Разное

Відповідь з української мови 3 клас: ГДЗ 3 клас Українська мова Пономарьова Сторінки 31 – 41 Нова програма 2020 рік 1 частина (Ответы Відповіді) » Допомога учням

Содержание

ГДЗ 3 клас Українська мова Пономарьова Сторінки 31 – 41 Нова програма 2020 рік 1 частина (Ответы Відповіді) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

© Барна Р., 2020  

Серія «Вчимось разом» до підручника 

«Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л.»

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 31  Багатозначні слова

Вправа 3, 4

На За-кар-па-тті не-по-да-лік мі-ста Хуст є не-зви-чай-на до-ли-на. Ко-ли на-ста-є мі-сяць (проміжок часу) тра-вень, там за-цві-та-є бе-зліч бі-ло-сні-жних нар-ци-сів.

Місяць завис над нічним селом. Місяць – це супутник Землі. На нічному небі місяць стереже зорі.

 

Вправа 5, 6

Нар-цис був си-ном рі-чко-вих бо-жеств. Я-кось на по-лю-ва-нні він на-хи-лив-ся до дже-ре-ла, щоб на-пи-­тись, і по-ба-чив сво-є ві-ддзер-ка-ле-не о-бли-ччя. Вла-сна вро-да так вра-зи-ла ю-на-ка, що він не зміг ві-дій-ти від по-ті-чка й на-ві-ки за-стиг над ним. Так і став чу-до-во-ю кві-ткою…

Став (зупинився) коло джерела.

Став (почав) пити воду із джерела.

Так і став (перетворився) чудовою квіткою.

 

Вправа 7  Текст зі словами забивати, ворота…

1) Василько вчиться забивати гол. Люди вирішили забивати вогонь ковдрами. Тато почав забивати цвяхи молотком. Не можна забивати беззахисних тварин.

2) Нові футбольні ворота придбали для шкільного стадіону. Увечері дідусь замикав ворота. Кордон – ворота держави. Золоті Ворота – архітектурний  пам’ятник Києва.

 

СТОРІНКА 32

Вправа 8

Артемко своїм носом врізався у високі хвилі. Корабель вдарився носом і розвалився.

До виділених слів дібрали слова, протилежні за значенням (антоніми

):

гострим – тупим, великі – малі, розплакався – розсміявся.

 

Вправа 1

Зрізаю я траву, колосся (гостра коса). В дівчат я сплетена з волосся (дівоча коса).  А ще я суші довга стрічка, що забігає в море, річку (піщана коса). Відгадка: коса.

 

Вправа 2 Слова-ознаки (прикметники) до кожного значення слова-відгадки.

У дівчини коса (яка?) заплетена, русява.

У морі коса (яка?) піщана, морська.

У косаря коса (яка?) металева, гостра.

 

Вправа 3  Слова-омоніми

По дорозі їхав віз (що?, іменник, засіб пересування). Він із лісу дрова віз (що робив?, дієслово, переміщав).

А на греблі через став (що?, іменник, водойма) заскрипів наш віз і став (що зробив?, дієслово, зупинився).

Я до хати дрова ніс (що робив?, дієслово, переміщав), і замерз у мене ніс (що?, іменник, орган нюху).

 

СТОРІНКА 33

Вправа 4  

У Кар-па-тах близь-ко трид-ця-ти ти-сяч рі-чок і по-то-ків. Най-біль-ші се-ред них — Дні-стер і Ти-са. Рі-ки Кар-пат ма-ють гір-ський ха-ра-ктер. Во-ни спу-ска-ю-ться по схи-лах гір, то-му їх те-чі-я швид-ка й бур-хли-ва.

З тексту я дізналась про водойми Карпат та їхній характер. Гірські річки швидкі та бурхливі.

Лексичне значення слова потік

 

Вправа 5

Навесні малий потік (що?, іменник, річка) стрімголов униз потік (що зробив?, дієслово, перемістився).

Через поле і долину (що?, іменник, рівна місцевість) до людських осель долину (що зроблю?, дієслово, поширюся в просторі)!

Синонім до слова хвалько: зухвалець.

 

Вправа 6  Напиши, що ти знаєш про річки і потоки Карпат

У Карпатах тече багато річок і потоків. Вони течуть між високими горами. Їхні течії стрімкі та бурхливі. Дністер і Тиса – найбільші річки.

 

Вправа 7  Значення слова поле

Загадка

Відгадка

Бу-ва-є ша-хма-тне, у клі-тку, і те, що ко-ло-си-ться влі-тку. На ста-ді-о-ні ще бу-ва-є, і зо-шит та-кож йо-го ма-є.

Поле

Чорно-білі фігури зайняли поле на дошці. Заколосилось поле за селом. Футбольне поле засіяли травою. Не виходьте за поле аркуша!

  

СТОРІНКА 34

Вправа 1  Споріднені (спільнокореневі) слова

, , .

, , .

 

Вправа 2

З ко-рі-ння ро-зро-ста-є-ться ма-ли-на лі-со-ва. Від ко-ре-ня зро-ста-ють но-ві-сінь-кі сло-ва: сад, са-ди-ти, са-дів-ник, ліс, лі-со-чок і лі-сник, бу-ду-ва-ти й бу-дів-ник, кві-тка, кві-то-чка, кві-тник…

Позначили корінь у спільнокореневих словах:

 ,, .

 ,,,.

,.

,,.

 

СТОРІНКА 35

Вправа 3, 4 

Ми вий-шли на Я-блу-ни-цький пе-­ре-вал.

Він роз-та-шо-ва-ний бі-ля се-ла Я-блу-ни-ця і з’є-дну-є За-кар-па-ття й І-ва-но-Фран-ків-щи-ну. На пе-ре-ва-лі від-кри-ва-є-ться кра-си-вий кра-є-вид на го-ру Го-вер-лу.

О-днак не тіль-ки сво-ї-ми кра-є-ви-да-ми ві-до-мий Я-блу-ни-цький пе-ре-вал. Ці-лий рік тут пра-цю-є су-­ве-нір-ний ри-нок, де мо-жна ку-пи-ти гу-цуль-ські су-ве-ні-ри, вов-ня-ні шкар-пе-тки, ви-ши-ван-ки.

Взяли інтерв’ю за поданими запитаннями:

— Куди вийшли друзі?

— На Яблуницький перевал.

— Чому перевал має таку назву?

— Бо знаходиться біля села Яблуниця.

— З якої області йшли друзі?

— Зі Закарпатської області.

— У яку область прямують?

— В Івано-Франківську область.

— Що побачили друзі на перевалі?

— Сувенірний ринок, де можна купити гуцульські сувеніри, вовняні шкарпетки, вишиванки.

 

Вправа 5  Позначили корінь

Вправа 6  Напиши, що цікавого дізналися про Яблуницький перевал

   Цікаво було дізнатися, що Яблуницький перевал сполучає дві сусідні області.

   З нього відкривається чудовий краєвид на Говерлу – найвищу гору Карпат. На перевалі цілий рік працює сувенірний ринок.

   Хотілося би відвідати це мальовниче місце.

 

Вправа 7  Позначили корінь

 , , ;

, , ;

, , ;

, , 

 

СТОРІНКА 36

Вправа 1 

На бе-ре-зі рі-чки Прут роз-та-шо-ва-не мі-сто Я-рем-че. Йо-го о-кра-со-ю є пов-но-во-дний во-до-спад Про-бій. У са-мо-му цен-трі мі-ста во-ди рі-чки Прут з ве-ли-че-зно-ю си-ло-ю па-да-ють у-низ із во-сьми-ме-тро-во-ї ви-со-ти.

Позначили корінь у спільнокореневих словах:

 – ,,,,,,,,.

 

Вправа 2  Яку інформацію про місто Яремче можна дізнатися з рекламного щита?

Із рекламного щита можна дізнатися про різні заходи у місті, які організовують для відпочивальників: похід у гори, сплав гірською річкою, верхова їзда, рибалка форелі, гуцульська кухня, катання на велосипедах і квадроциклах, придбання сувенірів.

Яка інформація тебе най­більше зацікавила? Мене зацікавив похід у гори.

 

Вправа 3 Дібрали спільнокореневі слова і позначили корінь

 – ,,,,,.

 

Вправа 4  Підкреслили слова, у яких звуків менше, ніж букв

Читалочка з Ґаджиком залюбки каталися на квадроциклі.

[ч и т а л о ч к а]  [з]  [ґ а дж и к о м]  [з а л’ у б к и]  [к а т а л и с’ а]  [н а]  [к в а д р о ц и к л’ і] 

Родзинка і Щебетунчик їхали на прогулянку верхи на конях.

[р о дз и н к а]  [і]  [ш ч е б е т у н ч и к]  [й і х а л и]  [на]  [п р о г у л’ а н к у]  [в е р х и]  [н а]  [к о н’ а х]

Ґаджик – букв 6 («ґе», «а», «де», «же», «и», «ка»), звуків 5 (наголос  Ґа́джик  склади  Ґа-джик  звукова схема  [— ●́ | — ● —]  звуковий розбір слова  [г а дж и к])

Родзинка – букв 8 («ер», «о», «де», «зе», «и», «ен», «ка», «а»), звуків 7 (Родзи́нка   Ро-дзин-ка   [— ● | — ●́ — | — ●]  [р о дз и н к а])

 

СТОРІНКА 37

Вправа 5  Напиши, чи захотілось тобі побувати у місті Яремче та чому…

 

Вправа 6  

1.

Квітка, троянда (синоніми).

2. Квітник, клумба (синоніми).

2.,,,,,,,, (спільно­кореневі слова).

 

Вправа 7

1. Дерево, деревце, дерев’яний. («Зайве» слово дуб – порода дерева).

2. Весна, весняний, веснянка. («Зайве» слово веселий – настрій).

 

Вправа 8  Позначили корінь

 в поле лине й нас туди веде.

Ти, моя , не губись ніде.

, , рідне .

Скільки тут ступало босих ноженят!

До спільнокореневого слова з м’яким приголосним звуком побудували звукову схему:

стеженя  стеженя́  сте-же-ня  [— — ● | — ● | = ●́]  [с т е ж е н’ а]

 

СТОРІНКА 38

Вправа 1, 2

Буковель.  Біля підніжжя гори Буковель розкинувся гір­ський курорт «Буковель».

Яке слово в цьому реченні багатозначне? Слово Буковель багатозначне, бо означає назву гори і курорту.

Чи є в реченні слово, вжите в

переносному значенні? Розкинувся курорт.

Які слова в цьому реченні спільнокореневі? Гори, гірський.

 

Вправа 3  Позначили корінь у спільнокореневих словах: гори, гірський.

 

Вправа 4  Змінили слова так, щоб вони називали один предмет, позначили корінь, підкреслили букви, які позначають голосні звуки, що чергуються в корені

 — ,  — ,  — ,  — ,  — ,  — 

 

Вправа 5 У словах позначили корінь, підкреслили в коренях букви, які позначають голосні звуки, що чергуються:

Туристи готувались до .

Ми спакували в рюкзаки всі свої .

Біля вогнища до  лунали пісні.

Похід – походу, річ – речі, ніч – ночі.

 

СТОРІНКА 39

Вправа 6

Заголовок тексту: «Буковель»

Бу-ко-вель — най-по-пу-ляр-ні-ший гір-сько-ли-жний ку-рорт у Кар-па-тах. У-зим-ку сю-ди зві-ду-сіль при-ї-здять лю-би-те-лі ли-жно-го спор-ту.

У-лі-тку Бу-ко-вель при-ва-блю-є най-біль-­шим в У-кра-ї-ні шту-чним о-зе-ром із пля-­жем. Тут мо-жна ку-па-ти-ся, за-сма-га-ти, ка-та-ти-ся на во-дних ли-жах, ка-та-ма-ра-нах, гі-дро-ци-клах.

Я довідався, що «Буковель» – гарний курорт для відпочинку і взимку, і влітку.

 

Вправа 7 Напиши, у яку пору року тобі хотілося б побувати на Буковелі та чому…

 

Вправа 8 У спільнокореневих словах позначили корінь, підкреслили букви, які позначають голосні звуки, що чергуються в корені

 — ,  — ,  — ,  — ,  — ,  — ,   — .

Усі приголосні звуки м’які або пом’якшені у слові кінь [–– ● =] [к’ і н’]

До фінішу першим прибіг кінь Вихор. Запряжений у віз кінь стояв у провулку. У нашого сусіда є кінь Гнідий.

 

Вправа 1  Чергування приголосних звуків у коренях слів [г] — [з] — [ж], [к] — [ц] — [ч], [х] — [с] — [ш]

 –  – .

 –  – .

 – у  – .

 

СТОРІНКА 40

Вправа 2 У спільнокореневих словах позначили корінь і підкреслили букви, які позначають приголосні звуки, що чергуються [г] — [з] — [ж], [к] — [ц] — [ч], [х] — [с] — [ш]

 – на  – . 

 – на  – .

 – в  – 

 

Вправа 3, 4

На світлині зображений музей писанок.

Мі-сто Ко-ло-ми-я сла-ви-ться ві-до-мим на весь світ му­-зе-єм пи-са-нок. Бу-дів-ля му-зе-ю ма-є фор-му ве-ли-че-зно-­го ве-ли-ко-дньо-го яй-ця за-вви-шки чо-тир-над-цять ме-трів. У му-зе-ї мо-жна по-ба-чи-ти у-ні-каль-ні дав-ні пи-сан-ки не тіль-ки з рі-зних ку-то-чків У-кра-ї-ни, а й з А-ме-ри-ки, Ка-на-ди, Че-хі-ї, Фран-ці-ї, Ін-ді-ї, Ки-та-ю, Є-ги-пту й ін-ших кра-їн.

Капличка «Писанка…»

 

СТОРІНКА 41

Вправа 5 У спільнокореневих словах позначили корінь і підкреслили букви, які позначають приголосні звуки, що чергуються [с] — [ш]

 – .

 – .

 

Вправа 6

До якого свята виготовляють писанки? Писанки виготовляють до Великодня.

Що з ними роблять? Усі дари освячують у церквах.

Напиши, чи доводилося тобі виготовляти писанки…

 

Вправа 7 Підкреслили букви, які позначають приголосні звуки, що чергуються в корені:

Справжній  пізнається в біді.

І  своєї хати хочеться.

У  і голка важка.

Краще синиця в , ніж журавель у небі.

Друзі – друг – дружний, собака – на собаці – собачка, дорога – на дорозі – доріжка, рука – у руці – ручка.

 

Вправа 1

, . 

Малий (малюк, маленький, малюсінький, мало) і маляр (малювати, мальований, намальоване, замальовано) не спільнокореневими, бо мають різне значення: малий стосується розміру, маляр – професії.

Інші завдання дивись тут…

Відповіді Українська мова 3 клас Пономарьова Сторінки 88 – 95 Нова програма 2020 рік 1 частина (Ответы Відповіді) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут. ..

© Барна Р., 2020  

Серія «Вчимось разом» до підручника 

«Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л.»

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 88

Вправа 1 Число іменників

Однина: дівчина, будинок, птах.

Множина: дівчата, будинки, птахи.

 

Вправа 2, 3  Вірш «Садок вишневий коло хати»

Однина

Множина

садок, сім’я, зіронька, дочка, мати, соловейко

хрущі, плугатарі, дівчата, матері

СТОРІНКА 89

Вправа 4 Тарас Шевченко – художник…

Ми шануємо Тараса (одн.) Шевченка (одн. ) не тільки за вірші (мн.), а й за його чудові малюнки (мн.).

Пройшов час (одн.). Тарас (одн.) Шевченко (одн.) став відо­мим художником (одн.). Ми бережемо картини (мн.), що їх малював наш великий художник (одн.) і поет (одн.).

 

Вправа 7

Однина

Множина

село (с. р.)

криниця (ж. р.)

воду (ж. р.)

гора (ж. р.)

поет (ч. р.)

села

криниці

води

гори

поети

В однині визначаємо рід іменника: моє село, моя криниця, моя вода, моя гора, мій поет.

 

Вправа 8

Тарас Шевченко народився в селі Моринці, що розташоване на Черкащині. Дитячі роки майбутнього поета пройшли в селі Шевченкове, яке колись називалось Кирилівкою. Криницю, з якої  малий Тарас носив воду, часто називають Тарасовою криницею. Похований великий поет на Чернечій горі. Вдячний народ називає її Тарасовою горою.

 

Вправа 9 Велика буква у власних назвах

На Черкащині є місто Канів. Тут на високому березі Дніпра стоїть пам’ятник Тарасові Шевченку. Це місце називається Тарасовою Горою. На цій горі похований великий український поет.

Однина: місто, пам’ятник, місце, поет.  Множина: міста, пам’ятники, місця, поети.

 

СТОРІНКА 90

Вправа 1

Іменники, які вживаються тільки у множині: ножиці, шорти,  окуляри, сани.

Іменники, які вживаються тільки в однині: сонце, щастя, молоко, золото.

 

Вправа 2 Позначили закінчення

Ножиц[і], шорт[и],  окуляр[и], сан[и], сонц[е], щаст[я], молок[о], золот[о]

 

Вправа 3 Підкресли іменники

Хлопчик заглянув у прочинені двері.

Найулюбленіша пора школярівканікули.

На вечірнє небо викотився срібний місяць.

У Сергійка сьогодні іменини.

Леся отримала задоволення від гри на піаніно.

У кімнаті лунав дитячий сміх.

 

Вправа 4  Підкреслили слова, які не змінюються за числами.

Однина

Множина

хлопчик, пора, небо, місяць, Сергійка, Леся, задоволення, гри, піаніно, кімнаті, сміх

двері, канікули, іменини

СТОРІНКА 91

Вправа 5

Тунель – довгий прохід, утворений чим-небудь.

 

Вправа 6

Однина

Множина

парк (ч. р.)

куточок (ч. р)

подив (ч. р.)

захоплення (с. р.)

гірка (ж. р.)

тунель (ч. р.)

парки

куточки

 

 

гірки

тунелі

Іменники, що вживаються тільки в однині: подив, захоплення.

Визначаємо рід іменника: мій парк, мій куточок, мій подив, моє захоплення, моя гірка, мій тунель.

 

Вправа 7  Чи виникло в тебе бажання відвідати парк в Умані?

  Звичайно, у мене виникло бажання відвідати парк в Умані.

  Хочу побачити Єлисейські поля, Кавказьку гірку, англійський парк та інші мальовничі пейзажі. Вони переносять відвідувачів у різні країни світу. Викликають подив і захоплення.

   Я зможу переконатися на власні очі, чому «Софіївку» назвали уманським дивом.

———

   Нещодавно я побувала в парку «Софіївка».

   Він справив неабияке враження, викликав подив і захоплення. На власні очі побачила екзотичні рослини, кам’яні гроти, водоспади, розкішні альтанки і фонтани.  

   Якби була можливість, залюбки відвідала би це мальовниче місце ще раз.

Віртуальна подорож у парк «Софіївка» в Умані…

 

Вправа 8

Іменники, що вживаються тільки в однині: сміх, біг.

Іменники, що вживаються тільки в множині: штани, ножиці.

 

Вправа 9

Іменники, що не змінюються за числами: метро, ковзани, джинси, джип, шимпанзе, інтернет, штани.

Іменники, що вживаються тільки в однині: метро, інтернет, шимпанзе.

Іменники, що вживаються тільки в множині: ковзани, джинси, штани.

Іменники, що змінюються за числами: автобус – автобуси, джип – джипи, мавпа – мавпи, телефон – телефони, мікрофон – мікрофони.

З трьома словами склали речення:

У Києві Оленка вперше побачила метро. У спортивному магазині мені купили ковзани. Покупці вибирали джинси. На стоянці зупинився чорний джип. Шимпанзе завзято лазили по деревах у зоопарку. Нещодавно у нашому селі появився інтернет.  Пасажири спішили в столичне метро. Для катання ми орендували ковзани. Батьки подарували Оленці сині джинси. Біля переїзду джип різко пригальмував. У зоопарку ми побачили велике шимпанзе. Інтернет охоплює все більше коло користувачів.

 

СТОРІНКА 92

Вправа 1  Прикметник

Со-ко-ви-ті по-мі-до-ри і со-лод-кі ка-ву-ни Хер-сон-щи-­ни слав-ля-ться на всю У-кра-ї-ну. Ла-ска-ве хер-сон-ське сон-це да-ло цим пло-дам чу-до-вий смак.

 

Вправа 2

Помідори (які?) соковиті. Кавуни (які?) солодкі. Сонце (яке?) ласкаве, херсонське. Смак (який?) чудовий.

 

Вправа 3

Іменники

Прикметники

місто

велике, невелике,  столичне, обласне, районне, шумне, далеке, давнє, закордонне, прикордонне, сучасне, старовинне, курортне, південне

півострів

великий, невеликий, відомий

СТОРІНКА 93

Вправа 4

Щебетунчик дізнався про катакомби Херсону.

 

Вправа 5  Підкреслили прикметники

Під Херсоном є підземні катакомби. Мало відо­мо, що ховають у собі ці темні та сирі тунелі. Існує легенда, що там є піратське сховище.

(Які?) підземні, (які?) темні, (які?) сирі, (яке?) піратське.

 

Вправа 6  До прикметників дібрали антоніми

Темні — світлі, сирі — сухі.

 

Вправа 7

Херсон —  великий морський порт. З давніх-давен чудове місто приваблювало людей з різних країн. Тому тут дотепер у старій частині міста чути італійську, грецьку, турецьку, татарську мови.

(Який?) великий, (який?) морський, (яке?) чудове, (яких?) різних, (якій?) старій, (яку?) італійську, (яку?) грецьку, (яку?) турецьку, (яку?) татарську.

 

Вправа 8  Частини мови

(Яке?) сучасне, (що?) узлісся, (який?) білосніжний, (що робити?) кататися, (яке?) чисте, (яка?) морська, (що?) будинок, (що?) гроза, (яке?) історичне, (яке?) давнє, (яке?) україн­ське, (що?) південь.

Підкресли прикметники, якими можна описати Херсон:

Сучасне, білосніжний, чисте, морська, історичне, давнє, україн­ське.

На Дніпрі розташоване історичне місто Херсон. Це українське місто має давню історію. Херсон – велика морська гавань нашої країни.

 

Вправа 9  Що ти знаєш про місто Херсон?

   Херсон – це обласне місто на півдні України, важливий транспортний вузол. Він розташований на правому березі Дніпра. Там знаходяться морський торгівельний і річковий порти. Давнє місто має славну історію. У місті багато пам’яток культури.

   Сучасний Херсон – це великий промисловий і культурний центр.

 

Вправа 10  Підкреслили прикметники

Літо зелене і радісне згадують. Таке чудове це свято! У сидельці золотім Миколай сидить за ним. Це був найпрекрасніший день у його житті! Мама була дивовижною! Сама собою річка ця тече, маленька річечка, вузенька, як долоня.

 

СТОРІНКА 94

Вправа 1, 2  Підкреслили прикметники

Херсонський морський порт — великий і потуж­ний. Він об’єднує річковий, морський, залізнич­ний, автомобільний транспорт. З порту вирушають у далекі країни величезні кораблі. Вони перевозять різноманітні вантажі.

(Який?) Херсонський, морський, великий, потужний, річковий, морський, залізничний, автомобільний; (які?) далекі, величезні, різноманітні.

 

Вправа 3

Корабель (який?) великий, трьохпалубний, гігантський, білосніжний.

Море (яке?) синє, бурхливе, штормове, неспокійне, глибоке.

Штурман (який?) досвідчений, упевнений, вправний, відважний.

 

СТОРІНКА 95

Вправа 4  Підкресли прикметники й іменники, з якими вони зв’язані.

На Хер-сон-щи-ні дру-зі ві-дві-да-ли за-по-ві-дник А-ска-ні-я-Но-ва. На йо-го те-ри-то-рі-ї жи-вуть рі-зні ви-ди мі-сце-вих сте-по-вих тва-рин. А та-кож тва-ри-ни, при-­ве-зе-ні з Єв-ро-пи, А-зі-ї, А-фри-ки, Ав-стра-лі-ї, А-ме-ри-ки.

У заповіднику гарно прижилися африканський страус, американський бізон, індійська антилопа, двогорбий верблюд, шотландський поні, зебра, рожевий фламінго, степовий орел.

(Який?) африканський (хто?) страус, (який?) американський (хто?) бізон, (яка?) індійська (хто?) антилопа, (який?) двогорбий (хто?) верблюд, (який?) шотландський (хто?) поні, (який?) рожевий (хто?) фламінго, (який?) степовий (хто?) орел.

 

Вправа 5

Заголовок тексту: «Скадовськ».

На бе-ре-зі Чор-но-го мо-ря роз-та-шо-ва-не при-ва-бли-ве мі-сто Ска-дов-ськ. Тут чи-сті пі-ща-ні пля-жі. Мор-ська во-да про-зо-ра і те-пла. У Ска-дов-ську роз-мі-ще-ні ди-тя-чі ку-рор-ти.

 

Вправа 6 Сполучення іменників із прикметниками

Море (яке?) Чорне, глибоке, солоне.

Місто (яке?) привабливе, курортне, південне.

Пляжі (які?) чисті, піщані, шовковисті, широкі

Вода (яка?) морська, прозора, тепла, солона, приємна.

Курорти (які?) дитячі, оздоровчі, морські.

 

Вправа 7 Чи доводилось тобі відпочивати на морі? Чи ти тільки мрієш там побувати?…

     

Вправа 8 Підкреслили прикметники хвилястою лінією, а іменники — прямою.

На території сонячної Херсонщини змішали­ся три стихії: глибокі води, невисокі гори і піщана пустеля. Вона справді тут є. Називається — Олешківські піски.

Інші завдання дивись тут…

Ответы к учебнику Українська мова 3 клас Сторінки 4 – 11 Пономарьова Нова програма 2020 рік 1 частина (ГДЗ Відповіді) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

© Барна Р., 2020  

Серія «Вчимось разом» до підручника 

«Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К. , Гайова Л.»

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 4

Вправа 1

Ґаджик  наголос  Ґа́джик  склади  Ґа-джик  звукова схема  [— ●́ | — ● —]

звуковий розбір слова  [г а дж и к]

Читалочка  Чита́лочка  Чи-та-ло-чка  [— ● | — ●́ | — ● | — — ●]  [ч и т а л о ч к а]

Родзинка    Родзи́нка   Ро-дзин-ка   [— ● | — ●́ — | — ●]  [р о дз и н к а]

Щебетунчик  Щебету́нчик  Ще-бе-тун-чик  [— — ● | — ● | — ●́ — | — ● —]  [ш ч е б е т у н ч и к]

 

Вправа 2

Друзів звати Ґаджик, Читалочка, Родзинка, Щебетунчик.

Імена людей пишемо з великої букви.

1 Букви, які позначають голосні звуки: Ґаджик, Читалочка, Родзинка, Щебетунчик.

2. Букви, які позначають приголосні звуки: Ґаджик, Читалочка, Родзинка, Щебетунчик.

3. У якому імені є буква, що позначає два звуки? Щебетунчик.

4. У яких іменах є звуки, що позначаються двома буквами? Ґаджик, Родзинка.

 

СТОРІНКА 5

Вправа 3  А як ти провів/провела літо?…

 

Вправа 4 Візьми інтерв’ю і розпи­тай, що їм найбільше запам’яталося з літніх канікул…

 

Вправа 5

1. Де ти побувала влітку? Улітку я побувала в дитячому таборі.

2. Що найбільше сподобалось? Найбільше сподобався концерт відомої співачки.

3. З яким настроєм ти прийшла до школи? До школи я прийшла з радісним настроєм.

Перше слово в реченні пишемо з великої букви. У кінці речення ставимо крапку, знак питання або знак оклику. Слова в реченні пишемо окремо одне від одного.

 

Вправа 6

Голосні звуки: вересень,  школа,  діти

1. Що спільного мають надруковані в словах букви? Надруковані букви позначають приголосні звуки.

2. Що спільного мають пропущені в словах букви? Пропущені букви позначають голосні звуки.

3. Чи всі букви в цих словах позначають звук? Знак м’якшення не позначає звуку.

 

Вправа 7  Вересень кличе учнів до школи. Школа знаходиться недалеко від мого дому. Діти повинні бути обережними на дорозі.  Вересень – це перший осінній місяць. Що дає школа учням? Діти, будьте обережними на дорозі!

 

Вправа 8 

Дружба, телефон, комп’ютер

Дружба Бровка і Бурка дивувала жителів. Хлопчик загубив телефон. Комп’ютер допомагає вирішувати багато завдань. Умій цінувати дружбу! Оленці купили гарний телефон. Мій тато працює за комп’ютером.

 

СТОРІНКА 6

Вправа 1 

Наша подорож по Україні розпочалась зі Львова. Це дуже красиве стародавнє місто. Ми полюбили його з першого погляду.

 

Вправа 2 Підкреслили букви, які позначають м’які (або пом’якшені) приголосні звуки.

Наша подорож по Україні розпочалась зі Львова. Це дуже красиве стародавнє місто. Ми полюбили його з першого погляду.

1. Вимов м’які (або пом’якшені) приголосні звуки, позначені підкресленими буквами.

2. Які букви вказують на м’якість кожного з них? Букви «знак м’якшення», «і», «є», «я»

3. Чи є м’який приголосний звук у слові його ? Звук [й] завжди м’який

4. Якою буквою він позначений? Буквою «йот»

5. Що ти знаєш про цю букву? Буквосполучення йо

 

Вправа 3  Побудували під кожним словом його звукову схему:

Львів чудовий.

[= –– ● —]  [— ● | — ●́ | — ● =]

Львів   [= –– ● —]  [л’ в’ і в] 

Чудовий  чудо́вий    чу-до-вий   [— ● | — ●́ | — ● =]   [ч у д о в и й]

 

Вправа 4, 5

У Льво-ві сто-їть пам’-я-тник Да-ни-ло-ві Га-ли-цько-му. Львів’-я-ни вва-жа-ють, що він по-бу-ду-вав ї-хнє мі-сто і на-звав на честь сво-го си-на Ле-ва. Від за-сну-ва-ння Льво-ва ми-ну-ло вже біль-ше ніж сім-сот п’я-тде-сят ро-ків.

Інтерв’ю, щоб запитати, що нового дізналися з повідомлення друзів…

  

Вправа 6  Дві однакові букви позначають один подовжений приголосний звук

Заснування   заснува́ння   за-сну-ва-ння   [— ● | — — ● | — ●́ | =: ●]  [з а с н у в а н’: а]

 

СТОРІНКА 7

Завдання 7

В’язати – в’язання, читати – читання, знати – знання, жити – життя

 

Завдання 8  Звукові схеми

в’язання    в’яза́ння   в’я-за-ння     [— = ● | — ●́ | =: ●]   [в й а з а н’: а]

читання   чита́ння    чи-та-ння     [— ● | — ●́ | =: ●]      [ч и т а н’: а]

знання     знання́      зна-ння        [— — ● | =: ●́]       [з н а н’: а]

життя       життя́       жи-ття         [— ● | =: ●́]           [ж и т’: а]

 

Вправа 9  Напиши, що ти знаєш про Львів… 

Напиши, чи хочеш побувати у Львові та що бажаєш там побачити…

 

Вправа 10

На мою думку, у майстерні шоколаду можна побачити, як виготовляють цей смачний продукт.

 

Вправа 11 

«Львів-ську май-стер-ню шо-ко-ла-ду» на-зи-ва-ють рай­-ським ку-то-чком для лю-би-те-лів ла-со-щів. Шо-ко-ла-дні цу-кер-ки тут ви-го-тов-ля-ють вру-чну. Во-ни ду-же сма-чні й гар-но о-фор-мле-ні. Ре-це-пти при-го-ту-ва-ння шо-ко-ла-ду збе-рі-га-ю-ться в су-во-рій та-єм-ни-ці.

Слова з м’якими (або пом’якшеними) приголосними звуками: львівську, майстерню, називають, райським, для, любителів, ласощів, шоколадні, смачні, оформлені, приготування, зберігаються, суворій, таємниці.

львівську     льві́вську    львів-ську   [= –– ●́ — | = — ●]  [л’ в’ і в с’ к у]

майстерню  майсте́рню  май-стер-ню   [— ● = | — — ●́ — | = ●]  [м а й с т е р н’ у]

називають  назива́ють   на-зи-ва-ють  [— ● | — ● | — ●́ | = ● =]  [н а з и в а й у т’]

райським    ра́йським    рай-ським    [— ●́ = | = — ● —]  [р а й с’ к и м]

для    [ — = ●]    [д л’ а]

любителів  люби́телів   лю-би-те-лів  [= ● | — ●́ | — ● | = ● —]  [л’ у б и т е л’ і в]

ласощів   ла́сощів   ла-со-щів    [— ●́ | — ● | — –– ● —]  [л а с о ш ч’ і в]

шоколадні  шокола́дні   шо-ко-ла-дні  [— ● | — ● | — ●́ | — = ●]  [ш о к о л а д н’ і]

виготовляють виготовля́ють  ви-го-тов-ля-ють  [— ● | — ● | — ● — | = ●́ | = ● =]  [в и г о т о в л’ а й у т’]

смачні         смачні́   сма-чні   [— — ● | — = ●́]  [с м а ч н’ і]

оформлені  офо́рмлені   о-фор-мле-ні  [● | — ●́ — | — — ● | = ●]  [о ф о р м л е н’ і]

приготування  приготува́ння  при-го-ту-ва-ння  [— — ● | — ● | — ● | — ●́ | =: ●]  [п р и г о т у в а н’: а]

зберігаються  зберіга́ються  збе-рі-га-ю-ться  [— — ● | = ● | — ●́ | = ●| =: ●] [з б е р’ і г а й у ц’: а]

суворій     суво́рій    су-во-рій    [— ● | — ●́ | = ● =]  [с у в о р’ і й]

таємниці  таємни́ці   та-єм-ни-ці  [— ● | = ● — | — ●́ | = ●]  [т а й е м н и  ц’ і]

 

Вправа 12 У назві майстерні підкреслили букви, які по­значають м’які (або пом’якшені) приголосні звуки:

Львівська майстерня шоколаду

Звичайно, я хочу відвідати цю майстерню. Волію побачити ручний процес виготовлення шоколаду. Покуштувати смачні ласощі.

 

СТОРІНКА 8

Вправа 1, 2

На мою думку, у назві досить дивне поєднання слів. Копальня – це шахта. Вона не має жодного стосунку до кави, яка росте на дереві.

Най-ві-до-мі-ша кав’-яр-ня Ль-во-ва — «Львів-ська ко-паль-ня ка-ви». Львів’-я-ни ство-ри-ли ле-ген-ду, ні-би львів-ську ка-ву ви-го-тов-ля-ють не з пло-дів ка-во-во-го де-ре-ва, а ви-до-­бу-ва-ють у ко-паль-ні. Так са-мо, як ву-гі-лля. Сво-ю ле-ген-ду во-ни від-тво-ри-ли в цій кав’-яр-ні.

 

Вправа 3, 4 Апо́строф ставимо після твердого приголосного звука перед буквами я, ю, є, ї: кав’ярня, львів’яни.

Пам’ятник, подвір’я, люстра, хлоп’ята, порядок, м’який, сіє, в’ється, п’ятниця, в’юн, рюкзак, м’яч.

 

Вправа 5

Із риби — риб’ячий. Із соломи — солом’яний. Із каменю — кам’яний. Із дерева — дерев’яний.

Риб’ячий  ри́б’ячий   ри-б’я-чий   [— ●́ | — = ● | — ● =]  [р и б й а ч и й]

солом’яний   соло́м’яний  со-лом’-я-ний  [— ● | — ●́ — | = ● | — ● =] [с о л о м й а н и й]

кам’яний   кам’яни́й   кам’-я-ний   [— ● — | = ● | — ●́ =]  [к а м й а н и й]

дерев’яний  дерев’я́ний  де-рев’-я-ний   [— ● | — ● — | = ●́ | — ● =] [д е р е в й а н и й]

 

СТОРІНКА 9

Вправа 6, 7

На Львівщині є цілющі джерела. Із них б’є, дзюрчить, дзвенить дзеркально чиста мінеральна вода. Вона має лікуваль­ні властивості.

джерела  джере́ла  дже-ре-ла  [— ● | — ●́ | — ●]    [дж е р е л а]

дзюрчить    дзюрчи́ть    дзюр-чить   [= ● — | — ●́ =]  [дз’ у р ч и т’]

дзвенить     дзвени́ть     дзве-нить    [— — ● | — ●́ =]  [дз’ в е н и т’]

дзеркально  дзерка́льно  дзер-каль-но  [— ● — | — ●́ = | — ●]  [дз е р к а л’ н о]

 

Вправа 8 Знайшли відпо­віді на запитання, розглянувши етикетку з пляшки мінеральної води.

Як називається вода? Вода називається «Моршинська».

Де її видобувають? Її виробляють у місті Моршині.

Яка денна норма води для людини? Денна норма води для людини становить півтори літри.

Чи містить ця вода газ? Негазована вода не містить газу.

Який термін придатності цієї води? Термін придатності цієї води до двадцятого грудня дві тисячі двадцятого року.

Чи можна вживати цю воду? Звичайно, цю воду можна вживати поки дійсний термін придатності.

 

Вправа 9  Напиши, яку воду ти вживаєш, де береш, як часто п’єш…

 

Вправа 10 

   Щедра земля дарує людям джерельну воду. Вона чиста, прохолодна, смачна. У спеку чудово тамує спрагу.

Допиши, чи доводилося тобі пити воду з джерела…

щедра        ще́дра   ще-дра   [— — ●́ | — — ●]  [ш ч е д р а]

джерельну  джере́льну   дже-рель-ну   [— ● | — ● = | — ●]  [дж е р е л’ н у]

 

СТОРІНКА 10

Вправа 1, 2

Меню: гарбузова зупа (суп), борщ український, штрудель (рулет) яблучний, пляцок (торт, пиріг) з вишнями, картопляні палюшки (галушки), тертюхи (деруни) з бринзою.

Я би хотіла замовити пляцок з вишнями.

 

Вправа 3, 4 Дзвінкі і глухі приголосні звуки

Приголосні звуки, які не утворюють пар: [в], [л], [л’], [м], [н], [н’], [й], [р], [р’], [ф]

Глухий звук [ф] не має парного дзвінкого звука

 

СТОРІНКА 11

Вправа 5 Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками 

У Сто-ніж-ки — бо-сі ніж-ки. Як у-зу-ти їх у-сіх? От ку-пи-ти б бо-со-ніж-ки на у-сі ї-ї сто ніг.

Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу вимовля­ються дзвінко.

 

Вправа 6, 7  Підкреслили в записаних реченнях слова із дзвінкими при­голосними в кінці.

Візьми ніж і поріж хліб. 

Зроби бутерброд з ковбасою.

Бабуся запекла гарбуз у духовці.

На десерт подали мед і виноград.

Для перевірки написання слів з парними дзвінкими і глухими звуками змінюємо їх так, щоби після сумнівного приголосного звуку був голосний звук: ніж – ножем, поріж – ріжуть, бутерброд – бутерброди, гарбуз – гарбузи, мед – медом, виноград – виноградом.

 

Вправа 8 Напиши, яка твоя улюблена страва…

 

Вправа 9

За-хар за-ліз на пе-ре-лаз.

— За-хар-ку, злізь!

— За-хар-ку, злазь!

Зу-мів за-ліз-ти — знай, як зліз-ти.

У ді-бро-ві — дуб-ки,

Під дуб-ка-ми — гриб-ки.

Тра-ва — між гриб-ка-ми.

Хмар-ки — над дуб-ка-ми.

Перевірка: заліз – залізе, злізь – злізе

Перевірка: дубки – дубок, грибки – грибок

Вправа 10   

Ва-тру-шки, пи-ріж-ки, га-лу-шки.

Дзвінкий приголосний у кінці складу в слові: пиріжки.

На вечерю мама спекла смачні пиріжки. Бабуся пече пиріжки з вишнями. У шкільній їдальні можна купити пиріжки з банановою начинкою. У дорогу туристи купили пиріжки з капустою. 

Інші завдання дивись тут…

Відповіді Вашуленко, Васильківська, Дубовик § 33 сторінка 101 – 109 Українська мова 3 клас частина 1 Нова програма 2020 року Ответы (ГДЗ до підручника) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

© Барна Р., 2020  

Серія «Вчимось разом» до підручника 

«Українська мова та читання 3 клас Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)» 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 101 – 102

Вправа 1

Нав-кру-ги каз-ко-ві ша-ти — cи-ве пле-ти-во гі-лок. Спро-буй зра-зу ві-дга-да-ти, де тут в’яз, а де ду-бок. Де ка-ли-на, де ши-пши-на, де че-ре-шень-ка ма-ла? Все зи-ма за-по-ро-ши-ла, за-пу-ши-ла, за-ме-ла.

Іменники за абетковою послідовністю: в’яз, гілок, дубок, зима, калина, плетиво, черешенька, шати, шипшина.

Іменники шати, плетиво, гілки, в’яз, дубок, калина, шипшина, черешенька, зима називають предмети і відповідають на питання що?

Дієсловасиноніми: запорошила, запушила, замела.

 

Сторінка 103

Вправа 2

Зимовий холод — літнє тепло.

Яскраві зорі на небі — буде мороз.

Зранку іній укрив дерева — день без снігу.

Глибокий сніг узимку — дощове літо.

Потріскує лід — на міцний мороз.

• Іменник снігопад утворився від слів сніг і падає.

Словничок антонімів: тепло – холод.

 

Вправа 3

Гал-ки, сні-гу-рі, си-ни-чки, го-роб-ці — пта-ша-та сі-рі — всі, хто не ле-тить у ви-рій! Вам на-си-пле-мо на-сі-ння, зер-на, кри-хти й гар-бу-зи-ння. Як цьо-го бу-де за-ма-ло — до-да-мо шма-то-чок са-ла.

Наголос на першому складі

Наголос на другому складі

Наголос на третьому складі

галки

синички

снігурі, горобці

га́л-ки

си-ни́-чки

сні-гу-рі́, го-роб-ці́

Іменники галки, снігурі, синички, горобці називають птахів і відповідають на питання хто?

Спільнокореневі (споріднені) слова: сніг, снігур, сніжинка, сніжиночка, сніговик, сніговичок, засніжений, сніжок, Снігурка, Снігуронька, сніжно, засніжено.

• Спільнокореневі слова заєць, зайчик, зайчатко називають одну тварину і відповідають на питання хто?

 

Вправа 4 Склали казку про те, як щедра горобина підгодовує пташок узимку…

 

Сторінка 104

Вправа 5 Прислів’я навчають…

Тільки в ріднім краї солов’ї співають. Кожному мила своя сторона. За морем тепліше, а дома миліше. Кожна пташка свою пісню співає, кожна пташка своє гніздо має. Бережи рідну землю, як матір, то й діти тебе поважатимуть.

Іменники-істоти (хто?)

Іменники-неістоти (що?)

солов’ї, пташка, матір, діти

краї, сторона, морем, дома, пісню, гніздо, землю

 

Вправа 6 Будова слова

, , , 

У слові учитель основа учитель і нульове закінчення (змінимо учителя, учителем), корінь уч- (підберемо спільнокореневі учбовий, учити, учень), суфікс іменника –итель-

У слові учителька основа учительк і закінчення -а (змінимо учительки, учителькою), корінь уч- (підберемо спільнокореневі учбовий, учити, учень), суфікс –итель-, -к-

У слові директор основа директор і нульове закінчення (змінимо директора,  директором), корінь директ- (підберемо спільнокореневі директорський, директива), суфікс –ор-

У слові директорка основа директорк і закінчення –а (змінимо директорки,  директоркою), корінь директ- (підберемо спільнокореневі директорський, директива), суфікс –ор-, -к-

Іменники учитель, учителька, директор, директорка називають людей за професією та відповідають на питання хто?

 

Сторінка 105

Вправа 7

Іменники-істоти (хто?)

Іменники-неістоти (що?)

Перукар

салон, зачіска, ножиці, стрижка, фен

Водій

кермо, фари, сигнал, навігатор, мотор

Програміст

монітор, програма, клавіатура, сайт, скап

Актор

роль, оплески, серія, сцена, кадр

Банкір

банкноти, банкомат, сейф

Гончар

глина, круг, виріб

 Вправа 8

Футбол — футболіст — футболістка

Гандбол — гандболіст — гандболістка

Волейбол — волейболіст — волейболістка

 

Вправа 9

Цуцик, тварина, ведмідь, равлик, корова — тварини (хто?)

Дерево, кущ, троянда, трава, пролісок — рослини (що?)

• Підкреслили іменник – головний член речення (підмет)

Бурий ведмідь живе в горах Карпатах. (Хто?) ведмідь (що робить?) живе, живе (де?) у Карпатах; ведмідь (який?) бурий.

На клумбі розцвіла червона троянда. (Що?) троянда (що зробила?) розцвіла; розцвіла (де?) на клумбі; троянда (яка?) червона.

 

Сторінка 106

Вправа 10, 11

Загальна і власна назва: ім’я Мирослав, співачка Джамала, місто Чернівці.

Мене звати Софією. Моє ім’я вибирала мама. Мені подобається моє ім’я. Воно означає мудра. Рідні називають мене Софійкою, Софієчкою.

Мене звати Петром. Моє ім’я вибрав батько. Мені подобається моє ім’я. Воно означає камінь. Рідні називають мене Петриком, Петрусиком.

 

Сторінка 107

Вправа 12

Загальні назви

Власні назви

прізвище

ім’я

по батькові

місто

річка

країна

село

гори

озеро

пік

материк

океан

кличка

вулиця

парк

Василенко

Василь

Васильович

Київ

Дніпро

Україна

Вишенька

Карпати

Свитязь

Джомолунгма

Австралія

Тихий

Бровко

Миру

Центральний

Вправа 13 

Полтава — полтавчанин (полтавець), полтавчанка (полтав­ка),

Одеса — одесит, одеситка,

Вінниця — вінничанин, вінни­чанка,

Луганськ — луганчанин, луганчанка,

Тернопіль — тернополянин, тернополянка,

Харків — харків’янин, харків’янка,

Львів — львів’янин, львів’янка,

Київ — киянин , киянка,

Вінниця — вінничанин, вінничанка,

Суми — сумчанин, сумчанка,

Житомир — житомирянин, житомирянка,

Запоріжжя — запоріжець, запоріжанка

Луцьк — лучанин, лучанка,

Ужгород — ужгородець, ужгородка,

Вишгород — вишгородець, вишгородка

Івано-франківськ — івано-франківець, Івано-франківка,

Рівне — рівнянин, рівнянка,

Черкаси — черкасець (черкащанин), черкаска (черкащанка),

Чернігів — чернігівець, чернігівка,

Чернівці — чернівчанин, чернівчанка.

Дніпро — дніпрівець (дніпрянин), дніпрівка (дніпрянка)

Наголос перевіряємо за формою множини: киянин, киянка, бо кияни.

 

Вправа 14 Іменники — власні назви пишемо з великої букви

Києві, України, Дніпра, Володимиру Великому, Тарасові Шевченку, Шевченка, Софійському, Богданові Хмельницькому, Києва, Подолу, Григорію Сковороді.

• Імена і прізвища славетних земляків:

Володимир Великий, Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький, Григорій Сковорода.

Підготуй невелике повідомлення про когось із відомих українців (українок)…

 

Сторінка 108

Вправа 15

В Іспанії — іспанець, іспанка.

У Болгарії — болгарин, болгарка.

У Китаї — китаєць, китаянка.

В Італії — італієць, італійка.

У Румунії — румун, румунка.

В Австралії — австралієць, австралійка.

У Литві — литовець, литовка.

 

Вправа 16 

Англія, Австрія, Бельгія, Данія, Нідерланди, Португалія і Швейцарія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Болгарія, Македонія, Німеччина, Франція  — європейські країни.

Доповнили текст інформацією про Україну, уживаючи іменни­ки — власні і загальні назви.

Україна — теж велика дер­жава Європи. Київ – столиця України. Він розташований на берегах річки Дніпро. Софійський собор – архітектурна пам’ятка. Давня споруда збудована за часів правління князя Ярослава Мудрого.

Наголосна першому складі

Наголос на другому складі

Наголос на третьому складі

Англія, Австрія, Бельгія, Данія

Швейцарія

Нідерланди, Португалія

А́н-глі-я, А́в-стра-лі-я, Бе́ль-гі-я

Швей-ца́-рі-я

Ні-дер-ла́н-ди, Пор-ту-га́-лі-я

Вправа 17

Цікаво було дізнатися, що Європу неможливо уявити без Карпат, які пролягають через те­риторії Словаччини, Польщі, Румунії та України.

Цікаво було дізнатися, що потужний гірський масив на території нашої країни з найвищою горою Говерлою називають Українськими Карпатами.

Цікаво було дізнатися, що вер­шини найвищих гір укриті луками із соковитими травами — полонинами, на яких місцеві мешканці випасають отари овець.

• Іменники — власні назви: Європу (частина світу), Карпат (гори), Словаччини (країна), Польщі (країна), Румунії (країна), України (країна), Українські Карпати (гірський масив), Говерла (гора).

• Речення про Карпати, Говерлу.

Мальовничі гори Карпати розташовані у Європі. На підйомнику туристи піднялися на Говерлу. Карпати – чудове місце для відпочинку. Говерла – найбільша вершина  Українських Карпат. Туристи, відвідайте мальовничі гори Карпати! Підніміться на найвищу вершину Говерлу!

 

Сторінка 109

Вправа 18 Частини мови

(який?, прикметник) сміливий — (що?, іменник) сміливість

(який?, прикметник) мужній — (що?, іменник) мужність

(що робити?, дієслово) радіти — (що?, іменник) радість

(що робити?, дієслово) читати — (що?, іменник) читання

 

Вправа 19 Дібрали спільнокореневі іменники до прикметників і дієслів:

Який?

Що?

Що робить?

Що?

Хто?

молодий

молодість

грає

гра

гравець

чемний

чемність

читає

читання

читач

швидкий

швидкість

бігає

біг

бігун

щирий

щирість

співає

спів

співак

• Поїзд набирав швидкість. Я люблю уроки читання. Мій брат став чемпіоном школи з бігу. На марафонській дистанції бігун дістався фінішу. Стань частим читачем бібліотеки! Щирість подруги захоплювала дівчат. На сцені звучав мелодійний спів шкільного хору. Співак отримав багато квітів та шквал бурних оплесків. 

 

Вправа 20 Підкреслили іменники

Скромність прикрашає людину.

Мудрість дорожча за багатство.

Людяність перемагає силу.

(Що?) скромність, мудрість, багатство, людяність, сила.

(Хто?) людина.

 

Вправа 21

Старатися — старанність, малювати — малювання.

Софійка проявляла старанність і наполегливість у навчанні. На уроці малювання ми користуємося кольоровими олівцями.

Інші завдання дивись тут…

Відповіді Вашуленко, Васильківська, Дубовик § 31, 32 сторінка 94 – 100 Українська мова 3 клас частина 1 Нова програма 2020 року Ответы (ГДЗ до підручника) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

© Барна Р., 2020  

Серія «Вчимось разом» до підручника 

«Українська мова та читання 3 клас Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)» 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 94

§ 31 Ознайомлення із суфіксом

Вправа 1  Суфікси: -ур-, -ок-, -еньк-, -іш-

Сніг — снігур, дуб — дубок, добрий — добренький, мудрий — мудріший

 

Сторінка 95

Вправа 2

Ба-чиш, пер-ша зі-ронь-ка го-рить — то вже Ми-ко-лай до нас спі-шить. В ньо-го ко-ник бі-лий, на-че сніг, бо-ро-да си-вень-ка аж до ніг. У срі-бля-сті са-но-чки сі-да, і за ві-тром в’є-ться бо-ро-да.

Позначили суфікси –оньк-, -ик-, -еньк-, -яст-, -очк-:

, , , , 

У слові зіронька основа зіроньк-, закінчення –а (змінимо зіронькою, зіроньки), корінь зір- (підберемо спільнокореневі зірка, зірочка), суфікс –оньк-.

У слові коник основа коник, нульове закінчення (змінимо коника, коником), корінь кон- (підберемо спільнокореневі кінь, кінська), суфікс –ик-.

У слові сивенька основа сивеньк-, закінчення –а (змінимо сивенькою, сивенької), корінь сив- (підберемо спільнокореневі сивий, сиво), суфікс –оньк-.

У слові сріблясті основа срібляст-, закінчення –і (змінимо сріблястий, сріблястою), корінь сріб- (підберемо спільнокореневі срібний, срібло), суфікс –л-,-яст-.
У слові саночки основа саночк-, закінчення –и (змінимо саночками, саночках), корінь сан- (підберемо спільнокореневі сани, санки), суфікс –очк-.

Уявіть, що ви зустріли святого Миколая. Про що ви з ним поговорили б?

  

Вправа 3

Позначили зменшувальні іменникові суфікси –к-, -очк-, -оньк-, -ок-, -ик-, -чик-, -очок-:

Риба — , , .

Зуб — , , , .

Позначили збільшувальні (згрубілості) суфікси іменників –ин-, -ище-, -иськ-:

Дуб — , .

Вітер – .

Позначили збільшувальні (згрубілості) прикметникові суфікси -ющ-, езн-:

Страшний — , .

 

Вправа 4 Утворили спільнокореневі слова

Хата – , , , .

Гриб – , , , .

Старий – , , , , 

• Влучні слова до зображеного на малюнку: галявинка, червоненькі, мухомори, травиці, квіточки, сонечко, жовтенькі, листочки, старенький, боровик.

Власна «Казка про Боровика та мухоморів» за малюнком…

 

Вправа 5 Суфіки -ус-/-усь-, -ун-/-унь-, -очк-/-ечк-/-єчк-/-ичк-, -оньк-/-еньк-/-єньк-/-иньк-, -к-, -ик-, -чик-, -ин-, -инк-

Андрій – Андрійко, Андрійчик, Андрусик, Андрусь.

Сергій – Сергійко, Сергієчко, Сергійчик.

Галя – Галина, Галинка, Галочка, Галонька.

Андрійко, Андрійчик, Андрус/ик, Андрусь, Сергійко, Сергієчко, Сергійчик, Галина, Галинка, Галочка, Галонька.

 

Вправа 6 Пестливі слова за допоммогою суфіксів -ус-, -усь-, -ун-, -унь-, -очк-, -ечк-, -ичк-, -оньк-, -еньк-, -ик-, -чик-

Мама – мамуся, мамуня, мамонька, мамочка.

Тато – татусь, татусик, таточко.

Баба – бабуся, бабуня, бабусечка, бабусенька.

Дід – дідусь, дідусенько, дідуньо.

Сестра – сестричка, сеструня, сестронька.

Брат – братик, братуньо, братчик.

Мамуся, мамуня, мамонька, мамочка, татусь, татус/ик, таточко, бабуся, бабуня, бабус/ечка, бабусенька, дідусь, дідусенько, дідуньо, сестричка, сеструня, сестронька, братик, братуньо, братчик.

 

Сторінка 96

Вправа 7

Суфікс -ен(я)

Суфікс -ок

Суфікс -ик

собаченя, тигреня, кошеня, зайченя, їжаченя, білченя, лисеня, гусеня, мишеня, совеня, граченя, вовченя

їжачок, бичок, куличок, рачок,

шпачок

зайчик, котик, песик, ведмедик, ослик, коник, слоник, комарик, півник, вовчик

Вправа 8 Утворили назви професій за допомогою суфіксів –ар, -яр

Бібліотека – , човни – , кухня – , пекти – , малювати – , лікувати – .

• Могутня машина словотвору працює, немов вічний двигун (відбуваються зміни, вони описуються новими словами – неологізмами).

 

Вправа 9 Частини мови

Що?

Який?

Що робити?

зима

зимовий, зимний

зимувати

мороз

морозний, морозяний

морозити

Вправа 10

Був легенький . Світило сонце. Раптом насунула величезна  і закрила пів неба. Подув сильний . Посипав густий лапатий сніг.

 

Сторінка 97

Вправа 11

Вправа 12 Позначили основу і закінчення

Білий — [ий] + изн + [а] = білизн[а]

Сніговик — ик – ов = сніг[]

Зима — [а] +ов + [ий] = зимов[ий]

Ковзани — [а] + к + [а] = ковзанк[а]

 

Вправа 13  Позначили суфікси –ок, -очок, -ов-, -ищ-, -к-, -ів-, — ник-

Сад — , , , , , 

 

Вправа 14  Речення про зимові свята

У  пору святкуємо зимові свята. У грудні святий Миколай приносить . На Різдво лунають  колядки та щедрівки.

На Водохреща омиваються прохолодною водою в ополонках. На Стрітеня припадає закінчення зимових святкувань. Прекрасні зимові свята зігрівають серця в холодну пору.

 

Сторінка 98

§ 32 Подовжені м’які приголосні звуки

Вправа 1 Подовжений приголосний звук

кутя [к у т’ а́] — взуття [в з у т’: а́]

збулося [з б у л о́ с’ а] — волосся [в о л о́ с’: а]

долоня [д о л о́ н’ а] — знання [з н а н’: а́]

неділя [н е д’ і́ л’ а] — весілля [в е с’ і́ л’: а]

 

Вправа 2  Підкреслили букви, які позначають подовжений м’який приго­лосний звук

На ба-за-рі їх не ку-пиш, на до-ро-зі не знай-деш, і не зва-жиш на те-ре-зах, і ці-ни не пі-дбе-реш.

Відгадка: знання.

 

Сторінка 99

Вправа 3

На-у-ка для лю-ди-ни, як сон-це для жи-ття.

Вче-ння — світ, а нев-че-ння — тьма.

Ко-рінь нав-ча-ння гір-кий, а плід йо-го со-лод-кий.

Не бій-ся по-ми-лок, бій-ся не-зна-ння.

Слово

Звукова модель

Звуковий розбір слова

життя

вчення

невчення

навчання

незнання

[— ● | =: ●́]

[— — ●́ | =: ●]

[— ● — | — ●́ | =: ●]

[— ● — | — ●́ | =: ●]

[— ● | — — ● | =: ●́]

[ж и т’: а́]

[в ч е́ н’: а]

[н е в ч е́ н’: а]

[н а в ч а́ н’: а]

[н е з н а н’: а́]

Вправа 4 Виправили слова, які переплутав поет

Прийшли до мене гості в неділю. Я щедро пригостив їх чаєм із цукром.

І як, скажіть, тим осам не набридло носити нектар, сік, цукор, фрукти?

Слова поділили на склади для переносу: сі-ллю, ва-ре-ння.

Слова поділили для переносу різними способами:

сі-ллю, сіл-лю;

ва-рення, варе-ння, варен-ня.

 

Вправа 5

Слова поділили на склади: пла-ття, гі-лля, рі-лля, тер-пі-ння, зав-да-ння, при-ла-ддя, рів-ня-ння, пра-ння, гой-да-ння, ков-та-ння, по-лю-ва-ння, ві-ття, при-ві-та-ння, гу-ля-ння.

Поділили слова для переносу різними способами:

пла-ття, плат-тя;

гі-лля, гіл-ля;

рі-лля, ріл-ля;

тер-піння, терпі-ння, терпін-ня;

за-вдання, зав-дання, завда-ння, завдан-ня;

при-ладдя, прила-ддя, прилад-дя;

рі-вняння, рів-няння, рівня-ння, рівнян-ня;

пра-ння, пран-ня;

гой-дання, гойда-ння, гойдан-ня;

ко-втання, ков-тання, ковта-ння, ковтан-ня;

по-лювання, полю-вання, полюва-ння, полюван-ня;

ві-ття, віт-тя;

при-вітання, приві-тання, привіта-ння, привітан-ня;

гу-ляння, гуля-ння, гулян-ня.

 

Сторінка 100

Вправа 6

, , , 

У слові сніги основа сніг-, закінчення –и (змінили снігами, снігах), корінь сніг (підберемо спільнокореневі сніговик, сніжок, сніжний).

У слові морозець основа морозець-, нульове закінчення (змінили морозцем, морозцями), корінь мороз- (підберемо спільнокореневі мороз, морозний, морозяний), суфікс -ець.

У слові біленький основа біленьк-, закінчення -ий (змінили біленьким, біленького), корінь біл- (підберемо спільнокореневі білий, білений, біляк), суфікс –еньк-.

У слові безбарвний основа безбарвн-, закінчення -ий (змінили безбарвним, безбарвного), корінь барв (підберемо спільнокореневі барва, барвистий, забарвлений), суфікс –н-, префікс без-.

 

Вправа 7  Письмовий розбір слова за будовою

Сад — , кущ — , хліб — , мир — , хмарний — , учитель — .

 

Вправа 8 Позначили частини другого слова, які змінили значення першого слова

Сад — , кущ — , хліб — , мир — , хмарний — , учитель — .

Інші завдання дивись тут…

ГДЗ рідна українська мова 3 клас Вашуленко О І Вправа 1 – 9 Нова програма 2013 року Відповіді ( ответы ) » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

§ 1 Мова — найважливіший засіб спілкування.

Вправа 1. Завдяки мові спілкуються між собою люди, читають книги, співають пісні, навчаються, пізнають світ, роблять відкриття тощо. Мова складається зі слів, що об’єднуються в речення. Люди спілкуються в усній або писемній формі. Мова завжди супроводжує людину в житті, без не було би повноцінного спілкування. Тварини теж певним чином спілкуються між собою: запахом, позою, ревом, співом тощо.

 

Вправа 2.

2.1 У творі розповідається про словесне багатство мови.

2.2. Гавкати, каркати, капати.

 

Вправа 3.

3.2. Все, що нас оточує, допомагає вивчити рідну мову. Росте кожна дитина, пізнає оточуючий світ, збільшуючи свій мовний словесний запас.  Що цікавого тобі доводило­ся спостерігати в природі?

3.3. Слово-синонім надбати допомагає зрозуміти значення слова дбанок

3.4. Значення невідомого слова можна з’ясувати в тлумачному словнику.

 

Вправа 4.

4.2. Рідна мова – це мова батьків. Вони залюбки передають її своїм дітям для спілкування. Рідною мовою послуговуються в повсякденному житті. Вона допомагає пізнати культуру та звичаї. 

4.3 Споконвічний – сталий, одвічний. Предки – давні родичі, які утворюють рід: прадіди, прабабусі, діди, прадіди,  батьки.

 

Вправа 5. Українська мова — це державна мова України.

 

Вправа 6. Правильне написання слова можна знайти в  орфографічному словнику, усі слова в якому розміщено за абеткою.

 

Вправа 7. Назви букв та послідовність їх розташування в абетці.

7.2. Букви, які позначають голосні звуки: а, о, у, е, и, і. Букви б, в, г, ґ, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, х, ц, ч, ш, щ. Знак м’якшення (ь) використовуєть­ся, щоб передати на письмі м’якість приголосного звука.

 

Вправа 8. Вінниця, Глухів, Горлівка, Дніпро­петровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Ніжин, Одеса, Полтава, Рівне, Севастополь, Сімферополь, Тернопіль, Ужгород, Фастів, Харків, Хмельницький, Чернігів, Шепетівка, Ялта.

 

Вправа 9. Головна думка: Україна – моя Батьківщина.

Інші завдання дивись тут…

ГДЗ 3 клас Українська мова та читання

Українська мова та читання 3 клас — вправи

Грамотно спілкуватися, красиво висловлювати власні думки усно і письмово дуже важливо для кожної інтелігентної людини, тому варто багато уваги приділяти вивченню української мови вже з перших класів. В третьому класі учні вивчатимусь такі теми як: слово, його будову, речення і текст. Їх вивченню виділено багато годин, тому і домашнього завдання буде багато. Також в кінці року учні писатимуть підсумковий диктант і до цього слід бути готовим.

У 3 класі учні вивчатимуть такі теми з української мови

  • Мова і мовлення
  • Текст і Речення
  • Слово. Значення слова
  • Будова слова: основа, корінь, префікс, суфікс, закінчення
  • Частини мови: Іменник, Прикметний, Дієслово

Для чого використовувати готові відповіді з української мови та читання?

Для більш успішного вивчення української мови слід використовувати готові відповіді до вправ, які можна знайти в розділі нашого сайту ГДЗ 3 клас українська мова. Розв’язники і ГДЗ допоможуть перевірити Ваш рівень знань і переконатися у правильному виконанні домашньої роботи. Знайти відповідну вправу дуже просто завдяки логічній структурі сайту, яка відповідає змісту книжки.

Готові домашні з української мови для батьків

Відтепер батьки можуть легко перевірити домашнє завдання свого чина чи доньки використовуючи розв’язники з розділу ГДЗ 3 клас українська мова. Тепер Ви гарантовано можете бути впевнені, що Ваша дитина добре справилася з домашньою роботою і успішно засвоїла знання, які отримала в школі, а якщо виникли труднощі, то за допомогою наших посібників з легкістю допоможете їх подолати.

Українська мова ГДЗ — відповіді до усіх завдань

На нашому порталі Ви знайдете готові домашні завдання до підручників різних авторів. У нас є ГДЗ українська мова Вашуленко, Захарійчук, а також відповіді до робочих зошитів цих авторів. Отже, з нашими ГДЗ Ви будете готовими до будь-яких завдань, контроль робіт і диктантів з української мови.

Що робити, якщо попалася складна вправа з української мови?

У третьому класі учні вже мають доволі багато знань з української мови, але попереду ще безліч вправ, контрольних диктантів, самостійних робіт, як потрібно виконати, а також нові правила граматики і винятки, які потрібно знати напам’ять. Звісно, такий об’єм нової інформації може бути складним для дитини, але використовуючи готові домашні з української мови мама завжди зможе підказати, як виконати ту чи іншу складну вправу.

Гдз з української мови – готові відповіді

Готові домашні завдання – це не тільки помічник для батьків, алей для учнів. Адже навчившись самостійно використовувати збірник ГДЗ, учень буде перевіряти вправи з української мови самотужки. Звісно, спочатку потрібно виконати домашню роботу самому, а вже потім заглядати у підручник. З нашими ГДЗ 3 клас українська мова кожен учень буде почувати себе впевнено на уроці, оскільки всі вправи виконані вірно.

ГДЗ українська мова 3 клас нова програма

На нашому сайті представлені різні збірники з відповідями до завдань з української мови як підручника, так і робочих зошитів. Ми постійно оновлюємо базу книжок на нашому сайті і опубліковуємо ті, що відповідають новій програмі навчання. На сайті «12 балів» ви знайдете ГДЗ не тільки з української мови, але й з інших дисциплін: математика, англійська, природознавство, людина і світ тощо.

Українська мова 3 клас онлайн

Вивчати українську мову значно простіше і цікавіше за допомогою сучасних цифрових збірників ГДЗ. Їх можна зручно переглядати на нашому сайті з будь-яких пристроїв. Ви можете зайти в такий електронний посібник навіть на перерві перед уроком з власного мобільного телефону і переглядати правильні відповідь в режимі онлайн.

«12 балів» в Facebook і VK

Ми з радістю чекаємо Вас, любі третьокласники, у наших групах в соціальних мережах в Facebook і VK. Там ви можете ділитися враженнями про наш сайт, запитувати про нові книжки. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші коментарі, адже хочемо зробити цей ресурс максимально цікавим і корисним для вас.

Бажаємо Вам успіхів у навчанні!


ГДЗ 3 клас Українська мова та читання — готові відповіді до вправ онлайн!

проникновенный документальный фильм, который слушают дети раздираемого войной Донбасса — The Calvert Journal

Совместно с украинским режиссером Лизой Смит и немецким театральным режиссером Георгом Жену, сопродюсером Tabor Productions, Школа № 3 разрабатывался параллельно с живой театральной постановкой под названием Моя Николаевка . Осенью после обстрелов Николаевку посетила группа волонтеров организации «Новый Донбасс», чтобы помочь восстановить инфраструктуру города.Среди них были Жену и украинский драматург Наталья Ворожбит. Два театральных деятеля вместе со студентами поставили Моя Николаевка , постановку, которая с тех пор гастролировала во Львове и в Констанце, Германия.

После работы в Николаевке Ворожбыт и Жену в 2015 году основали киевский коллектив художников «Театр перемещенных лиц». рассказывать свои истории на сцене.Поразительная искренность монологов, представленных в школе № 3 , свидетельствует об урезанном стиле, характерном для всех проектов Театра перемещенных лиц, специально созданных для преодоления культурных различий и создания пространства для исцеления и примирения.

Для художников и активистов как никогда важно создавать пространства, в которых люди, чью жизнь коснулась война, могут рассказать свои истории и знать, что кто-то их слушает

В какой-то момент фильма 14-летний Владислав Шокин стоит перед пустым классом местной школы, частично разрушенной во время обстрела. Окруженный знакомыми сине-зелеными оттенками, характерными для школьных помещений в бывших советских странах, Владислав говорит в камеру, как будто с другом. Он вспоминает, как однажды обнаружил в грозди винограда маленького жучка и поднес его на руках к окну, чтобы он улетел. «Не знаю почему, — говорит он, — я просто не хотел его убивать. И это заставило меня задуматься, как я могу убить человека, если я не могу убить даже жука? Я перестал задавать себе такие вопросы. Я больше не думаю о войне.

Обзоры фильмов: Два взгляда из Украины на Сандэнс – Дети и хаос

Дэвид Д’Арси

Сцена из Дом из осколков . Фото: Институт Сандэнс

Сейчас, когда весь мир смотрит на Украину, два фильма на Сандэнсе были сняты из этой страны, или из того, что раньше было этой страной. Через разные стили, один документальный и один драма, каждый смотрит на людей, которые находятся далеко от тех, чьи решения формируют их жизнь.

Интимный датский документальный фильм, снятый в Украине, Дом из осколков рассказывает о детях во временном приюте, которых туда поместили родители. Это нежная остановка на промежуточной станции на востоке Украины, недалеко от линии фронта, между семейными тревогами и пугающим возможным пребыванием в третьем месте, которое все в фильме называют детским домом.

Резонансное название фильма отражает дилемму. Дети попадают в приют, невзрачное снаружи здание, из разрозненных семей, которые не могут о них позаботиться.Их возраст варьируется от четырех-пяти до примерно двенадцати. Срок пребывания каждого ребенка ограничен девятью месяцами, более или менее, и этот срок, как мы узнаем, строго соблюдается. Мы не видим, чтобы дети часто ссорились между собой, а женщины, которые управляют этим местом, кажутся внимательными, добрыми и привязанными к детям, находящимся на их попечении. Одно замечание: любое место, которое укрывает уязвимых малоимущих детей от угрозы войны за пределами дома и от эндемического злоупотребления алкоголем в их обедневших семьях, скорее всего, будет выглядеть хорошо.

Саймон Леренг Уилмонт снимал и режиссировал эту драму, почти вся она снималась в помещении. Как гласит клише, камера, кажется, исчезает, и мы получаем не столько одну историю, сколько несколько, о детях из семей, которые не хотят или не могут их воспитывать, о детях, которые немного знают о мире, увидев его. так много, но все еще маленькие дети.

Не ждите последствий войны и захвата Россией территории Украины. Уилмонт уже рассказал эту историю в 2017 году в The Distant Barking of Dogs , атмосферном документе о двух мальчиках, которые растут на востоке Украины в пределах слышимости боевых действий.Этот фильм показывали на канале PBS, который может показывать Дом из осколков . Его новый фильм использует тот же наблюдательный подход. Приют, в котором эти дети оказались вместе, с его мягким, медовым оттенком интерьером, совсем не неприступное место. Если вы были в бывших советских республиках, тепло в стрессовых ситуациях — это не то, о чем вы думаете в первую очередь.

Следует помнить одну вещь: Уилмонт снимался во время пандемии Covid, когда убежище было отрезано от большей части остального мира, чтобы свести к минимуму заражение. Работая при доступном свете, он управлял камерой в эквиваленте костюма HAZ-MAT, который мы никогда не видели, когда он двигался среди детей и персонала. Удивительная сияющая мягкость Дом из осколков тем более примечательна этим.

Таковы и интимные отношения фильма с детьми, которых снимает Уилмонт. Ева, темноволосая девочка, на вид лет шести-семи, игривая с другими детьми, но замкнутая со взрослыми. Она говорит о возвращении к своей матери, которая, как она знает, слишком много пьет.Мать никогда не перезванивает. Потом бабушка Евы, кажется, готова забрать ее. Это означает шанс для семейной жизни, но палитра мира за пределами приюта — серая, холодная и дождливая — совсем не многообещающая, поскольку Ева обдумывает следующий шаг. Здесь и в других местах нам дают редкие проблески эмоциональной жизни детей, когда мы слышим их слова — фильм исследует противоречие между тем, что они узнали на собственном опыте, и тем, на что они надеются в будущем. Это перекликается с подходом Роберта Коулза к детям, которых он встретил в своих классических книгах « детей кризиса ». Не удивительно. Как и Коулз, Уилмонт умеет слушать.

Саша, еще одна девочка, не принимает ее дома. Когда одинокая женщина средних лет из местного городка подходит и предлагает взять ее к себе, Саша почти ничего не говорит, но с настороженной нерешительностью улыбается, говоря, что готова попробовать.

Коля, худощавый подросток, улыбающийся, когда его голова обрита с обеих сторон, любит, чтобы его считали крутым нарушителем спокойствия. Но он знает, что приют может быть лучшим, что у него есть. Там он объясняет друзьям со смехом притворной отстраненности, что его дом развалился, когда его пьяный отец несколько раз ударил ножом его мать, а позже был помилован от длительного тюремного заключения и отправлен домой.Учитывая, что за подростком цепляются брат и сестричка, очевидно, что семейная жизнь не удалась. Коля знает, что его время в приюте подходит к концу, и что ему и его братьям и сестрам снова грозит раскол.

Отрывок из Дом из осколков

Несмотря на изображение в названии, которое указывает на строения, поврежденные в результате боевых действий на востоке Украины, Дом из осколков имеет меньше общего с войной, чем с жизнями этих детей и их травмирующим воспитанием, часто отцами и матерями, которые слишком много пьют . Фокус камеры Уилмонта близок и интимен, но он затрагивает более широкое пространство, пространство семейной жизни, завоеванной и рассеянной не вторжением русских войск, а алкоголем.

Детям это известно лучше, чем кому бы то ни было. Сквозь объектив Уилмонта мы видим не столько слезы, сколько чувство покорности. Эти подростки должны были быть самостоятельными в семье, чьи родители больше не были кормильцами. Есть плач, но чувство спокойствия пронизывает.

Это спокойствие находит отражение в тихом стиле Уилмонта.Элегантный и человечный, его редкое прикосновение к детям и свет может напомнить вам Etre et Avoir («Быть ​​и иметь»), трогательный портрет Николя Филибера 2002 года, изображающий однокомнатную школу в сельской местности Франции и ее учителя. Направляя и управляя камерой, Уилмонт представляет собой партизанский кинотеатр, в котором один человек наблюдает за утешительным миром внутри приюта, который для этих детей кажется всем, чем внешний мир не является.

Сцена из Клондайк. Фото: Институт «Сандэнс»

Драма по сценарию «Сандэнс», действие которой происходит на востоке Украины, очень отличается от других.Грубо поэтический Клондайк от украинской писательницы и режиссера Марины Эр Горбач, получившей приз за режиссуру на Всемирном кинодраматическом конкурсе, предлагает апокалипсис, который уже наступил и поселился.

На дворе 2014 год или когда-то после этого, и вооруженные люди, поддерживающие Россию, захватили участок земли, на котором стоит дом Ирки, за вычетом одной его стороны, которую снес минометный снаряд. Ирка (Оксана Черкашина) до сих пор живет в руинах полуразрушенного дома со своим грубоватым мужем Толиком (Сергей Шадрин).Он склоняется к поддержке сепаратистов, но колеблется из-за пьянства. Брат Ирки Юрик (Олег Щербина) ненавидит русских, но намерен остаться в живых. Они застряли друг с другом, их жизнь на виду у всего мира (и у нас). Нет даже оконной шторы, которую нужно опустить, теперь, когда стены дома нет. Вспомните Джозефа Хеллера в Украине.

Ирка заметно беременна и заботится о корове семьи, их единственном активе. Она не уйдет, хотя Толик предупреждает ее, что летучие пророссийские банды представляют угрозу, что вроде как говорит ей, что у их дома проблемы с перепродажей.

Учитывая пророссийское вторжение, пустынные окружающие земли не могут столько стоить. Не помогает, когда поблизости сбит самолет, направлявшийся из Голландии в Малайзию: его блестящий корпус и крылья, пассажиры и содержимое разбросаны по ландшафту. У этого фильма есть свой набор осколков — в данном случае больше вещей, которые вооруженные люди могут разграбить.

Клондайк выглядит и ощущается слишком реальным, с тактильной приземленностью поля битвы. Но это фикция.Сценарий Эра Горбача, кроме буквального репортажа с фронта, уходит своими корнями в гротеск, часто натыкаясь на абсурдную комедию.

Двигаясь с ледяной медлительностью, Клондайк может ощущаться как произведение театра, применение великой европейской мизансцены на широкой, глубокой сцене. Большую часть времени камера установлена ​​в фиксированном месте, а действие (если это можно так назвать) перемещается в кадре и выходит за его пределы. Долгие крупные планы придают Ирке и двум мужчинам в ее жизни еще большую выразительность.В случае с Иркой она вырисовывается на пустом фоне, за исключением проезжающих мимо военных машин российского производства. Она поразительно и пронзительно монументальна — ее мужество тем более впечатляет, что это чистое безоружное неповиновение. Может быть, не случайно Черкашина, актриса театра, не работала в кино до Клондайк . Ее игра — откровение.

Эр Горбач и Черкашина рассказывают о создании Клондайк в ролике выше.

Позиция сопротивления или просто непокорности Ирки может показаться жесткой, но некоторые из самых мрачных сцен склоняются к абсурду, черному юмору, характерному для всего постсоветского мира. Упрямая Ирка до сих пор чистит свой дом, со стеной или без стены. В этом постапокалиптическом пейзаже Толик и несколько татуированных пророссийских головорезов, их тихоходный грузовик, буксирующий смертоносную ракетную установку, могли бы быть фигурами из сиквела Road Warrior . И эти бандиты требуют, чтобы их кормили.

Надуманный? The Wall Street Journal  сообщает, что на оккупированных землях Донбасса, которые теперь находятся под контролем России, вновь открылись заброшенные рестораны MacDonald’s. Они были официально переименованы в MacDon. На войне вы бы подумали, что гамбургер — это просто гамбургер.

Слово «Клондайк» подразумевает пустыню, в которую вторгаются охотники за удачей, чтобы быстро разбогатеть. Вряд ли это обещают эти пыльные поля, безжизненные, если не считать проезжающего мимо танка или двух.Это пустырь, но это пустырь Ирки. Ее чувство собственности, ощущение того, что она остается на месте — минус стена — единственный проблеск исполнения желаний в этом трезвомыслящем фильме.


Дэвид Д’Арси живет в Нью-Йорке. В течение многих лет он был программистом Хайфского международного кинофестиваля в Израиле. Пишет об искусстве для многих изданий, в том числе для Art Newspaper . Он продюсировал и был соавтором документального фильма « Портрет Уолли » (2012) о борьбе за украденную нацистами картину, найденную в Музее современного искусства на Манхэттене.

Фильм, который разделяет поляков и украинцев — Новая Восточная Европа

23 января 2017 г. — Кая Путо — Книги и обзоры

Волынь ( Ненависть ). Фильм Войцеха Смажовского, Польша, 2016.

В рядах дипломатии Евросоюза в последние годы распространена поговорка: зачем спрашивать мнение Варшавы по украинским вопросам, если они скажут то же самое, что и Киев? Действительно, после падения «железного занавеса» Польша была известна своей твердой проукраинской позицией.Она первой признала независимость Украины, а потом – кто бы ни был у власти – безоговорочно поддержала европейские устремления страны, Оранжевую революцию и Евромайдан. Поэтому растущая напряженность в польско-украинских отношениях, обострившаяся недавно в связи с премьерой фильма режиссера Войцеха Смажовского «Волынь», известного как «Ненависть», стала неожиданностью.

Как это часто бывает в этом регионе, спорным вопросом стала историческая память.Фильм представляет собой историю любви польской девушки и молодого украинца в тени Волынской (Волынской) резни — массового убийства поляков украинцами, вдохновленными националистической идеологией, и в меньших масштабах актов возмездия, совершенных поляками. — который имел место между 1943 и 1944 годами под оккупацией нацистской Германии. Режиссер постарался показать нюансы. Налицо «хорошие» украинцы и «плохие» поляки, а также гибридная идентичность жителей территории. Тем не менее, он уделял мало внимания факторам, приведшим к трагедии, в результате чего некоторые критики говорили, что он прославляет мученичество с типично польской точки зрения.

Споры

Фильм вызвал критическую реакцию, особенно в Украине, хотя на самом деле немногие критики имели возможность его увидеть. Показ в Киеве был отменен Министерством иностранных дел Украины из-за опасений, связанных с «безопасностью зрителей» (несколько месяцев назад по аналогичным причинам был отменен концерт украинской группы «От Винта» в Польше). Отказавшись выпускать скрины для журналистов, что является обычной практикой в ​​Польше, дистрибьютор не облегчил задачу.Можно только догадываться, что это связано со стратегией «сдерживания пророссийски настроенных журналистов», как объяснил СМИ распространитель. Удивительно, но стратегия сработала – в нелегальном прокате фильм также не обнаружен.

Привлекательность фильма для российской пропагандистской машины — одно из главных обвинений, исходящих от украинцев. Фильм, изображающий украинцев кровожадными фашистами, несомненно, поддержит взгляд Москвы на продолжающийся конфликт в Украине и укрепит грубые стереотипы, которые также присутствуют в дискурсе европейских СМИ.Однако, как заключил Смажовский, «никогда не будет подходящего момента» для показа этого фильма.

Споры также возникли в связи с обнаруженными в фильме историческими неточностями (в одной из сцен греко-католический священник освящает орудие убийства) и тем, что он укрепляет польские стереотипы об украинцах, изображая их жестокими и садистскими крестьянами. Более того, в Волыни нетрудно найти постколониальную фантазию о Креси — польском историческом нарративе о мультикультурных, якобы идиллических восточных границах Речи Посполитой, территории (вместе с Волынью), которая была включена в состав Советского Союза. Союз после 1945 года.Для украинцев Кресы — это история польского колониализма: многовековая этническая и классовая дискриминация (русины были прежде всего крестьянами, подчиненными польской или полонизированной знати) и после 19-го века салазки, поставленные под контроль националистических движений и движений за права меньшинств. Такие подсюжеты упоминаются лишь вскользь, но их также можно было бы опустить.

Широкую дискуссию вызвала и польская премьера «Волыня». Консервативные критики, симпатизирующие правительству «Право и справедливость» (PiS), восприняли фильм с энтузиазмом.Поднятие темы Волынской резни впадает в правую страсть мартирологических интерпретаций польской истории. Проукраинские правые совершенно справедливо подчеркивают, что взаимопонимание требует обсуждения даже самых сложных тем. Однако для ультраправых Волынь является доказательством «постоянной вражды» между поляками и украинцами. К сожалению, эти голоса способствовали росту ксенофобии в Польше по отношению к все более многочисленной украинской диаспоре.

Мост к примирению?

Стоит подчеркнуть, что Войцеха Смажовского и его съемочную группу трудно обвинить в националистических симпатиях. Смажовский — один из самых интересных современных польских режиссеров. Он неутомимый критик польского лицемерия, жадности и нечестности. Он автор социально-критических фильмов и звезда либеральных СМИ. По этой причине неожиданная симпатия, которой Смажовский в последнее время пользовался в провластных кругах, стала несколько неожиданной.

Сам режиссер назвал фильм мостом, ведущим к примирению. Однако зрителю, утомленному кровопролитием, может быть трудно в это поверить. Он также публично заявил, что выступает против использования фильма в целях политического конфликта. Таким образом, он отказался принять высокую финансовую премию, которую хотел предоставить ему Яцек Курски, директор подконтрольного правительству общественного телевидения. Левые и либеральные критики в Польше отчасти разделяют опасения украинцев.Более того, они отметили, что в своей борьбе с темными страницами истории поляки должны начать скорее с себя. Дискриминация и ряд зверств в отношении национальных меньшинств – это то, о чем мало кто узнает в польских школах. В то же время события, которые невозможно вычеркнуть из истории (например, антисемитская кампания 1968 г.), интерпретируются в Польше исключительно как дело рук коммунистического правительства. Публичные дебаты о темных аспектах польской истории, начатые в последнее десятилетие, скорее всего, не будут продолжаться в нынешнем политическом климате.

Интересно, что некоторые критики считают «Волынь» не антиукраинским фильмом, а антинационалистическим фильмом и данью уважения жертвам кровавой истории Восточной Европы. Помимо резни, в фильме также показаны — на заднем плане — польская месть украинцам, немецкая охота на евреев и жестокость Красной Армии. Стоит также отметить, что главная героиня, преувеличенно добросердечная, имеет подвижную польско-украинскую идентичность, а национальность жертв, которым она помогает — евреев, поляков, украинцев — интересует ее меньше всего.

«

Смажовский» известен польскому зрителю как режиссер, жестоко изображающий банальность зла Ханны Арендт. Хотя большинство его фильмов глубоко укоренены в польском контексте, их также можно рассматривать как универсальные портреты людей, попавших в моральную канаву, рассказы о таком зле, которое невозможно оправдать. В случае с Волынью Смажовский решил внести в фильм больше нюансов, чтобы предотвратить его антиукраинскую инструментализацию. Но, как мы видели, фильм можно инструментализировать как угодно.

Две стороны

Для дебатов о фильме сама работа лишь инструмент. Основные темы — польско-украинские отношения, и они явно ухудшаются. Хотя на риторическом уровне правительство ПиС остается проукраинским, это в меньшей степени выразилось в активной работе в поддержку Украины. И все же для Украины польское правительство с его углубляющимся конфликтом с Европейским союзом становится все менее надежным партнером. Яблоком раздора остается отношение к Украинской повстанческой армии (УПА).С точки зрения Польши они были прежде всего бандами, сотрудничавшими с Гитлером и ответственными за Волынскую резню. С точки зрения Украины, это были повстанцы, сражавшиеся за освобождение украинского народа от польского и советского владычества, — герои, подавшие пример украинским солдатам, воюющим сейчас на востоке страны. Обе стороны остаются слепыми к другой точке зрения.

Однако распространенное в Польше мнение о том, что Волынь является табуированной темой в Украине, не соответствует действительности. Событие было исследовано украинскими историками, и на двустороннем уровне был сделан ряд символических жестов, таких как дань уважения жертвам, возложенная президентом Украины в июле 2016 года.Тем не менее, общий уровень знаний о Волынской резне ограничен, что во многом является результатом советской исторической политики.

К сожалению, кажется, что Волынь во многом станет топливом для антиукраинской ксенофобии, которая раньше была маргинальной, но теперь все больше присутствует на улицах. В то же время трудно ожидать, что поляки, слышавшие о событиях на Волыни из семейных историй при коммунизме, будут игнорировать возрастающее прославление УПА в украинском историческом нарративе.Для украинцев, к сожалению, сейчас не лучший момент для основательного урегулирования ошибок прошлого, и не похоже, что такой момент наступит в обозримом будущем. Более того, поляки так и не доказали, что могут быть примером для подражания в этом отношении.

Кая Путо — польская журналистка, переводчик и редактор, специализирующаяся на темах, связанных с миграцией, политикой и обществом Центральной и Восточной Европы и Южного Кавказа. Заместитель директора издательства «Ха!арт».

массовое убийство, Польша, Украина, Волынь, Волынь

Член палаты представителей США Мэдисон Коуторн называет президента Украины «головорезом», позже называет и Россию, и Украину «очень мерзкими» :: WRAL.com

Брайан Андерсон и Трэвис Фейн, репортеры правительства штата WRAL Республиканцы благосклонно относятся к лидеру, отражающему военное вторжение из России.

«Помните, что Зеленский — головорез», — сказал Коуторн на видео, полученном WRAL News. «Помните, что украинское правительство невероятно коррумпировано, невероятно злобно и продвигает идеологию проснувшихся».

Непонятно, где было снято видео. На выходных в Которне состоялось несколько мероприятий.

В четверг днем, через час после того, как WRAL News сообщил о комментариях, Коуторн отказался от своих замечаний, заявив в Твиттере, что действия президента России Владимира Путина «отвратительны». »

«Я молюсь за Украину и украинский народ», — добавил он.

На мероприятии в округе Резерфорд в четверг вечером Коуторн сказал сторонникам: «Честно говоря, оба правительства в России и Украине невероятно коррумпированы и очень гнусны».

В Твиттере он попытался оправдать то, что назвал Зеленского «головорезом», обвинив президента Украины в распространении «дезинформации об Америке». Он разместил ссылку на консервативный пост в блоге с примерами, включая историю украинских солдат на Змеином острове, которые, как опасались, были убиты в феврале.24 атаки русских позже сообщалось, что они «живы и здоровы».

Коуторн, баллотирующийся на переизбрание в самом западном округе штата, сталкивается с рядом основных претендентов.

Одна из его оппонентов по 11-му избирательному округу Мишель Вудхаус назвала комментарии о Зеленском неуместными и «хамскими». Она сказала, что считает Зеленского «героем».

Сенатор от республиканского штата Чак Эдвардс, который занимает более идеологически ориентированную позицию в своей основной заявке против Коуторна, аплодировал замечаниям конгрессмена.

«Давайте проясним. Головорез — Владимир Путин», — написал Эдвардс в Twitter. «Мы должны объединиться как нация, чтобы молиться за президента Зеленского и храбрых людей Украины, которые борются за свою жизнь и свою свободу. Все, что меньше, противоречит всему, за что мы выступаем в Америке».

Карл Роув, бывший заместитель главы администрации президента Джорджа Буша-младшего, впервые сообщил о замечаниях Коуторна в авторской статье Wall Street Journal. Он написал, что мероприятие состоялось в Эшвилле на выходных, и сказал, что, по его мнению, эти замечания «не отражают мнение республиканцев».

Национальный опрос взрослого населения США, проведенный Квиннипиакским университетом, опубликованный на этой неделе, показал, что 64% ​​взрослых американцев положительно относятся к Зеленскому, 29% говорят, что недостаточно о нем слышали, и только 6% придерживаются отрицательного мнения.

Среди республиканцев 61% выразил положительное мнение о президенте Украины, что намного превышает долю 6% с неблагоприятным мнением. 31% республиканцев заявили, что недостаточно слышали о Зеленском. Опрос имел погрешность 2.6 процентных пунктов.

В четверг депутаты Госдумы единогласно приняли резолюцию в поддержку Украины 112 голосами против 0.

Представитель штата Северная Каролина Ларри Питтман, республиканец из округа Кабаррус, который является одним из наиболее правых членов своей партии, сказал, что жители Северной Каролины должны поддержать Зеленского.

«Я слышал, как люди критикуют Зеленского и говорят о том, что он тоже никуда не годится и тому подобное», — сказал Питтман во время дебатов. «Ну, я не думаю, что он так плох, как Путин.Прямо сейчас он борется за свою жизнь и жизнь своего народа, и я рад видеть, что мы встаем и поддерживаем это».

В резолюции, в частности, говорится, что палата «солидарна с народом Украины, который борется за свою свободу». Его выдвинул спикер Палаты представителей Республиканской партии Тим Мур.

«Не может быть никакой моральной двусмысленности в отношении того, где мы должны стоять», — сказал Мур.

Некоторые республиканцы оказались в неудобном положении по этому поводу после того, как бывший президент Дональд Трамп в прошлом месяце назвал Путина «умным» и «сообразительным».Член палаты представителей США от Северной Каролины Тед Бадд, получивший поддержку Трампа для участия в выборах в Сенат США, впоследствии охарактеризовал Путина как «злого», но «очень умного актера».

Основной противник Бадда, бывший губернатор Северной Каролины Пэт МакКрори, в среду выпустил телевизионную рекламу, осуждающую комментарии Бадда.

«Я не хвалю наших врагов», — сказал МакКрори в своем объявлении. «Я стою за правду и свободу».

Джонатан Фелтс, советник Бадда, сказал, что конгрессмен «представил своего рода уравновешенную оценку иностранного кризиса, которую можно было бы ожидать от США.S. senator» и сравнил рекламу МакКрори с «пустыми звуковыми фрагментами».

Подробнее об этом

3 рейса вернули 674 студента, эвакуированных из украинских Сум : The Tribune India

ПТИ

Нью-Дели, 11 марта

В пятницу сюда приземлились три рейса с 674 людьми, в основном студентами, эвакуированными из раздираемого конфликтом города Сумы на северо-востоке Украины. Вернувшиеся рассказывают о том ужасе, через который они прошли, и о том, как они пережили войну в течение двух недель.

Два самолета с 461 пассажиром — один Air India и другой IndiGo — прибыли в международный аэропорт имени Индиры Ганди в 5:45 и 12:20, а C-17 ВВС Индии (IAF) с 213 пассажирами приземлился на авиабазе Хиндон. в 12.15.

Хотя официального сообщения от правительства о завершении процесса эвакуации из Украины не поступало, эти три рейса из польского Жешува считались одними из последних.

Эмоции накалялись, когда студенты вышли из аэропорта Дели и обняли своих родителей, которые ждали там пять-шесть часов, чтобы увидеть своих детей.

Со слезами на глазах многие родители и члены семьи раздавали детям сладости и украшали их гирляндами, а другие приветствовали их букетами и объятиями после прибытия к воротам № 4 и 5 аэропорта IGI.

Некоторые члены семьи также произносили лозунги «Бхарат Мата Ки Джай» и «Моди Хай То Мумкин Хай».

«Даже сейчас, когда я вернулся в Индию, ситуация, через которую я прошел, будет преследовать меня еще несколько дней. Жизнь в Сумах во время войны была ужасной.Я никогда не думал, что доберусь до Индии живым», — сказал Дхрув Пандита, обнимая свою мать вскоре после выхода из спасательного рейса.

Рассказывая свою историю, Пандита утверждал, что его держали в заложниках вместе с другими учениками в Сумах.

«Мы были заперты в бункере, без воды и еды. Нам пришлось растопить лед, чтобы получить питьевую воду. Нам не разрешили уехать оттуда», — сказал Пандита PTI.

Похожая горестная история была рассказана студентами, которые достигли авиабазы ​​Хиндон самолетом ВВС Индии в 12 лет.30 часов вечера.

Вирадха Лакшми, уроженка Тричура в штате Керала, добралась до авиабазы ​​вместе со своей трехлетней белой кошкой.

«Я никогда не хотел оставлять своего кота в Украине умирать под бомбовым обстрелом. Наше путешествие в Польшу было остановлено из соображений безопасности, поэтому мы добрались до Польши из Сум за два дня. Мы не ожидали, что выживем», — сказала Лакшми PTI.

Тем временем министр иностранных дел С. Джайшанкар в своем посте в Твиттере особо отметил, что эвакуация индийских студентов из Сум была «особенно сложной».

Он также поблагодарил соседние с Украиной страны — Румынию, Венгрию, Польшу, Словакию и Молдову — за их «исключительную поддержку» в возвращении граждан Индии в рамках эвакуационной миссии «Ганга».

«Операция «Ганга», предпринятая по указанию премьер-министра Нарендры Моди, увенчалась успехом благодаря лидерству и приверженности делу. Мы благодарны всем тем, кто способствовал достижению ее целей», — сказал Джайшанкар.

Индия эвакуировала своих граждан из Сум во вторник после того, как Россия и Украина предоставили гуманитарный коридор для их выезда после интенсивного дипломатического взаимодействия Нью-Дели с двумя сторонами.

Индия вернула около 18 000 индийцев в рамках операции «Ганга», которая была начата 26 февраля, через два дня после начала военного наступления России на Украину.

Махима Ратхи, еще одна студентка-медик из Сум и уроженка Музаффарнагара в штате Уттар-Прадеш, рассказала, что им приходилось бежать в бункеры каждый раз, когда звучали сирены.

«Всякий раз, когда звучала сирена, нам приходилось укрываться в бункерах. Мы все были очень напуганы, так как никогда не знали, сможем ли мы выжить и благополучно вернуться.Сейчас мы чувствуем себя комфортно после возвращения в Индию», — сказал Ратхи.

Ханна, уроженка Кералы, была последней студенткой, высадившейся из самолета C-17 в Хиндоне.

Она поблагодарила власти за спасение студентов из Украины.

«Мы через многое прошли за последние несколько дней, и я благодарю всех, кто взял на себя инициативу вернуть нас домой. За этот короткий период жизни мы многое видели, в том числе и взрывы», — сказала Ханна.

Джайшанкар также высоко оценил роль, которую сыграли его коллеги-министры Джотирадитья Шиндия, Кирен Риджиджу, Хардип Сингх Пури и генерал (в отставке) В.К. Сингх в операции по эвакуации.

Пури, Риджиджу, Шиндия и Сингх находились в Венгрии, Словакии, Румынии и Польше соответственно для координации усилий по эвакуации.

«Благодарю за вклад моих четырех коллег-министров: Шри Джотирадитья М. Сциндиа, Шри Кирена Риджиджу, Шри Хардипа Сингха Пури и генерала (в отставке) В. К. Сингха, чье присутствие на месте имело большое значение», — сказал Джайшанкар.

«Аплодисменты нашему посольству в Украине и команде MEA за их самоотверженные усилия в сложной конфликтной ситуации», — добавил он.ПТИ

 

 

украинских студентов в Бостоне отреагировали на глобальный конфликт

Россия-Украина

Татьяна Литус из Бостона. обращается к толпе во время акции протеста на Северо-Востоке в поддержку Украины.

Фото AP/Стивен Сенне

По данным Организации Объединенных Наций, продолжающееся вторжение России в Украину привело страну в «апокалиптические» условия. Поскольку инфраструктура и безопасность повреждены, становится трудно получить доступ к здравоохранению, а основные запасы заканчиваются.

В 4 478 милях от Киева украинско-американские студенты колледжа в Бостоне приклеены к своим телефонам, обновляют прямые трансляции и ищут любые хорошие новости о членах их семей и друзьях в Украине.

Терения Ханкевич, студентка пятого курса инженера-строителя Северо-восточного университета, сказала, что использует школьные занятия, чтобы отвлечься от мыслей об Украине.

«Эта ситуация — все, о чем я могу думать все время», — сказал Ханкевич. «Я продолжаю ходить на занятия, продолжаю делать домашнюю работу, но это просто стало побочным занятием, которое я делаю, в дополнение к тому, что я каждую минуту бодрствования просматриваю новости, связываюсь с семьей, разговариваю с людьми, распространяю информацию в Интернете.

Ханкевич является членом Украинского культурного клуба, студенческой группы на Северо-Востоке, которая бездействовала в течение нескольких лет в разгар пандемии, но на этой неделе смогла официально вернуться в кампус.

В клубе наблюдается быстрый рост посещаемости и участия, поскольку они стали более заметными в кампусе.

«Мы считаем, что для других украинских студентов важно иметь возможность связаться с нами и узнать, что здесь есть другие, — сказал он, — чтобы мы могли лучше координировать свои действия с ними, лучше поддерживать друг друга, и чтобы они знайте, что вы знаете, что они не одиноки.

Группа уже провела две акции в поддержку Украины на территории Северо-Восточного кампуса. Одну 24 февраля, в день начала вторжения, и одну неделю спустя, 3 марта. Их конечной целью было собрать деньги на благо Украины.

Члены клуба в Centennial Commons на своей первой демонстрации 24 февраля. Terenia Hankewycz

Zachar Hankewycz, третьекурсник, специализирующийся на компьютерных науках, сказал, что организации удалось собрать более 18 000 долларов, включая пожертвования на сумму 5 000 долларов, сделанные членами клуба.

В настоящее время Захар проходит оплачиваемую стажировку в Salsify. Он сказал, что рад, что работа с 9 до 5 отвлекает от постоянного обновления новостей.

«[Работа] — хороший способ отвлечься. Без него я бы просто освежался и беспокоился каждую секунду дня», — сказал он.

Захар сказал, что худшее чувство — это беспомощность не только для себя, но и для других членов клуба. По его словам, для этих 4 478 миль, кажется, мало что можно сделать.

Терения сказала, что чувство беспомощности — вот почему она полна решимости протестовать, распространять информацию в Интернете и собирать деньги.

Захар сказал, что если есть что-то, что должны понимать люди, не имеющие личных связей с Украиной, так это то, что первая строчка украинского государственного гимна говорит о многом.

«Украина еще не погибла».

Подписка на рассылку новостей

Будьте в курсе всех последних новостей от Boston.com

Украинская киноклассика: авангард и поэтическое кино (КИК-УК104, ТТК-ЭЛ260) | Курсит

Преподаватель: Наталья Терамаэ, магистр (журналистика)

Целевая группа: Курс открыт для всех студентов Университета Хельсинки и студентов по обмену.

Результат обучения:
Школьники узнают об Украине ХХ века через образы и историю киноклассики. Поскольку искусство является отражением общества и исторических изменений, кино может быть лучшим примером такого «зеркала». Украинский авангард (1920-30-е) отразил ключевые процессы Украинской Советской Республики. Поэтическое кино, наоборот (1960-70-е), имело дело с традиционными национальными образами.

Краткое содержание курса:
Курс будет состоять из 12 лекций, из которых две вводные (об авангарде и поэтическом кино) и 10 просмотров в сочетании с дискуссиями и презентациями в классе.Учащиеся увидят известную мировую классику немого кино («Человек с киноаппаратом», «Земля»), а также неизвестные забытые шедевры авангарда («Весной», «Хлеб»). Коллекция поэтического кино представлена ​​фильмами выдающихся украинских режиссеров Ивана Миколайчука и Юрия Ильенко.

Лекции:
1. Введение в украинское кинопроизводство 1920-х годов
2. Человек с киноаппаратом (1929) Дзига Вертов, ВУФКУ – 66 мин
3. Весной (1929) Михаил Кауфман, ВУФКУ – 60 мин
4 .Хлеб (1929) Николай Шпиковский, ВУФКУ – 44 мин
5. Земля (1930) Александр Довженко, ВУФКУ – 83 мин
6. Земля (обсуждение)/Украинское поэтическое кино
7. Тени забытых предков (1964) Сергей Параджанов, студия Довженко – 96 мин
8. Колодец для жаждущих (1965) Юрий Ильенко, студия Довженко – 71 мин
9. Белая птица с черной меткой (1970) Юрий Ильенко, студия Довженко – 97 мин
10. Утерянная петиция (1972) Бориса Ивченко, студия Довженко – 74 мин
11.Вавилон ХХ (1979) Ивана Миколайчука, студия Довженко – 95 мин
12. Дискуссия: «Тени забытых предков», «Белая птица с черной меткой», «Вавилон ХХ»

Завершение:
Лекции 24 часа, чтение, сочинение (5 страниц)

Фоновое чтение:
Если вы не знакомы с темой курса, вы можете ознакомиться со следующими статьями (электронные статьи доступны в Helka):
• Небесио, Богдан Ю. (2009): Конкурс из Украины: ВУФКУ и Советское кино в 1920-е годы в Историческом журнале кино, радио и телевидения, том.29, июнь 2009 г., стр. 159–180
• Во-первых, Джошуа Дж. (2014 г.): Студия Довженко в 1960-х: между политикой автора и политикой национальности, в Canadian Slavonic Papers, 01 марта 2014 г. , Vol. 56(1-2), стр.57-81

Реализация и методы работы:
Чтение и другие возможные материалы будут размещены в Moodle. Сотрудник по планированию украиноведения вышлет инструкции, как войти в систему тем, кто зарегистрировался на курс. NB: Инструкции по работе с Moodle будут отправлены на ваш адрес электронной почты Университета Хельсинки (Helsinki.фи). Ключ регистрации также появится на странице курса, когда курс начнется.

Курс может быть принят как:
• KIK-UK104
• TTK-EL260
• Факультативное обучение ExpREES
• Обратите внимание, что в большинстве программ бакалавриата/магистратуры вы можете перевести кредиты на факультативное обучение. Если вы хотите перевести кредиты на какой-либо другой учебный модуль, пожалуйста, свяжитесь с преподавателем, ответственным за учебный модуль/модуль или программу бакалавриата/магистратуры

.

Обратите внимание:
• В программу обучения могут быть внесены изменения и дополнения, поэтому, пожалуйста, проверьте информацию о конкретном курсе перед началом курса.
• Регистрация обязательна. Если вы не можете участвовать, пожалуйста, отмените свое участие в WebOodi. По истечении времени регистрации свяжитесь с сотрудником по планированию (см. контактную информацию ниже) для отмены.
• Если период регистрации закончился, но вы хотите принять участие, обратитесь к сотруднику по планированию (см. контактную информацию ниже).

Прочая информация:
Этот курс организован модулем украиноведения (KIK-UK100, 30 ECTS), который проводится в сотрудничестве с Программой бакалавриата по языкам и Александровским институтом.

Контактное лицо: Специалист по планированию украиноведения minna.oroza at helsinki.fi
Украиноведение: https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/ukrainian-studies

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.