Разное

Вправа 455 укр мова 5 клас – Вправа 455 – українська мова 5 клас

ГДЗ / Відповіді (ответы) до підручника “Українська мова 5 клас Єрмоленко С Я” 2018 рік Нова програма » Допомога учням

Інші ГДЗ дивись тут…

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

“Українська мова 5 клас Єрмоленко С. Я.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018 РОКУ

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

 

Вправа 1 – 10 § 1. Значення мови в житті людини й суспільства

Вправа 11 – 17 § 2. Усні й письмові висловлювання

Вправа 18 – 24 § 3. Основні ознаки тексту

Вправа 25 – 33 § 4. Структура тексту

Вправа 34 – 43 § 5. Види речень за метою висловлювання

Вправа 44 – 55 § 6. Слово як частина мови  

Вправа 56 Завдання для самоперевірки

 

Вправа 57 – 66 § 7. Лексичне значення слова

Вправа 67 – 76 § 8. Уживання слів у прямому й переносному значеннях 

Вправа 77 – 85 § 9. Синоніми

Вправа 86 – 98 § 10. Антоніми

Вправа 99 – 109 § 11. Омоніми 

Вправа 110 – 118 § 12. Пароніми

Вправа 119 – 133 § 13. Лексична помилка та її умовне позначення 

Вправа 134 – 135 Завдання для самоперевірки

 

Вправа 136 – 148 § 14. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення

Вправа 149 – 158 § 15. Змінні й незмінні слова

Вправа 159 – 168 § 16. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

Вправа 169 – 177 § 17. Вимова й написання префіксів роз-, без-

Вправа 178 – 189 § 18. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

Вправа 190 Завдання для самоперевірки  

 

Вправа 191 – 201 § 19. Голосні та приголосні звуки

Вправа 202 – 210 § 20. Приголосні тверді й м’які

Вправа 211 – 220 § 21. Дзвінкі й глухі приголосні 

Вправа 221 – 231 § 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ 

Вправа 232 – 243 § 23. Співвідношення звуків і букв

Вправа 244 – 251 § 24. Основні правила переносу слів

Вправа 252 – 262 § 25. Наголос 

Вправа 263 – 274 § 26. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

Вправа 275 – 287 § 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Вправа 288 – 297 § 28. Орфограма

Вправа 298 – 308

§ 29. Уподібнення приголосних звуків

Вправа 309 – 317 § 30. Спрощення в групах приголосних

Вправа 318 – 326 § 31. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и] 

Вправа 327 – 334 § 32. Чергування [о], [е] з [і]

Вправа 335 – 344 § 33. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

Вправа 345 – 355 § 34. Чергування приголосних [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з’], [ц’], [с’]

Вправа 356 – 367 § 35. Чергування у-в,    і-й,     з-із-зі

Вправа 368 – 379 § 36. Правила вживання м’якого знака

Вправа 380 – 391 § 37. Правила вживання апострофа

Вправа 392 Завдання для самоперевірки

 

Вправа 393 – 401 § 38. Головне та залежне слово в словосполученні

Вправа 402 – 415 § 39. Граматична основа речення (підмет і присудок)

Вправа 416 – 431 § 40. Речення з одним головним членом

Вправа 432 – 443 § 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

Вправа 444 – 454 § 42. Речення з однорідними членами

Вправа 455 – 465 § 43. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Вправа 466 – 475 § 44. Непоширені й поширені звертання

Вправа 476 – 485 § 45. Вставні слова та сполучення слів

Вправа 486 – 495 § 46. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

Вправа 496 – 505 § 47. Розділові знаки при прямій мові

Вправа 506 – 514

§ 48. Тире при діалозі

Вправа 515 – 516 Завдання для самоперевірки 

 

Вправа 517 – 522 § 49. Лексикологія 

Вправа 523 Тестові завдання 

Вправа 524 – 529 § 50. Будова слова й орфографія 

Вправа 530 Тестові завдання

Вправа 531 – 535 § 51. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

Вправа 536 Тестові завдання

Вправа 537 – 540 § 52. Синтаксис і пунктуація 

Вправа 541 Тестові завдання

 

Вправа 542 – 547 § 53. Спілкування — важлива складова культури людини

Вправа 548 – 553 § 54. Діалогічне й монологічне спілкування

Вправа 554 – 558 § 55. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум.

Вправа 559 § 56. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета 

Вправа 560 – 562 § 57. Усний та письмовий докладні перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини

Вправа 563 – 565 § 58. Усний та письмовий докладні перекази тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Вправа 566 – 571 § 59. Письмовий художній твір-опис предмета (тварини)

Вправа 572 – 575 § 60. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі

Вправа 576 – 578 § 61. Есе про красу й милозвучність української мови

Вправа 579 – 583 § 62. Ділові папери

Інші ГДЗ дивись тут…

8next.com

ГДЗ Українська мова 5 клас Єрмоленко С Я, Сичова В Т Вправа 44 – 43 Нова програма 2018 рік (відповіді / ответы) параграф 6 Слово » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

§ 6 Слово як компонент речення та частина мови

Вправа 44. 

1) завжди, слово, люди, шанували, мудре.

2) Люди завжди шанували мудре слово.

 

Вправа 45. 

Далеко-далеко звідси жив собі добрий чарівник. Коли ви потрапили в таємничу казкову країну вперше? Серед квітів ми побачили працьовиту бджілку.

 

Вправа 46.  

Водить осінь хороводи то із листя, то з дощів.

===== 

Ах, як довго у неволі, у темниці ми  були.

                                                 ====

Та вернулися  тумани.

    ======= 

 

Вправа 47. 

1) Слово до слова — зложиться мова. Краще не обіцяти, як слова не держати. Від теплого слова і лід розмерзає. Гостре словечко коле сердечко. Не кидай словами, як пес хвостом.

2) Сло́во до сло́ва — зло́житься мо́ва. Кра́ще не обіця́ти, як сло́ва не держа́ти. Від те́плого сло́ва і лід розмерза́є. Го́стре слове́чко ко́ле серде́чко. Не кида́й  слова́ми, як пес хвосто́м.

Складіть невелику розповідь, використавши в ній уподобане прислів’я.

 

Вправа 48. 

1) Інший заголовок: «Частини мови», «Диво калинове – частини мови!».

2) Відомі частини мови, про які йдеться у вірші: іменник, дієслово, прикметник, числівник, займенник, прислівник, сполучник, частка, вигук.

Не дорахували службової частини мови прийменника. 

У вірші згадуються 9 частин мови (6 самостійних частини мови, 2 службові частини мови, вигук).

 

Вправа 49. 

1) Заголовок: «Вересень», «Перший місяць осені». 

2) 

Назва частини мови

Що означає

На які питання відповідає

Приклади з вірша

Іменник

предмет

хто? що?

назва, місяць, осінь, вересень, рослина, верес, липа, значення, бджільництво, Україна, Полісся, природа, особливості, ніч, земля, туман, трава, паморозь, день, літо, дощ

Прикметник

ознаку предмета

який? яка? яке? які?

пахучою, велике, довшими, прохолоднішими, густі, вересневі, тепле, холодні

Займенник

указує на особу або предмет

хто? що? чий? який?

ця, вона, свої, вони

Числівник

кількість, порядок предметів при лічбі

скільки? котрий? котра? котре? котрі?

першого

Дієслово

дію предмета

що робити? що зробити?

пов’язують, має, цвіте, стають, стеляться, біліє, нагадують, приносять

Прислівник

ознаку дії

як? де? куди? звідки? коли?

уранці, нерідко, іноді, часом

 

Вправа 50. 

1) Казкова розповідь за малюнком, використовуючи такі ключові слова: самостійні та службові частини мови, вигук.

  

Вправа 51. 

Усі частини мови поділяються на (В) самостійні та службові частини мови, вигук.

 

Вправа 52.

1) Із поданих прикметників (багата, барвиста, бурштинова, золота, кольорова, ошатна, пишна, прозора, яснолиста, кучерява, ніжна, печальна, розкішна, жовтокоса, різнобарвна) три, якими найчастіше описують осінь в художніх текстах: багата (бо щедрий врожай), золота (бо жовтіє листя), печальна (бо опадає листя, відлітають птахи, ховаються тварини).  

2) Твір про осінь, використовуючи такі прикметники: золота, щедра, лагідна, багряна, жовтолиста, журавлина, мінлива, шкільна.

3) Прийшла (дієслово) золота (прикметник) осінь (іменник). 

 

Вправа 53.

1) Самостійні частини мови: прийшла, осінь, листя, жовкне, шелестить, грає, світлі, сонця, різними, барвами, середини, вересня, птахи, відлітають, вирій, наші, пращури, побачивши, небі, ключ, журавлів, приказували, чужої, сторононьки, вертайтеся, додомоньку, цьому, годилося, загорнути, хустку,  грудочку, землі, тримати, її, весни, помітивши, перший, журавлиний, повертався, вирію, ту, грудочку, відразу, закопували, полі, городі, це, означало, весна, буде, щедрою, буйною.

Службові частини мови: й, у, із, в, з, при, що, чи, та.

Прикметник означає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які? (різними, чужої, журавлиний,  щедрою, буйною). Прислівник означає ознаку дії та відповідає на питання як? де? куди? звідки? коли?

2) Текст про вересень у вашій місцевості.

 

Вправа 54. 

4) «Слово як частина мови»

Характеристика

Приклади

дає назву всім предметам, діям, явищам, відобра­жає наші почуття

Стіл, парта, дошка, читаємо, пишемо, малюємо,  грім, дощ, снігопад, веселий, весело, швидкий, швидко

складається з послідовності звуків, які на письмі познача­ються буквами

бджола [б дж о л а], волосся [в о л о с’: а], під’їзд [п і д й ї з д], яблунька [й а б л у н’ к а]

має наголошений склад

Сло́ – во, до́ш – ка, не – що – да́в – но

може мати корінь, префікси, суфікси 

поїздка – префікс по-, корінь –їзд-, суфікс –к-, закінчення –а

«Слово як компонент речення».

має певне значення

лексичне значення слова подається в тлумачному словнику

у реченні пов’язане з інши­ми словами

утворює словосполучення щедра осінь, наближався швидко, мчав на коні

у реченні може бути підметом, присудком, другорядним членом речення

Стіл стояв посередині кімнати. Книжка лежала на столі. Мама принесла столові прибори.

має граматичні ознаки: відмінок, число, рід…

слово (Н.в., одн., с. р.), книжками (Ор.в., мн.), книжка (Н.в., одн., ж.р.)

може належати до самостійних або службових частин мови та вигука

книжка, лагідний, незабаром, ходить, перший;

на, до, але, й;

ой

 

Вправа 55.

1) Щотижня, шістсот, апетит, четвер, цукерка, читання, аеропорт, улітку.

2) Діду́сь, п’я́тниця, череви́ки, аква́ріум, колекти́в, посере́дині.

Інші завдання дивись тут…

8next.com

ГДЗ українська мова для 5 класу Заболотний написання слів іншомовного походження.

Категория: –>>Українська мова 5 клас Заболотний

Вправа 314

1.
 • 1. Велосипед, роумінг, чіпси, паркінг, принтер, інтонація, диплом, митрополит, директор, гладіолус, аргентинський, цистерна.
 • 2. Дідро, Сідней, Вашингтон, Мексика, Чилі, Сінгапур, Сан-Франциско, Лейпциг, Ватикан.
2.

Читати на у році з української літератури треба з інтонацією.

Вправа 316

Вправа 317

1.
 • Голландія – голландський;
 • Марокко – марокканський;
 • Калькутта – калькуттський;
 • Яффа – яффський;
 • Ніцца – ніццький;
 • Міссісіпі – міссісіпський;
 • Міссурі – міссурійський.

Вправа 318

1.

Піцерія, реклама, бравісимо, колектив, сума, тонна, ванна, мадонна, ірреальний, Растреллі, Руссо, Шиллер, апетит, алея, нетто, грип, вілла, група, Магеллан, контрреволюція, програма.

2.

Сьогодні по телевізору буде йти дуже цікава програма.

Вправа 319

2.

П’єдестал [п й е д е с т а л], пюре [п’ у р е].

Вправа 320

1.

Кур’єр, рюкзак, пюре, Х’юстон, Мюнхен, бюро, п’єдестал, прем’єра, прем’єр-міністр, бар’єр, інтерв’ю, Гюго, ад’ютант, миш’як, бюджет, кон’юнктура, мюзикл, комп’ютер.

2.

Смачне пюре, цікаве інтерв’ю.

Вправа 321

1.

Ньютон, Болонья, Дюма, портьєра, мільйонер, конферансьє, тюбик, каньйон, браконьєр, ательє, дюбель, альянс, павільйон, нюанс, віньєтка.

Вправа 324

 • Потрібно купити:
 • спагеті – 1 кг
 • сир “Голландський” – 300
 • заготовку для піци – 2 упаковки
 • шампіньйони – 1 кг
 • зелень для бульйону – 1 пучок
 • чіпси – 2 пачки
 • мюслі з курагою та родзинками – 2 пачки,
 • лимон – 1 шт.

Вправа 325

 • 1. Принтер, атлетика, аудиторія, ажіотаж, Атлантика, Корсика, Мавританія, Вашингтон.
 • 2. Голландець, спагеті, бароко, група, тонна, вілла, Магеллан, марокканець, інноваційний.
 • 3. Гравюра, пюре, прем‘єрний.
 • 4. Мільярд, портьєра, ательє.

reshebniki-uchebniki.ru

ГДЗ українська мова для 5 класу Заболотний уживання апострофа

Категория: –>>Українська мова 5 клас Заболотний

Вправа 285

1.
 • Різдво – різдвяний;
 • дерево – дерев’яний;
 • кров – кров’яний;
 • кроква кроквяний;
 • торф – торф’яний;
 • солома – солом’яний;
 • трава – трав’яний;
 • тьма – тьмяний;
 • зоря – зоряний.

Вправа 286

1.

Без’язикий, підв’язати, роз’яснити, безіменний, зв’язківець, з’їздити, возз’єднування, під’єднати, під’ярок, з’юрмитися, розм’як, без’ядерний, перед’ювілейний.

2.
 • Під’єднати [п’ і д й е д н а т и];
 • розм’як [р о з м й а к].

Вправа 288

1.
 • 1. Зайве: мавпячий;
 • 2. Зайве: духмяний;
 • 3. Зайве: з’єднання;
 • 4. Зайвого немає.

Вправа 289

1.
 • 1. З апострофом: зв’язатися, під’їзний, зап’ястний, рівноправ’я, матір’ю, пів’ящика, солов’їний, любов’ю, міжгір’я, Лук’яненко, дит’ясла, переджнив’я, б’ється.
 • 2. Без апострофа: Медвяний, святковий, різдвяний, цвях, духмяний, тьмяніє, буряковий, ллється, морквяний, священик, мавпячий.

Вправа 291

1. Десятого березня біля п’ятого під’їзду будинку загублено зв’язку ключів із дерев’яним брелоком, на якому вирізьблено ім’я Святослав. Про знахідку прошу повідомити за номером… Наперед вдячний.

Вправа 292

Словниковий диктант: верб’я, бур’ян, від’їзд, пів’яблука, Лук’янівка, свято, крюк.

Вправа 293

1.
 • 1. Полум’яні язики відривалися від гілок, поволі спадали до землі й кричали під ногами.
 • 2. Бджоли сонячним дощем падають на медвяний лан.
 • 3. Сміються, плачуть солов’ї і б’ють піснями в груди.
 • 4. Маю я святе синівське право з матір’ю побуть на самоті.
 • 5. І океанів тих немає, щоб вірні роз’єднать серця.
2.

Полум’яні [п о л у м й а н’ і], язики [й а з и к и].

reshebniki-uchebniki.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *