються з пам’яті і багато хто з батьків вже не можуть допомогти своїм дітям розібратися в складній темі з того чи іншого предмету. Саме в таких випадках ГДЗ за 8 клас з хімії М.В. Савчин 2016, робочий зошит стане незамінним помічником для підлітків. ГДЗ за 8 клас з хімії М.В. Савчин 2016, робочий зошит допоможе школярам не тільки перевірити правильність виконання того чи іншого завдання, а й допоможе зрозуміти, що фізика може бути по-справжньому захопливою і цікавою.

www.obozrevatel.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *