Разное

Укр мова 10 клас плющ книга: Підручник Українська мова 10 клас Плющ. Скачать, читать

Скачати підручник 10 клас Українська мова Плющ 2010 рік
Шановні старшокласники! 3

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

§ 1. Мова як суспільне явище 4
§ 2. Основні функції мови 8
§ 3. Мова і держава. Українське законодавство про мову 12
§ 4. Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови 15
§ 5. Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов 17
Розвиток мовлення 24
Стилістика і культура мовлення 27
До джерел знань 31

З історії розвитку української мови

§ 6. Основні етапи формування і розвитку української національної мови 32
§ 7. Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа розвитку слов’янських систем письма 35
§ 8. Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького. Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича 39
Розвиток мовлення 45
§ 9. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі. Сучасний український алфавіт 47
Стилістика і культура мовлення 50
До джерел знань 54

Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови

§ 10. Форми існування мови 55
§ 11. Поняття про українську літературну мову. Писемна й усна форма української літературної мови 58
Розвиток мовлення 61
§ 12. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста й села 65
Стилістика і культура мовлення 70
До джерел знань 72

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

§ 13. Місце фонетики в системі мови. Короткі відомості з історії української фонетики. Класифікація голосних та приголосних 73
§ 14. Основні фонетичні одиниці української мови 78
§ 15. Звук мовлення і фонема 79
Розвиток мовлення 81
§ 16. Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних 84
§ 17. Спрощення в групах приголосних 86
§ 18. Подовження і подвоєння приголосних 87
§ 19. Чергування звуків 89
§ 20. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні, морфологічні зміни 91
§ 21. Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення 94
Стилістика і культура мовлення 96
Назустріч тестуванню 102
До джерел знань 103

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

§ 22. Основні норми сучасної української літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їхніх сполучень 104
§ 23 Вимова звукосполучень приголосних Вимова голосних і приголосних у деяких граматичних формах 108
Розвиток мовлення 112
§ 24. Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм 115
Стилістика і культура мовлення 118
До джерел знань 121

Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

§ 25. Українська графіка 122
§ 26. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання. Основні принципи української орфографії . 127
Розвиток мовлення 130
§ 27. Правопис м’якого знака та апострофа 134
§ 28. Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ 137
§ 29. Написання слів іншомовного походження 142
Розвиток мовлення 143
§ 30. Складоподіл в українській мові 147
§ 31. Правила переносу слів із рядка в рядок 151
Стилістика і культура мовлення 152
Назустріч тестуванню 154
До джерел знань 156

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

§ 32. Слово як одиниця мови. Ознаки слова 157
Розвиток мовлення 159
§ 33. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень 162
Стилістика і культура мовлення 165
§ 34. Омоніми. Пароніми 169
§ 35. Синоніми та їхні види. Синонімічний ряд 173
§ 36, Антоніми та їхні види 178
Стилістика і культура мовлення 182
§ 37. Лексика української мови за походженням. Споконвічно українська лексика 186
Розвиток мовлення 189
§ 38. Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови 194
Стилістика і культура мовлення 199
§ 39. Лексика української мови за сферою її використання і стилістичною диференціацією 202
Розвиток мовлення 210
Стилістика і культура мовлення 214
Назустріч тестуванню 218
До джерел знань 221

Фразеологія як розділ мовознавства

§ 40. фразеологія як розділ мовознавства 222
§ 41. Фразеологічні одиниці української мови 224
Розвиток мовлення 226
§ 42. Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології 229
§ 43. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів 232
Розвиток мовлення 234
Стилістика і культура мовлення 237
Назустріч тестуванню 240
До джерел знань 257

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників

§ 44. Словники як відображення історії й культури українського народу. Загальні відомості про словники 242
Розвиток мовлення 246
§ 45. З історії української лексикографії 248
Розвиток мовлення 252
Стилістика і культура мовлення 254
До джерел знань 257

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

§ 46. Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово. Типи основ 258
§ 47. Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення. Основні способи словотвору 261
Стилістика і культура мовлення 267
§ 48. Історичні зміни в морфемному складі слова 269
Розвиток мовлення 271
§ 49. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників 272
§ 50. Способи творення та написання складних і складноскорочених слів 275
Стилістика і культура мовлення 278
Назустріч тестуванню 280
До джерел знань 281

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

§ 51. Граматичні катетегорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень 282

Самостійні частини мови

§ 52. Іменник як частина мови 286
§ 53. Граматичні категорії іменника. Категорія роду іменників 288
§ 54. Категорія числа іменників 292
§ 55. Категорія відмінка іменників 294
Розвиток мовлення 301
Стилістика і культура мовлення 307
Назустріч тестуванню 310
§ 56. Прикметник як частина мови 311
§ 57. Ступені порівняння якісних прикметників 315
§ 58. Словозміна прикметників 318
Розвиток мовлення 322
Стилістика і культура мовлення 325
Назустріч тестуванню 328
§ 59. Займенник як частина мови 329
Стилістика і культура мовлення 333
Назустріч тестуванню 336
§ 60. Числівник як частина мови 337
Розвиток мовлення 342
Стилістика і культура мовлення 344
Назустріч тестуванню 347
§ 61. Дієслово як частина мови 348
§ 62. Перехідні й неперехідні дієслова 352
§ 63. Спосіб, час, особа дієслів 356
§ 64. Дієвідмінювання 359
Розвиток мовлення 364
§ 65. Дієприкметник як особлива форма дієслова 366
§ 66. Дієприслівник як незмінювана форма дієслова 371
Стилістика і культура мовлення 375
Назустріч тестуванню 377
§ 67. Прислівник як частина мови 379
§ 68. Правопис прислівників 384
Розвиток мовлення 385
Стилістика і культура мовлення 387
Назустріч тестуванню 390

Службові частини мови

§ 69. Прийменник 391
§ 70. Сполучник 394
§ 71. Частка 397
Розвиток мовлення 401
§ 72. Вигук 402
Стилістика і культура мовлення 404
Назустріч тестуванню 407
До джерел знань 409
Тлумачний словник 410
Термінологічний словник 411
Діалектологічний словник 412
Шкільний підручник 10 клас українська мова М.Я. Плющ, В.І. Тихоша Освіта 2010 рік скачати
Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я досліджую світ
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Читання
   • Я досліджую світ
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Іспанська мова
   • Математика
   • Мистецтво
   • Музичне мистецтво
   • Німецька мова
   • Образотворче мистецтво
   • Основи здоров’я
   • Польська мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Румунська мова
   • Трудове навчання
   • Уго

Содержание

Українська мова 10 клас Плющ Тихоша Караман 2010

Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

• Автор: М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман, О.В.Караман
• Видавництво: “Освіта”
• Рік видання: 2010
• Сторінок: 416
• Формат файлу: pdf

 

Шановні старшокласники!

 

Зміст підручника для профільного навчання української мови спрямований на засвоєння мовної культури в усій її багатогранності. Ви поглибите знання про мовну систему, ознайомившись із додатковими теоретичними відомостями з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології та фразеології, морфеміки, словотвору та морфології.

Метою підручника є також розкриття стилістичних ресурсів сучасної української літературної мови. Ви удосконалите навички побудови текстів різних стилів і жанрів, опануєте виражальними засобами розмовного, наукового стилів мовлення, вироблятимете навички дослідницької роботи з мовознавства, роботи з довідковою літературою, навчитеся добирати лінгвокраїнознавчий матеріал.

Теоретичні відомості, сутнісні характеристики мовознавчих понять стисло викладено в лінгвістичних довід ках, а поглиблюються відомості про мову в спеціальних завданнях на дослідження мовних явищ і фактів, аналіз, коментування, оцінювання їх із погляду нормативності, відповідності сфері й ситуації спілкування.

Вправи подаються в порядку зростання складності: від репродуктивних до творчих, які вимагають умінь сприймати, розпізнавати, порівнювати, робити висновки. Пропоновані мовознавчі студії, практикуми, система завдань на спілкування допомагають відшліфувати правописні, орфоепічні, стилістичні навички, перевірити вміння використовувати свої знання в різних умовах. Уважно поставтеся до виконання завдань у рубриці «Назустріч тестуванню», поданих за розділами підручника.

Чимало вправ дібрано для формування культури мовлення, норм мовленнєвої поведінки, навичок спілкування в науково-навчальній, соціально-культурній, офіційно-діловій сферах. Текстовий матеріал до вправ, насичений цікавою пізнавальною інформацією з творчого доробку вчених-лінгвістів, письменників, мислителів, слугуватиме засвоєнню найважливіших здобутків вітчизняної і світової культури.

Отже, на вас чекає творча, натхненна і сумлінна праця, яка допоможе досконало оволодіти одним із найбільших див, дарованих людині — мовою.

 

pdf.png pick_ukrainska_mova_10_plyushc.pdf HOT Дата 20.09.2013 11:28:00 Размер файла 29 MB Завантажити 289

Українська мова 10 клас Плющ Тихоша Караман 2010

Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

• Автор: М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман, О.В.Караман
• Видавництво: “Освіта”
• Рік видання: 2010
• Сторінок: 416
• Формат файлу: pdf

 

Шановні старшокласники!

 

Зміст підручника для профільного навчання української мови спрямований на засвоєння мовної культури в усій її багатогранності. Ви поглибите знання про мовну систему, ознайомившись із додатковими теоретичними відомостями з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології та фразеології, морфеміки, словотвору та морфології.

Метою підручника є також розкриття стилістичних ресурсів сучасної української літературної мови. Ви удосконалите навички побудови текстів різних стилів і жанрів, опануєте виражальними засобами розмовного, наукового стилів мовлення, вироблятимете навички дослідницької роботи з мовознавства, роботи з довідковою літературою, навчитеся добирати лінгвокраїнознавчий матеріал.

Теоретичні відомості, сутнісні характеристики мовознавчих понять стисло викладено в лінгвістичних довід ках, а поглиблюються відомості про мову в спеціальних завданнях на дослідження мовних явищ і фактів, аналіз, коментування, оцінювання їх із погляду нормативності, відповідності сфері й ситуації спілкування.

Вправи подаються в порядку зростання складності: від репродуктивних до творчих, які вимагають умінь сприймати, розпізнавати, порівнювати, робити висновки. Пропоновані мовознавчі студії, практикуми, система завдань на спілкування допомагають відшліфувати правописні, орфоепічні, стилістичні навички, перевірити вміння використовувати свої знання в різних умовах. Уважно поставтеся до виконання завдань у рубриці «Назустріч тестуванню», поданих за розділами підручника.

Чимало вправ дібрано для формування культури мовлення, норм мовленнєвої поведінки, навичок спілкування в науково-навчальній, соціально-культурній, офіційно-діловій сферах. Текстовий матеріал до вправ, насичений цікавою пізнавальною інформацією з творчого доробку вчених-лінгвістів, письменників, мислителів, слугуватиме засвоєнню найважливіших здобутків вітчизняної і світової культури.

Отже, на вас чекає творча, натхненна і сумлінна праця, яка допоможе досконало оволодіти одним із найбільших див, дарованих людині — мовою.

 

pdf.png pick_ukrainska_mova_10_plyushc.pdf HOT Дата 20.09.2013 11:28:00 Размер файла 29 MB Скачать 289

Підручник Українська мова 10 клас Плющ

ЗАКРЫТЬ
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • 1 класс для русских школ
  • 2 клас
   • 2 класс для русских школ
  • 3 клас
  • 4 клас
  • 5 клас
  • 6 клас
  • 7 клас
  • 8 клас
  • 9 клас
  • 10 клас
  • 11 клас
 • Підручники
  • 1 клас
  • 2 клас
  • 3 клас
  • 4 клас
  • 5 клас
  • 6 клас
  • 7 клас
  • 8 клас
  • 9 клас
  • 10 клас
  • 11 клас
 • ГДЗ Россия
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
 • Учебники Россия
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
 • ДПА
  • Історія України 9 клас
  • Англійська мова 9 клас
  • Біологія 9 клас
  • Географія 9 клас
  • ДПА 4 клас
  • Математика
  • Українська мова
  • Читання
  • ДПА 9 клас
  • Історія України
  • Англ., нім. мова
  • Біологія
  • Географія
  • Математика
  • Українська література
  • Українська мова
  • Математика 9 клас
  • Правознавство 9 клас
  • Українська література
 • ЗНО 2017
  • Історія України
  • Довідник
  • Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецва
  • Англ. нім. мова
  • Математика
  • Тести для підготовки до ЗНО Історія України.
  • Українська література
  • Українська мова
 • ЕГЭ 2017
  • ЕГЭ 2017 по Математике
  • ЕГЭ 2017 по Русскому Языку
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • 1 класс для русских школ
  • 2 клас
   • 2 класс для русских школ
  • 3 клас
  • 4 клас
  • 5 клас
  • 6 клас
  • 7 клас
  • 8 клас
  • 9 клас
  • 10 клас
  • 11 клас
 • Підручники
  • 1 клас
  • 2 клас
  • 3 клас
  • 4 клас
  • 5 клас
  • 6 клас
  • 7 клас
  • 8 клас
  • 9 клас
  • 10 клас
  • 11 клас
 • ГДЗ Россия
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
 • Учебники Россия
  • 1 класс
  • 2 класс
  • 3 класс
  • 4 класс
  • 5 класс
  • 6 класс
  • 7 класс
  • 8 класс
  • 9 класс
  • 10 класс
  • 11 класс
 • ДПА
  • ВсеІсторія України 9 класАнглійська мова 9 класБіологія 9 класГеографія 9 класДПА 4 класМатематикаУкраїнська моваЧитанняДПА 9 класІсторія УкраїниАнгл., нім. моваБіологіяГеографіяМатематикаУкраїнська літератураУкраїнська моваМатематика 9 класПравознавство 9 класУкраїнська література

   ДПА Відповіді до Підсумкових контрольних робіт Біологія 9 клас 2016…

   ДПА Збірник завдань Математика 9 клас 2016 Освіта

   ДПА Збірник диктантів Українська мова 9 клас 2016 Освіта

   ДПА Відповіді до Підсумкових контрольних робіт Англійська мова 9 клас 2016…

 • ЗНО 2017
Українська мова : підручник для 10 класу (профільний рівень) / Українська мова навчання / М. Я. Плющ і др. / 2010г – 1 Августа 2014
Аннотация:  Автор(и): М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, Р. В. Караман

Українська мова навчання

Видавництво: Освіта
Рік: 2010
ISBN: 978-966-04-0806-7

Шановні старшокласники

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

§1. Мова як суспільне явище

§2. Основні функції мови

§3 Мова і держава. Українське законодавство про мову

§4 Мовний «суржик» його причини Проблеми екології української мови

§5 Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов

Розвиток мовлення

Стилістика і культура мовлення

До джерел знань

З історії розвитку української мови

§6 Основні етапи формування і розвитку української національної мови

§7. Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні словенської писемності. Кирилиця як основа розвитку слов’янських систем письма

§8 Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького. Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича

Розвиток мовлення

§9 Особливості розвитку української мови на сучасному етапі. Сучасний український алфавіт

Стилістика і культура мовлення

До джерел знань

Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови

§10 Форми існування мови

§11 Поняття про українську літературну мову. Писемна й усна форма української літературної мови

Розвиток мовлення

§12 Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста й села

Стилістика і культура мовлення

До джерел знань

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

§13 Місце фонетики в системі мови. Короткі відомості 3 історії української фонетики. Класифікація голосних та приголосних

§14 Основні фонетичні одиниці української мови

§15 Звук мовлення і фонема

Розвиток мовлення

§16 Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних

§17 Спрощення в групах приголосних

§18 Подовження і подвоєння приголосних

§19 Чергування звуків

§20 Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні морфологічні зміни

§21 Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення

Стилістика і культура мовлення 

Назустріч тестуванню 

До джерел знань

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

§22 Основні норми сучасної української літературної вимови. Особливості вимови голосник деяких приголосних звуків та їхніх сполучень

§23 Вимова звукосполучень приголосних. Вимова голосних і приголосних у деяких граматичних формах

Розвиток мовлення

§24 Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм. Стилістика і культура мовлення

До джерел знань

Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

§25 Українська графіка

§26 Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання. Основні принципи української орфографії

Розвиток мовлення

§27 Правопис м’якого знака та апострофа

§28 Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по-батькові, прізвищ

§29 Написання слів іншомовного походження

Розвиток мовлення

§30 Складоподіл в українській мові

§31 Правила переносу слів із рядка в рядок. Стилістика і культура мовлення

Haзустріч тестуванню

До джерел знань

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

§32 Слово як одиниця мови. Ознаки слова. Розвиток мовлення

§33 Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Стилістика і культура мовлення

§34 Омоніми. Пароніми

§35 Синоніми та їхні види. Синонімічний ряд

§36 Антоніми та їхні види. Стилістика і культура мовлення

§37 Лексика української мови за походженням. Споконвічна українська лексика

Розвиток мовлення

§38 Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови

Стилістика і культура мовлення

§39 Лексика української мови за сферою й використання і стилістичною диференціацією

Розвиток мовлення

Стилістика і культура мовлення

Назустріч тестуванню

До джерел знань

Фразеологія як розділ мовознавства

§40 Фразеологія як розділ мовознавства

§41 Фразеологічні одиниці української мови

Розвиток мовлення

§42 Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології

§43 Багатозначність синонімів та антонімія фразеологізмів

Розвиток мовлення

Стилістика і культура мовлення

Назустріч тестуванню

До джерел знань

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників

§44 Словники як відображення історії й культури українського народу

Загальні відомості про словники

Розвиток мовлення

§45 3 історії української лексикографи

Розвиток мовлення

Стилістики і культура мовлення

До джерел знань

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

§46 Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово. Типи основ

§47 Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення. Основні способи словотвору

Стилістика і культура мовлення

§48 Історичні зміни в морфемному складі слова

Розвиток мовлення

§49 Основні способи творении іменників, прикметників, дієслів, прислівників

§50 Способи творення та написання складних і складноскорочених слів

Стилістика і культура мовлення

Назустріч тестуванню

До джерел знань

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

§51 Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень

Самостійні частини мови

§52 Іменник як частина мови

§53 Граматичні категорії іменника. Категорія роду іменників

§54 Категорія числа іменників

§55 Категорія відмінка іменників

Розвиток мовлення

Стилістика і культура мовлення

Назустріч тестуванню

§56. Прикметник як частина мови

§57. Ступені порівняння якісних прикметників

§58. Словозміна прикметників

Розвиток мовлення

Стилістика і культура мовлення

Назустріч тестуванню

§59. Займенник як частина мови

Стилістика і культура мовлення

Назустріч тестуванню

§60. Числівник ЯК частина мови

Розвиток мовлення

Стилістика і культура мовлення

Назустріч тестуванню  —

§61. Дієслово як частина мови

§62 Перехідні й неперехідні дієслова

§63 Спосіб, час, особа дієслів

§64 Дієвідмінювання

Розвиток мовлення

§65 Дієприкметник як особлива форма дієслова

§66 Дієприслівник як незмінювана форма дієслова

Стилістика і культура мовлення

Назустріч тестуванню

§67. Прислівник як частина мови

§68. Правопис прислівників

Розвиток мовлення

Стилістика і культура мовлення

Назустріч тестуванню

Службові частини мови

§69 Прикметник

§70. Сполучник

§71 Частка

Розвиток мовлення

§72. Вигук

Стилістики і культура мовлення

Назустріч тестуванню

До джерел знань

Тлумачний словник

Термінологічний словник

Діалектологічний словникГДЗ до підручника з української мови 10 клас М.Я. Плющ, В.І. Тихоша 2010 рік
Toggle navigation GDZ4YOU
 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я досліджую світ
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Читання
   • Я досліджую світ
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Іспанська мова
   • Математика
   • Мистецтво

MOV10 – Геликаз MOV-10 – Homo sapiens (человек)

В этом подразделе раздела Имена и таксономии представлен исчерпывающий список всех имен белок, от обычно используемого до устаревшего, чтобы позволить однозначную идентификацию белка.

Подробнее … Имена белков i

Рекомендуемое название:

Helicase MOV-10 (EC: 3.6.4.13

Ручное утверждение на основе эксперимента в i

 • Указано для: ФУНКЦИЯ, КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, МУТАГЕНЕЗ LYS-530 И ASP-645, СУБЦЕЛЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, РНК-СВЯЗЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С AGO2; TNRC6B И UPF1.

)

Альтернативные названия:

Armitage homolog

Куратор информации, основанной на утверждениях в научных статьях, для которых нет экспериментальной поддержки.

Подробнее … Ручное утверждение, основанное на мнении i

 • Цитируется для: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ, ФУНКЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДИЦЕРОМ1; AGO2; eIF6; RPL7A и TARBP2, АССОЦИАЦИЯ С РИБОСОМОМ 60-х.

белок моли вируса 10 лейкемии

Этот подраздел Names and taxonomy указаны имена генов, кодирующих последовательность (последовательности) белка, описанную в записи. Существуют различные токены: «Имя», «Синонимы», «Упорядоченные имена локусов» и «Имена ORF».

Подробнее … Имена генов i

Имя: MOV10

Проверенная вручную информация, которая была импортирована из другой базы данных.

Подробнее … Ручное утверждение, выведенное из записей базы данных i

Синонимы: KIAA1631

В этом подразделе раздела Имена и таксономии представлена ​​информация об именах организм, который является источником последовательности белка.

Подробнее … Организм i

Homo sapiens (человек)

В этом подразделе раздела Имена и таксономии показан уникальный идентификатор, назначенный NCBI для исходный организм белка. Это известно как «таксономический идентификатор» или «таксист».

Подробнее … Таксономический идентификатор i

9606 [NCBI]

В этом подразделе раздела Имена и таксономия содержится таксономическая иерархическая классификационная линия источника организм. В нем перечислены узлы по мере их появления сверху вниз в таксономическом дереве, с более общей группировкой, перечисленной первой.

Подробнее … Таксономическая линия i

клеточных организмов ›Эукариота› Опистоконта ›Метазоа› Эуметазоа ›Билатерия ›Deuterostomia› Chordata ›Craniata› Vertebrata ›Gnathostomata› Teleostomi ›Euteleostomi› Sarcopterygii ›Dipnotetrapodomorpha› Tetrapoda ›Amniota› Млекопитающие ›Терия› Eutheria ›Бореуэтхерия› Euarchonhoineheina- hehinahinahinahina3.

Этот подраздел Имена и таксономия присутствует для записей, которые являются частью протеома , то есть набора белков, которые, как считается, экспрессируются организмами, чьи геномы полностью секвенированы.

Подробнее … Протеомы и

 • UP000005640

  UniProt proteome может состоять из нескольких компонентов.

  Название компонента относится к геномному компоненту, кодирующему набор белков.

  Подробнее … Компонент i : хромосома 1

.

-ВИДЕО

 • 全 Все
 • 画質 画質 HD
 • 日 японский
 • 英 Английский
 • 中 Китайский
 • 独 немецкий
 • 韓 корейский
 • 露 русский
 • イ イ тайский
 • 系 テ ン 系 латиноамериканец
 • ア ニ メ аниме
 • mp3 楽 楽 Музыка
 • 画像 Картинки
 • 画像 Изображения (данные)
 • Javascript。 有効 に し て く だ さ い。
  • ГЛАВНАЯ (рейтинг в реальном времени)
  • ГОРЯЧАЯ ЗАГРУЗКА
  • 人 気 検 索 Hot Tags
  • 人 気 Горячо!
  • Горячие каналы
  • Список каналов
  • Спецификация:
  • HD & LONG
  • FHD
  • HD
  • SD
  • LITE / Мобильный
  • 長 ДОЛГО
  • 中 MID
  • 短 КРАТКОЕ
  • NA
  twitterにこのエントリを登録 AV4.нас (видео R18 +) JPG4 (изображения R18 +) JUSTHD.xyz (HD), R18 + jtube.space 動画 R18- YouTube 動画 Youku 動画 党 党 Видео R18 + 2 канала (японский BBS)

  Горячее видео 人 気 動画:

   asian on periscope

   ▶ 13: 08x432p

   Азии на перископ … Japanesegrannyfuck

   ▶ 51: 26x432p

   Japanesegrannyfuck …

   Younow Stickam Перископ Vichatter полный порно | Redwap.xyz …

   ▶ 5: 16x240p

   Юная девственница раздевается-> … My wife having fun with voyeur at nude beach - XNXX.COM->

   ▶ 9: 01x360p

   Моя жена развлекается с вуайеристом на нудистском пляже – XNXX.COM-> … AMBI-111 - Asian, Babe, Japanese, Jav Porng

   ▶ 1: 59: 46x1080p

   AMBI-111 – Азиат, детка, японский, Jav Porng …

   AɗυƖт ƁяαzιƖ ™ в Твиттере: “* PussySunday 👅 1/2 …. .. Развод в Skype. Айсылу 24. Атырау

   Развод в Skype. Айсылу 24. Атырау … Novinha gostosa se masturbando com vibrador - XVIDEOS.COM

   ▶ 11: 17x360p

   Novinha gostosa se masturbando com vibrador – XVIDEOS.COM …

   Reina T … Asian Hidden Massage Old Masseur Fucks Teen Home Room Japanese Massage Real Voyeur Japanese Girl Massage Japanese Hidden Massage - sex hairy old young old hidden camera real amateur porn real amateur porn videos - XNXX.COM->

   ▶ 9: 38x416p

   Скрытый азиатский массаж Старый массажист трахает молодую домашнюю комнату Японский массаж Настоящий … ビジネスホテルの女性マッサージ師はヤラせてくれるのか?(7) parathd-1004

   ▶ 900 ネ ス ホ ル マ ッ く く 7 7 く く 7? 7 7 100 100 100 100)) 7.. furo072802 - XVIDEOS.COM

   furo072802 – XVIDEOS.COM …

   ▶ 0: 10x720p

   キ に ん に く ケ ー キ RE: RE в Твиттере: «ATCATDOLL # ラ ブ ー ル … … The shocking Dear Daddy video.

   Шокирующая Уважаемая Дядя. … Pkf  .mp4

   ▶ 19: 53x434p

   Pkf .mp4 … ThaiGirlTia Young skinny Thai Girls sucking and fucking Partial Siterip 094->

   ▶ 5: 00x360p

   ThaiGirlTia Молодые худенькие тайские девушки сосут и трахаются Частично Siterip 094 -> … Wild Kitty

   ▶ 0: 10x720p

   Wild Kitty ..

   ▶ 1: 00x720p

   заглотить в Твиттере: «01 の 少女 家 家 は い い 先 空 爆 さ れ た た た … … periscope

   ▶ 10: 56x432p

   перископ… delta-girls-himika - Girls Delta, Girlsdelta, Japanese Pussy, Japanese uncensored(無修正), Asian, Japanese Porng

   ▶ 41: 22x720p

   delta-girls-himika – Girls Delta, Girlsdelta, японская киска, японский унисенсор …
.

Ivy Tech Online – Общественный колледж Ivy Tech в Индиане

Онлайн-курсы Ivy Tech Community College предоставляют вам гибкую и доступную возможность заработать свои учетные данные. Ivy Tech обеспечит вас как краткосрочными сертификатами, которые можно получить менее чем за год, так и двухлетней степенью младшего специалиста. Сейчас, как никогда ранее, получение образования невероятно важно, и с такими возможностями в таких областях, как информационные технологии, здравоохранение и бизнес, у нас есть несколько программ на выбор.Независимо от того, начинаете ли вы учебу в колледже в первый раз, повышаете свою квалификацию или берете курс этим летом, у Ivy Tech есть то, что вам нужно.

Чтобы сделать его еще лучше, Ivy Tech предлагает самую низкую стоимость обучения в штате, менее чем в два раза дешевле, чем в других колледжах и университетах. Партнер, который с нашими бесплатными услугами виртуальной поддержки, такими как репетиторство и консультирование, ваши онлайн-занятия этим летом помогут вам добиться успеха. Даже если ваш класс онлайн, ваш инструктор по-прежнему доступен для общения один на один.Они здесь, чтобы поддержать вас, ответить на вопросы или предоставить помощь по электронной почте, телефону, виртуальным встречам или в вашем онлайн-классе. Ты не в этом один!

Как выглядит онлайн или виртуальный курс?

Как начать?

Подайте заявку бесплатно, и тогда вы сможете завершить регистрацию!

Какие занятия я могу посещать онлайн?

Примечание. Все классы Ivy Tech будут доступны онлайн до конца летнего семестра 2020 года.

Воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом поиска курсов (разработано Tableau)

Примечание. Информация о курсе, найденная в нашем онлайн-инструменте поиска курсов, обновляется ежедневно в 10 часов утра.

Каковы преимущества онлайн-курсов?

Вот только несколько:

 • Вы сможете пройти курс из безопасности своего дома.
 • Ваши кредиты будут переведены в любое государственное учреждение.
 • От ваших одноклассников вы получаете разные взгляды, потому что они будут располагаться в разных местах штата Айви-тек по всему штату.
 • Вы все еще можете получить личную поддержку от своего инструктора.
 • У вас есть доступ ко всем виртуальным сервисам Ivy Tech, таким как репетиторство, консультирование и карьерный рост.
 • Вы получите кредит колледжа по самой доступной цене.

Кто может помочь, если у меня есть еще вопросы?

Ivy Tech доступен семь дней в неделю, с 7:00 до 1:00 по восточному времени, по телефону 888-IVY-LINE или в чате на ivytech.edu/chat.

,
Часы JAV Интернет, Бесплатный JAV, японский порно, азиатский секс видео HPJAV
 • HOME
 • HOT
 • Censored
 • без цензуры
 • ЛЮБИТЕЛИ
 • КИТАЙСКОГО SUB
 • МОДЕЛИ
 • CATEGORYSEE ВСЕГО CATEGORIESTAGSAMATEURSODDEEPSIE NERGYSWITCh2PONDO10MUSUMECARIBBEANCOMPRHEYZO
 • ЖИВОГО CAM
 • JAV PORN SITES
 • UNENSENSED HD HD

Избранные видеоролики

364683 ViewsNUKIMAX037133240 ViewsSNIS-352 Женщина Нимфоманка Медсестра Ген Ангел Мо досуг Desire105225 ViewsSnis-332 Suzuki Классический стиль и будущее Девочка? Попробуй угадать на земле его сотрудника ○! 119197 ViewsPARATHD-02588 Я использовал H ****** s, чтобы «остановить время», и вещи стали очень грязными! Смотреть больше 189442 Просмотров SSNI-821 Her Older Sist Это тоскующий артист.В течение двух дней, когда она отсутствовала, я изнасиловал свою сестру. Marin Hinata 2020/08/01 112167 Просмотров SSNI-816 «Эта девушка развязна, не так ли?» Записанный видеомагнитофон Минами Кодзима, который стал знаменитостью Минами на воссоединении класса 2020/08/01 70141 Просмотры PRED-241 изнасиловали подчиненного барахла, который смотрел на общую комнату в командировке… Hasumi Claire 2020/08/01 119117 Views JUL-251 Презерватив, который моя жена покупает, на один размер больше. Eimi Fukada 2020/08/01 70122 Просмотров JUL-246 Красивые блестящие ножки свекрови.Ходжо Асахи 2020/08/01 105211 Просмотров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *