6 класс

Математика истер 6 класс: гдз математика Істер 6 клас

Істер. ГДЗ 6 класс. Решебник по математике

Розділ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

 

§1. Дільники і кратні натурального числа

§2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2

§3. Ознаки подільності на 9 та 3

§4. Прості та складені числа

§5. Розкладання чисел на прості множники

§6. Найбільший спільний дільник

§7. Найменше спільне кратне

Завдання для перевірки знань №1 (§1 §7)

Розділ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

 

§8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу

§9. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

§10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

§11. Додавання і віднімання мішаних чисел

§12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби

§13. Десяткове наближення звичайного дробу

Завдання для перевірки знань №2 (§8 §13)

§14. Множення звичайних дробів

§15. Знаходження дробу від числа

§16. Взаємно обернені числа

§17. Ділення звичайних дробів

§18. Знаходження числа за його дробом

§19. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами

Завдання для перевірки знань №3 (§14 §19)

Розділ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

 

§20. Відношення. Основна властивість відношення

§21. Пропорція. Основна властивість пропорції

§22. Пряма пропорційна залежність

§23. Масштаб. Знаходження відстаней на карті

§24. Поділ числа у даному відношенні

§25. Ймовірність випадкової події

Завдання для перевірки знань №4 (§20 §25)

§26. Обернена пропорційна залежність

§27. Відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках

§28. Відсоткові розрахунки

§29. Коло. Довжина кола

§30. Круг. Площа круга. Круговий сектор

§31. Стовпчасті і кругові діаграми

§32. Циліндр. Конус. Куля

Завдання для перевірки знань №5 (§26 §32)

Розділ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

 

§33. Додатні та від’ємні числа. Число 0

§34. Координатна пряма

§35. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

§36. Модуль числа

§37. Порівняння раціональних чисел

Завдання для перевірки знань №6 (§33 §37)

§38. Додавання від’ємних чисел

§39. Додавання двох чисел з різними знаками

§40. Властивості додавання

§41. Віднімання раціональних чисел

§42. Розкриття дужок

Завдання для перевірки знань №7 (§38 §42)

§43. Множення раціональних чисел

§44. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу

§45. Розподільна властивість множення

§46. Подібні доданки та їх зведення

Завдання для перевірки знань №8 (§43 §46)

§47. Ділення раціональних чисел

§48. Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівняння

§49. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Завдання для перевірки знань №9 (§47 §49)

§50. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

§51. Перпендикулярні прямі

§52. Паралельні прямі

§53. Координатна площина

§54. Приклади графіків залежності між величинами

Завдання для перевірки знань №10 (§50 §54)

Математика 6 класс – А.С. Истер – Генеза 2014

Раздел 1 Делимость натуральных чисел

§1. Делители и кратные натурального числа

§2. Признаки делимости на 10, 5 и 2

§3. Признаки делимости на 9 и 3

§4. Простые и составные числа

§5. Разложение чисел на простые множители

§6. Наибольший общий делитель

§7. Наименьшее общее кратное

Глава 2 Обыкновенные дроби

§8. Основное свойство дроби. Сокращение дроби

§9. Наименьший общий знаменатель дробей. Возведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей

§10. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

§11. Сложение и вычитание смешанных чисел

§12. Преобразование обычных дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби

§13. Десятичное приближение обыкновенной дроби

§14. Умножение дробей

§15. Нахождение дроби от числа

§16. Взаимно обратные числа

§17. Деление дробей

§18. Нахождение числа по его дроби

§19. Решение упражнений на все действия с обыкновенными и десятичными дробями

Глава 3 Отношения и пропорции

§20. Отношение. Основное свойство отношения

§21. Пропорция. Основное свойство пропорции

§22. Прямая пропорциональная зависимость

§23. Масштаб. Нахождение расстояний на карте

§24. Деление числа в данном отношении

§25. Вероятность случайного события

§26. Обратная пропорциональная зависимость

§27. Процентное отношение двух чисел. Изменение величины в процентах

§28. Процентные расчеты

§29. Круг. Длина круга

§30. Круг. Площадь круга. Круговой сектор

§31. Столбчатые и круговые диаграммы

§32. Цилиндр. Конус. Шар

Глава 4 Рациональные числа и действия медными

§33. Положительные и отрицательные числа. Число 0

§34. Координатная прямая

§35. Противоположные числа. Целые числа. Рациональные числа

§36. Модуль числа

§37. Сравнение рациональных чисел

§38. Сложение отрицательных чисел

§39. Сложение двух чисел с разными знаками

§40. Свойства сложения

§41. Вычитание рациональных чисел

§42. Раскрытие скобок

§43. Умножение рациональных чисел

§44. Переставная и соединительная свойства умножения. Коэффициент буквенного выражения

§45. Распределительная свойство умножения

§46. Подобные слагаемые и их возведение

§47. Деление рациональных чисел

§48. Решение уравнений. Основные свойства уравнения

§49. Решение задач с помощью уравнений

§50. Решение упражнений на все действия с рациональными числами

§51. Перпендикулярные прямые

§52. Параллельные прямые

§53. Координатная плоскость

§54. Примеры графиков зависимостей между величинами

Ответы и указания к упражнениям

ГДЗ до підручника з математики 6 клас О.С. Істер 2014 рік

Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я досліджую світ
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Читання
   • Я досліджую світ
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Іспанська мова
   • Математика
   • Мистецтво
   • Музичне мистецтво
   • Німецька мова

Математика 6 клас Істер 2014

Шановний шестикласнику! 3

РОЗДІЛ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 1. Дільники і кратні натурального числа 5
§ 2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2 9
§ 3. Ознаки подільності на 9 та 3 11
§ 4. Прості та складені числа 14
§ 5. Розкладання чисел на прості множники 18
§ 6. Найбільший спільний дільник 20
§ 7. Найменше спільне кратне 25
Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1 — § 7) 28

РОЗДІЛ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

§ 8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу 30
§ 9. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів 36
§ 10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками 42
§ 11. Додавання і віднімання мішаних чисел 47
§ 12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби 53
§ 13. Десяткове наближення звичайного дробу 58
Завдання для перевірки знань № 2 (§ 8 — § 13) 60
§ 14. Множення звичайних дробів 61
§ 15. Знаходження дробу від числа 68
§ 16. Взаємно обернені числа 73
§ 17. Ділення звичайних дробів 76
§ 18. Знаходження числа за його дробом 82
§ 19. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами 87
Завдання для перевірки знань № 3 (§ 14 — § 19) 92

РОЗДІЛ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

§ 20. Відношення. Основна властивість відношення 94
§ 21. Пропорція. Основна властивість пропорції 98
§ 22. Пряма пропорційна залежність 103
§ 23. Масштаб. Знаходження відстаней на карті 108
§ 24. Поділ числа у даному відношенні 114
§ 25. Ймовірність випадкової події 117
Завдання для перевірки знань № 4 (§ 20 — § 25) 126
§ 26. Обернена пропорційна залежність 127
§ 27. Відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках 131
§ 28. Відсоткові розрахунки 137
§ 29. Коло. Довжина кола 140
§ 30. Круг. Площа круга. Круговий сектор 145
§ 31. Стовпчасті і кругові діаграми 150
§ 32. Циліндр. Конус. Куля 154
Завдання для перевірки знань № 5 (§ 26 — § 32) 158

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 33. Додатні та від’ємні числа. Число 0 160
§ 34. Координатна пряма 165
§ 35. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа 170
§ 36. Модуль числа 173
§ 37. Порівняння раціональних чисел 178
Завдання для перевірки знань № 6 (§ 33 — § 37) 184
§ 38. Додавання від’ємних чисел 185
§ 39. Додавання двох чисел з різними знаками 189
§ 40. Властивості додавання 195
§ 41. Віднімання раціональних чисел 199
§ 42. Розкриття дужок 204
Завдання для перевірки знань № 7 (§ 38 — § 42) 209
§ 43. Множення раціональних чисел 210
§ 44. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу 216
§ 45. Розподільна властивість множення 220
§ 46. Подібні доданки та їх зведення 225
Завдання для перевірки знань № 8 (§ 43 — § 46) 229
§ 47. Ділення раціональних чисел 230
§ 48. Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівняння 235
§ 49. Розв’язування задач за допомогою рівнянь 242
Завдання для перевірки знань № 9 (§ 47 — § 49) 249
§ 50. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами 250
§ 51. Перпендикулярні прямі 255
§ 52. Паралельні прямі 259
§ 53. Координатна площина 262
§ 54. Приклади графіків залежності між величинами 272
Завдання для перевірки знань № 10 (§ 50 — § 54) 280
Для тих, хто любить математику 281
Відповіді та вказівки до вправ 285
Предметний покажчик 292

Скачати підручник 6 клас Математика Істер 2014 рік

Шановний шестикласнику! 3

РОЗДІЛ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 1. Дільники і кратні натурального числа 5
§ 2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2 9
§ 3. Ознаки подільності на 9 та 3 11
§ 4. Прості та складені числа 14
§ 5. Розкладання чисел на прості множники 18
§ 6. Найбільший спільний дільник 20
§ 7. Найменше спільне кратне 25
Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1 — § 7) 28

РОЗДІЛ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

§ 8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу 30
§ 9. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів 36
§ 10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками 42
§ 11. Додавання і віднімання мішаних чисел 47
§ 12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби 53
§ 13. Десяткове наближення звичайного дробу 58
Завдання для перевірки знань № 2 (§ 8 — § 13) 60
§ 14. Множення звичайних дробів 61
§ 15. Знаходження дробу від числа 68
§ 16. Взаємно обернені числа 73
§ 17. Ділення звичайних дробів 76
§ 18. Знаходження числа за його дробом 82
§ 19. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами 87
Завдання для перевірки знань № 3 (§ 14 — § 19) 92

РОЗДІЛ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

§ 20. Відношення. Основна властивість відношення 94
§ 21. Пропорція. Основна властивість пропорції 98
§ 22. Пряма пропорційна залежність 103
§ 23. Масштаб. Знаходження відстаней на карті 108
§ 24. Поділ числа у даному відношенні 114
§ 25. Ймовірність випадкової події 117
Завдання для перевірки знань № 4 (§ 20 — § 25) 126
§ 26. Обернена пропорційна залежність 127
§ 27. Відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках 131
§ 28. Відсоткові розрахунки 137
§ 29. Коло. Довжина кола 140
§ 30. Круг. Площа круга. Круговий сектор 145
§ 31. Стовпчасті і кругові діаграми 150
§ 32. Циліндр. Конус. Куля 154
Завдання для перевірки знань № 5 (§ 26 — § 32) 158

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 33. Додатні та від’ємні числа. Число 0 160
§ 34. Координатна пряма 165
§ 35. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа 170
§ 36. Модуль числа 173
§ 37. Порівняння раціональних чисел 178
Завдання для перевірки знань № 6 (§ 33 — § 37) 184
§ 38. Додавання від’ємних чисел 185
§ 39. Додавання двох чисел з різними знаками 189
§ 40. Властивості додавання 195
§ 41. Віднімання раціональних чисел 199
§ 42. Розкриття дужок 204
Завдання для перевірки знань № 7 (§ 38 — § 42) 209
§ 43. Множення раціональних чисел 210
§ 44. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу 216
§ 45. Розподільна властивість множення 220
§ 46. Подібні доданки та їх зведення 225
Завдання для перевірки знань № 8 (§ 43 — § 46) 229
§ 47. Ділення раціональних чисел 230
§ 48. Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівняння 235
§ 49. Розв’язування задач за допомогою рівнянь 242
Завдання для перевірки знань № 9 (§ 47 — § 49) 249
§ 50. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами 250
§ 51. Перпендикулярні прямі 255
§ 52. Паралельні прямі 259
§ 53. Координатна площина 262
§ 54. Приклади графіків залежності між величинами 272
Завдання для перевірки знань № 10 (§ 50 — § 54) 280
Для тих, хто любить математику 281
Відповіді та вказівки до вправ 285
Предметний покажчик 292

пасхальных заданий по математике

Добро пожаловать на страницу пасхальных заданий по математике на Math-Drills.Com, где яйца представляют собой трехмерную геометрию, а плитки шоколада разбиваются и используются для дробей! На этой странице вы найдете пасхальные листы математики по различным темам, включая сложение, умножение и статистику.

На этой странице есть подборка пасхальных заданий по математике на разных уровнях. Эти пасхальные рабочие листы по математике помогут вашим ученикам развить математические навыки и подготовить их к предстоящим более сложным задачам.Попробуйте использовать вопросы на этих листах с манипуляторами. Могут ли ваши ученики изобразить и сложить числа на листах «Пасхальные яйца в корзине», используя базовые десять блоков? Возможно, ваши ученики смогут использовать оценку и мысленную математику, чтобы ответить на вопросы на другом пасхальном листе.

Самые популярные пасхальные задания по математике на этой неделе

Пасхальная арифметика

пасхальных арифметических рабочих листов, включая рабочие листы сложения, вычитания и умножения с пасхальными темами.

Пасхальные яйца в корзине

Рабочие листы «Пасхальные яйца в корзине» ставят перед учащимися дополнительную задачу определить суммы, превышающие определенную сумму. Они подсчитываются и «кладутся в корзину».

Иконы пасхальные

Рабочие листы со значками Пасхи включают в себя разные значки Пасхи в каждой версии (A – J), которые используются в качестве системы подсчета очков. Например, одна версия включает нарциссы, поэтому учащиеся получают оценку, например, 24/25 нарциссов.

Следуй за пасхальным кроликом

Этот набор рабочих листов включает путь на каждой странице, по которому учащиеся должны следовать при ответе на вопросы. Предположительно, это пасхальный кролик, ищущий корзину с яйцами. В конце студенты получают оценку. Есть версии для всех четырех операций и несколько смешанных версий в конце.

Пасха Разное Арифметика

Этот раздел содержит несколько старых пасхальных заданий по математике, которые могут быть полезны некоторым учащимся.

Другие пасхальные задания по математике

Различные математические рабочие листы с пасхальной тематикой по различным математическим темам, включая смешанные операции, соотношения, статистику и моделирование.

Пасха Задачи со словами

Кто любит решать задачи по математике? Конечно же, пасхальный кролик! Надеюсь, ваши ученики тоже. Первый рабочий лист включает 20 различных словесных задач по математике, подходящих для разных уровней.Учителя, конечно же, должны выбрать, какие задачи подходят для их учеников, а не просто копировать весь набор и класть его перед собой. А вот для более блестящих учеников не торопитесь. Второй набор словесных задач сосредоточен на умножении и, похоже, не имеет ключа ответа.

Пасха Геометрия Рабочие листы

В этот раздел включены расписные пасхальные миллиметры для различных математических заданий; справочник по сетке, чтобы помочь студентам практиковать или изучать этот важный навык; и два занятия по картезианскому искусству, которые непременно вызовут у учащихся.Первая декартова художественная деятельность находится в первом квадранте, а вторая включает все четыре квадранта.

Пасха счет рабочих листов

Пасхальный заяц оставил разного рода пасхальные яйца в разных местах. Посмотрим, сможете ли вы посчитать каждую группу.

Пасха выкройка рабочих листов

Математика – это все о закономерностях.Эти рабочие листы должны помочь вашим ученикам научиться распознавать закономерности. Для версий со смешанными атрибутами попросите учащихся попытаться сосредоточиться на одном атрибуте за раз. Что происходит с размером на каждом шаге? Что происходит с ротацией на каждом шаге? Как яйцо меняется на каждом этапе? Как только они ответят на эти вопросы, они смогут безопасно определить, что будет дальше в шаблоне.

Различные Пасхальные листы по математике

Ах, последний раздел на странице.Что ты найдешь? Может, здесь прячется пасхальное яйцо.

,

тестов по ментальной математике Рабочие листы 6-го класса

Добро пожаловать на экзамены по математике 6-го класса по психической математике.

Здесь вы найдете широкий спектр заданий по ментальной математике, предназначенных для детей 6-го класса, которые помогут вашему ребенку выучить числовые факты и практиковать свои числовые навыки.

Наша подборка заданий по ментальной математике – отличный способ попрактиковать свои числовые и математические навыки.

Листы можно использовать по-разному, в качестве теста или повторной практики, или как часть еженедельной викторины для усиления навыков.

Их также можно использовать в качестве устного и мысленного стартера урока, чтобы заставить мозг работать!

Один из лучших способов использовать эти листы – побудить детей работать в парах, обсуждая вопросы по мере их выполнения.

Вопросы были разработаны для отработки ряда математических навыков, от чисел до геометрии и измерений, включая использование времени и денег.

Тесты расположены в порядке сложности, с каждым тестом вопросы становятся немного сложнее.

Наши рабочие листы по ментальной математике для 6-го класса содержат широкий спектр различных вопросов и математических навыков.

Каждый лист содержит 18 вопросов и снабжен листом для ответов.

Уровень сложности становится сложнее по мере прохождения листов.

Рассматриваемые темы включают:

 • ментальная арифметика – сложение, вычитание, умножение и деление;
 • вопросов об отсутствии фактов;
 • вопросов о ценностях до 10000;
 • вопросов по геометрии, основанных на свойствах 2D и 3D форм;
 • денежных вопросов;
 • вопросов с дробной, десятичной и процентной дробью;
 • измеряет проблемы;
 • словарных задач;
 • вопросов о соотношении и пропорциях;
 • вопросов о времени, включая вопросы о дате и календаре.

Рабочие листы в этом разделе были разработаны для детей 5-го класса.

Листы имеют тот же формат, что и на этой странице, но на более простом уровне.

Если вы ищете онлайн-практикумы по ментальной математике, факты о 4-м классе, у нас есть несколько практических зон. где вы можете проверить свои знания в области математики и распечатать результаты в Интернете.

Есть сертификаты для выигрыша и мгновенная обратная связь о вашем прогрессе.

Здесь вы найдете ряд бесплатных печатных игр по математике для 5-х классов.

Все дети любят играть в математические игры, и вы найдете хороший здесь вы найдете ряд математических игр для 5-го класса, в которые ваш ребенок сможет поиграть и развлечься.

Следующие игры включают в себя различные математические упражнения для 5-х классов. занятия, которыми вы и ваш ребенок можете наслаждаться вместе.

Все бесплатные задания по математике для 5-х классов в этом разделе следовать тестам по элементарной математике для 5-го класса.

Ищете классные математические онлайн-игры, в которые можно поиграть на уровне 6-го класса?

Попробуйте сайт основных игр, где вы найдете банк, полный различных игр!

По ссылке ниже в новом окне браузера откроется основной веб-сайт игры.

Саламандры по математике надеются, что вам понравятся эти бесплатные распечатываемые рабочие листы по математике. и все другие наши математические игры и ресурсы.

Мы приветствуем любые комментарии о нашем сайте или рабочие листы в поле комментариев Facebook внизу каждой страницы.


,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *