Разное

Гдз 6 з укр мови – Календарне планування з української мови 6 клас І семестр

Календарне планування з української мови 6 клас І семестр

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

№ з/п

Тема уроку

Дата

 

Примітка

Повторення вивченого в початкових класах

1

Вступ.  Краса і багатство української мови.

 

 

2

РМ. № 1. Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення  вивченого). Загальне  уявлення про ситуацію, спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично). Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.

 

 

3

РМ. № 2. Повторення вивченого про типи мовлення.  Читання текстів (уривків), що належать до різних типів мовлення. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру, у яких поєднано різні типи мовлення (розповідь, опис, елементи роздуму).

 

 

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого (6 год.)

4

Словосполучення і речення. Головні члени речення.

 

 

5

Просте речення.

 

 

6

Звертання, вставні слова.

 

 

7

РМ. № 3. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Читання та обговорення текстів, що належать до різних стилів.

 

 

8

Однорідні члени речення в простому реченні.

 

 

9

Складне речення.

 

 

10

Пряма мова і діалог. Основні орфограми та пунктограми.

 

 

11

РМ. № 4. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію (екскурсію учнів до музею, відвідання театру, організацію поїздки до Канівського музею Тараса Шевченка на території Шевченківського національного заповідника та ін.)

 

 

12

Контрольний диктант № 1. Навчальне читання мовчки

 

 

Лексикологія

13

Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

 

 

14

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично)

 

 

15

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і

 

 

16

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа

 

 

17

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

 

 

18

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми.

 

 

19

РМ. № 5. Створення висловлення-роздуму «Професія моїх батьків» («Ким я мрію стати») з використанням професійних слів, неологізмів.

 

 

20

Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені слова. Діалектні слова.

 

 

21

Професійні слова і терміни, просторічні слова. Пароніми (практично).

 

 

22

Контрольна робота № 1. «Лексикологія» (тести і завдання)

 

 

Фразеологія

23

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

 

 

24

Джерела фразеологізмів. Ознайомлення з фразеологічним словником.

 

 

25

РМ. № 6. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

 

 

26

Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

 

 

27

Фразеологізми в ролі членів речень.

 

 

28

29

РМ. № 7. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму

 

 

РМ. № 8. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

 

30

Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

 

31

РМ. № 9. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі на тему: «Який вчинок можна вважати героїчним» з використанням фразеологізмів.

 

 

32

РМ № 10. Аналіз письмового твору.

 

 

Словотвір. Орфографія

33

Змінювання і творення слів. Твірне слово

 

 

34

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

 

 

35

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

 

36

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням –чн-(-шн-).

 

 

37

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами-ськ-, -зьк-, -цьк- та іменників із суфіксами  -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 

 

38

Складні слова. Сполучні о,е в складних словах.

 

 

39

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів-.

 

 

40

Творення та правопис складноскорочених слів.

 

 

41

Контрольна робота № 2. «Фразеологія. Словотвір. Орфографія» (тести і завдання).

 

 

Морфологія. Орфографія

Іменник

42

Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

43

РМ.  № 11. Будова опису приміщення

 

 

44

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення).

 

 

45

Велика буква та лапки у власних назвах

 

 

46

Збірні іменники

 

 

47

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

 

 

48

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

 

 

49

Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок. Відмінювання іменників.

 

 

50

Контрольна робота № 3. «Морфологія. Іменник» (тести і завдання).

 

 

51

Поділ іменників на відміни і групи

 

 

52

Відмінювання іменників І відміни.

 

 

53

Відмінювання іменників ІІ відміни.

 

 

54

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.

 

 

55

Відмінювання іменників ІІІ і ІV відміни.

 

 

56

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

 

 

57

Написання  не з іменниками.

 

 

58

РМ.  № 12. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

 

 

59

Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я),

 -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о),- ев(о).

 

 

60

Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

 

 

61

Правопис складних іменників.

 

 

62

Контрольна робота № 4. «Іменник» (тести і завдання).

 

 

63

РМ. 13 Визначення ролі іменників в описі приміщення

 

 

64

РМ. 14Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.

 

 

naurok.com.ua

Календарне планування з української мови 6 клас ІІ семестр

Календарно-тематичне планування з української мови 6 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень) (7 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами).

ІІ семестр

Дата

 

65

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

66

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

 

 

67

Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

 

68

РМ.  № 15. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису)

 

 

69

РМ.  № 16. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

 

70

Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

 

71

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

 

 

72

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

 

 

73

Повні й короткі форми прикметників. Відмінювання прикметників.

 

 

74

Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання.

 

 

75

РМ.  № 17. Порівняльний опис двох рослин (квітів, дерев) за ілюстрацією з використанням прикметників-синонімів, прикметників-антонімів та якісних прикметників вищого та найвищого ступенів порівняння (усно).Аналіз письмового переказу

 

 

76

Контрольна робота № 5. «Прикметник»  (тести і завдання).

 

 

77

Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники.

 

 

78

Написання прикметників із суфіксами –еньк-, -есеньк-,         -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

 

 

79

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов-      (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк-.

 

 

80

Написання не з прикметниками.

 

 

81

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

 

 

82

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

 

 

83

Написання прізвищ прикметникової форми. Розбір прикметника як частини мови.

 

 

84

РМ.  № 18. Складання характеристики знайомої або відомої людини з використанням прикметників у різних відмінкових формах

 

 

85

Контрольна робота № 6. «Прикметник»  (тести і завдання).

 

 

Морфологія. Орфографія. Числівник

86

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

87

Числівники кількісні і порядкові.

 

 

88

Творення числівників. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників.

 

 

89

РМ.  № 19. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною

 

 

90

РМ.  № 20. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною

 

 

91

Відмінювання кількісних числівників. Букв ь в кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

 

 

92

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників.

 

 

93

Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний.

 

 

94

Узгодження числівників з іменниками

 

 

95

Відмінювання порядкових числівників (система вправ)

 

 

96

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

 

 

97

Творення  числівників. Морфологічний розбір числівника як частини мови.

 

 

98

Контрольна робота № 7.  «Числівник» (тести і завдання).

 

 

Морфологія. Орфографія. Займенник

99

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням

 

 

100

Розряди займенників за значенням

 

 

101

Особові займенники. Зворотній займенник себе.

 

 

102

РМ. № 21. Твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників на тему: «У чому полягає гідність людини»

 

 

103

Контрольний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників на тему: «У чому полягає гідність людини»

 

 

104

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.

 

 

105

Присвійні, вказівні й означальні займенники. Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

 

 

106

Перехід з однієї частини мови в іншу (займенника в іменник і частку, числівника й прикметника в займенник). Уживання займенників для зв’язку речень у тексті.

 

 

107

РМ. № 22. Аналіз письмового твору. Навчальне аудіювання тексту

 

 

108

Контрольний диктант № 2.

 

 

109

Неозначені займенники, їх відмінювання. Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

 

 

110

Заперечні займенники. Правопис заперечних займенників. Написання займенників із прийменниками окремо.

 

 

111

РМ. № 23. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)

 

 

112

Вказівні та означальні займенники. Розбір займенника як частини мови.

 

 

113

Контрольна робота № 8. «Займенник» (тестові завдання).

 

 

Повторення і кінці року

114

Повторення і узагальнення вивченого за рік з лексикології та фразеології.

 

 

115

Повторення і узагальнення вивченого за рік з словотвору й орфографії.

 

 

116

Повторення і узагальнення вивченого за рік з морфології й орфографії.

 

 

117

Підсумковий урок

 

 

naurok.com.ua

Новий мультфільм «Говоримо українською» швидко покращить твою мову | Урок української мови

Сьогодні, 29 серпня, з метою популяризації української мови серед дітей телеканал ПЛЮСПЛЮС представив новий, соціально-важливий для України проект – анімаційний мультфільм «Говоримо українською». Його створили за підтримки Міністерства культури України.

Основні завдання проекту: зацікавити дітей більш упевнено й грамотно говорити українською, позбавитися помилок у спілкуванні, надихнути якомога більше не лише маленьких українців, а й їхніх батьків розмовляти рідною мовою.

У кожній з коротких анімованих історій, де головними героями є персонажі світу ПЛЮСПЛЮС – Трикутя, Квадрик і Кружко – розглядається конкретна ситуація про поширені мовні помилки. У легкій ігровій формі надаються поради стосовно норм сучасної української мови, які сприяють швидкому запам’ятовуванню лексичних, граматичних і орфографічних правил. Мультфільм рекомендований для перегляду в школах Міністерством освіти і науки України.

«Новий проект «Говоримо українською» каналу ПЛЮСПЛЮС є справді важливим для українців. Вважаю, що мультфільм здатен не тільки навчити дітей і дорослих української, а й нагадати, що українською мовою можна говорити легко і грамотно. Так, у серіях наводяться такі приклади, як: чим «вдача» відрізняється від «удачі», як правильно говорити про назву вулиці, коли саме можна сміятися «над другом», а коли «з друзями», яка різниця між «протягом» і «на протязі» й не лише. У мультфільмах йдеться й про безліч різних слів, що часто викликають сумнів при використанні. Вірю, що «Говоримо українською» допоможе глядачам назавжди запам’ятати, як правильно вживати ті чи інші вирази та слова», – наголосила Іванна Найда, генеральний продюсер нішевих каналів 1+1 media.

Проект мультфільму «Говоримо українською» створено на основі книжок «100 експрес-уроків української» Олександра Авраменка видавництва «Книголав».

Прем’єра «Говоримо українською» відбудеться 2 вересня о 19.00 на телеканалі ПЛЮСПЛЮС.

Дивись проморолик:

Сайт 1plus1.ua розповість тобі гарячі зіркові новини, стане цікавим співбесідником у темах моди, краси, здоров’я та стосунків. Разом нам буде класно — підписуйся на наш Twitter.

Більше матеріалів про вивчення української мови читай тут:

1. 10 ворогів української мови: Яких помилок ми припускаємося найчастіше

2. Спідня чи нижня білизна: 6 помилок в українській мові до «чорної п’ятниці»

3. ЛатЕ чи лАте: 8 гучних помилок у назвах напоїв та їжі

1plus1.ua

Календарно-тематичне планування з української мови у 2 класі НУШ до підручника Кравцової Н., Романової В., Савчук А.

Календарно-тематичне планування з української мови

у 2 класі до підручника Кравцової Н., Романової В., Савчук А. «Українська мова та читання Ч.1» укладено відповідно до вимог Типової освітньої програми з української мови, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко.

Дата

Дата

Дата

Прим.

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ЗВУКИ І БУКВИ

С.

1.

Ознайомлення з підручником. Повторення вивченого у 1 класі. Звуки і букви. Звуки слова.

3,4

2.

Заміна, додавання, вилучення одного зі звуків (букв) слова так, щоб вийшло інше слово. Мовне дослідження.

4,5

3.

Український алфавіт. Вимова і написання слова алфавіт.

5,6

4.

Розташування слів за алфавітом з орієнтацією на першу літеру.

7,8

5.

Уміння користуватися алфавітом у роботі з навчальним словником.

8

6.

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Позначення їх буквами.

9

7.

Букви я, ю, є, ї. Їх звукове значення.

10

8.

Приголосні звуки. Позначення їх буквами.

11

9.

Урок розвитку зв’язного мовлення «У бібліотеці». Складання розповіді про книгу.

12

10.

Склад. Поділ слів на склади. Дослідження мовних явищ.

13,14

11.

Перенос слів з рядка в рядок складами. Дослідження мовних явищ. Вимова і правопис слова вересень.

14-16

12.

Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків. Дослідження мовних явищ.

16,17

13.

Правила переносу слова з літерами й та ь у середині слів. Дослідження мовних явищ.

17,18

14.

Вправи на удосконалення навичок переносу слів з рядка в рядок.

18

15.

Наголос. Наголос у загальновживаних словах.

19,20

16.

Наголос. Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі. Дослідження мовних явищ. Вимова і правопис слова завдання.

20,21

17.

Урок розвитку зв’язного мовлення «Справжня дружба». Складання розповіді за мультфільмом.

22

18.

Експерименти з наголосом: порівняння і пояснення значення слів, які відрізняються лише наголосом. Дослідження мовних явищ.

23,24

19.

Компетентнісна діагностична робота :

ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ

20.

Аналіз діагностичної роботи. Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге», «ґе». Дослідження мовних явищ. Вимова і написання слова герой.

24,25

21.

Правильна вимова звука [ф], позначення його буквою «еф».

25,26

22.

.

Буква «ща». Позначення нею буквосполучення [шч]. Вимова і правопис слова Батьківщина.

26,27

23.

Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз.

28

24.

Перенос слів із буквосполученнями дз, дж. Дослідження мовних явищ.

28-30

25.

.

Тверді та м’які приголосні. Зміна значення слова залежно від твердості чи м’якості приголосного звука. Дослідження мовних явищ.

30,31

26.

.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Чорнобривці. Опис квітки.

31

27.

Позначення м’якості приголосних буквосполученням ьо. Дослідження мовних явищ.

32

28.

Буквосполучення ьо, йо. Правила переносу слів з ьо, й. Дослідження мовних явищ.

33

29.

Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки. Вимова і правопис слова неділя. Дослідження мовних явищ.

34

30.

Компетентнісна діагностична робота :

31.

Подовжені м’які приголосні звуки. Позначення подовжених м’яких приголосних звуків на письмі двома однаковими буквами. Дослідження мовних явищ.

35

32.

Поділ на склади слів подовженими з м’якими приголосними звуками. Дослідження мовних явищ.

36

33.

Правила переносу слів з м’якими подовженими звуками. Дослідження мовних явищ. Вимова і правопис сполуки до побачення.

37,38

34.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Коли немає змоги подзвонити. Написання sms-повідомлення.

38,39

35.

Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Уявлення про дзвінкі та глухі приголосні. Дослідження мовних явищ. Вимова і правопис слова предмет.

40,41

36.

Правильна вимова дзвінких приголосних у кінці складу, слова.

41,42

37.

Правильна вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу. Вимова та написання сполуки будь ласка.

43

38.

Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної (не- оглушеної) вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу.

43

39.

Апостроф. Написання апострофа в словах. Дослідження мовних явищ. Вимова і написання слова п ’ятниця.

44,45

40.

Правила переносу слів з апострофом. Дослідження мовних явищ.

45,46

41.

Вправи на закріплення знань про звуки.

46

42.

Розвиток зв’язного мовлення. Заячі забави. Складання продовження казки. Вимова і правопис слова заєць.

46,47

43.

Компетентнісна діагностична робота :мовна тема. Приголосні звуки.

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

44.

Слово. Значення слова. Спостереження за лексичним значенням слова.

48,49

45.

Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предметів, якості, дій, визначення кількості. Вимова і написання слова диван.

50,51

46.

Тематичні групи слів. Доповнення кожної групи словами за смисловою ознакою Вживання слів різних лексичних груп у власному мовленні.

51,52

47.

Добір слів для доповнення речення, складання речень зазначеного змісту.

52,53

48.

Тематичні групи слів. Робота з «Тематичним словником школяра»

49.

Слова близькі за значенням. Дослідження мовних явищ.

54,55

50.

Слова протилежні за значенням. Дослідження мовних явищ. Вимова і правопис слова чернетка.

55,56

51.

Багатозначні слова. Дослідження мовних явищ. Вимова і написання слова театр.

57,58

52.

Практична робота зі словниками. Дослідження значення слів.

53.

Компетентнісна діагностична робота :диктант.

54.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Для чого лисиці хвіст. Відновлення деформованого тексту.

58,59

55.

Пряме й переносне значення слів. Дослідження мовних явищ.

59,60

56.

Складання груп слів із пропонованим лексичним значенням. Вимова та написання слова співчуття.

60-62

57.

ЧАСТИНИ МОВИ .

Формування уявлень про частини мови. Дослідження мовних явищ.

62,63

58.

Слова, які називають предмети(іменники) і відповідають на питання хто? що?

64,65

59.

Ознайомлення із поняттям іменники. Вимова і правопис слова ноутбук

65,66

60.

Змінювання слів, які відповідають на питання хто? що? (іменників) за числами (один – багато). Дослідження мовних явищ.

67,68

vseosvita.ua

PRO.школу та Юлія Пилипко – замiна вчителя

“Я вчитель англійської мови. Звісно, у нашій школі класи поділені на групи і у випадку, коли колега хворіє, я її заміняю і проводжу урок у всього класу. Але мені не оплачують такої заміни. Чи це законно?”

Щойно Фонд Максима Степанова почав працювати над онлайн проектом юридичної підтримки вчителів PRO.Школу, як до пошти посипалися листи з питаннями про оплату замін колег. Звісно, здавалося б, тут усе логічно – якщо ти працюєш за когось, то маєш отримувати за це грошову компенсацію. Але, як виявилося, закон має свої особливі випадки, та й далеко не всі педагоги можуть зрозуміти і розібратися, що написано в самому законі. Адже часто тлумачення подібних текстів під силу лише юристам.

Що ж робити, якщо доводиться заміняти колегу та як отримати гідну компенсацію? А що коли ти вчитель фізики, а тобі наказують заміняти викладача географії? Або доводиться об’єднувати клас на уроках фізкультури чи англійської, бо учитель пів групи захворів? Питань та нюансів багато. Як же отримати виплати за додаткове навантаження?

Час – це гроші

Це логічна формула: якщо зарплата вчителів залежить від кількості робочих годин, то кожна додаткова година приносить додаткові гроші. І дійсно Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (яку ще називають Інструкція №102 за Наказом МОН) чітко говорить про правила нарахування оплати за заміну колег:

  • Якщо вам доводиться заміняти вчителя, ви отримуєте погодинну оплату за кожен проведений урок.

  • Якщо ж проводити заміну доводиться більше, ніж 2 місяці, то вам нараховується платня згідно з тарифікацією від першого уроку-заміни.

Тобто, якщо вчитель захворів або мусить пропустити свій урок, директор школи та адміністрація повинні знайти йому заміну і оплатити її. Але тут варто бути дуже уважним, адже погодинна оплата та тарифікована суттєво відрізняються. Тому, якщо раптом, вчителю доводиться працювати на заміні від 2-х місяців – необхідно вимагати тарифікованої оплати, адже це зовсім інші гроші.

“Я замінюю важко хвору колегу від березня місяця. Зараз уже початок нового навчального року, а мені досі ніхто не змінив ставку. Чи можу я вимагати перегляду зарплатні або відмовитися від заміни?” – подібних питань досить багато і варто чітко обговорювати з адміністрацією школи довгострокові заміни. Адже закон говорить наступне:

“При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці.

Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці учителя провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції, а саме, шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень”.

(Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України 15 квітня 1993 року № 102.)

Вчитель на заміні

dw.com

Моя чужа робота

Що ж робити, коли у школи не вистачає кадрів і на заміну викликають колег з інших дисциплін? Наприклад, учителя української мови необхідно замінити на три тижні і інші спеціалісти не можуть взяти його уроки? У такому випадку, директор може призначити на заміну будь-якого вчителя іншого предмету – наприклад, географії. За умови, що його робочі години дозволяють взяти це навантаження. Це не значить, що географ читатиме диктанти. Відбувається заміна уроків – замість української мови дітям читатимуть географію, а коли повернеться учитель-мовник, він забере години географії на свої уроки, доки не вичитає весь пропущений матеріал.

Це свого роду перепланування і на кількість годин вчителя воно не впливає. Тому таку заміну ніхто не оплачує:

“Учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму зі свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної програми. У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться” (там само).

А що з випадками поділу класи на групи? Як виявилося, існує лише Наказ №128 Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, але він не регулює заміни вчителів у цих групах. Тому доводиться знову брати до рук Інструкцію та дивуватися тому що в ній написано. А саме – заміну вчителів іноземних мов не оплачують.

Чому ж немає доплати за заміну, якщо доводиться вести урок за колегу? Здавалося б, кількість дітей більша, а значить – і навантаження більше. Але кількість робочих годин від цього не збільшується, а оплачують виключно додатково проведені уроки.

Тобто виходить, що учитель читає той самий урок у той самий же час, щоправда, не для половини класу, а для всього. Саме тому за графіком робочих годин змін немає, а значить – немає і виплат. Несправедливо? Але поки що з цим ніяк не посперечатися. Є світло у кінці тунелю і в цій історії, якщо заміна тривала, то можна говорити з адміністраціює про надбавку:

“Керівникам навчальних закладів надано право встановлювати працівникам надбавку в розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати) за складність і напруженість у роботі”.

(Пункт 4 Наказу МОН від 26.09.2005 р. №557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”)

Але директор школи має право самостійно вирішувати, кому платити надбавку, а кому ні – і тут уже діє суто людський фактор.

Більше тягнеш – більше платять

Заміна – це не лише урок замість колеги. Часто доводиться перевіряти диктанти, домашні завдання, навіть писати контрольні чи взагалі проводити класні збори. Що робити у таких випадках та чи мусить взагалі вчитель на заміні усім цим займатися? Закон тут на стороні педагогів. У випадку довгострокової заміни – а це, як ми вже знаємо, термін від 2-х місяців – учитель має давати контрольні, перевіряти роботи та все інше. Адже він отримуватиме тарифіковану платню. Якщо ж компенсація погодинна, то ніхто не зобов’язаний брати на себе додаткову роботу безкоштовно. За перевірку зошиті та проведення будь-яких робіт нараховують додаткову плату. Звісно, не можна відкидати і питання морального кодексу та взаємодії із колегами – якщо вчитель готовий безкоштовно брати на себе термінову роботу друзів – ніхто не забороняє.

Якщо на заміні доводиться виконувати обов’язки класного керівника, це теж додатково обговорюється із адміністрацією, фіксується заявою та додатковою оплатою. І це варто пам’ятати.

“Я змушена бути класним керівником, поки моя колега хворіє. І це пекельна робота, бо мені вистачає мого навантаження та робочих годин. Але директор просто поставив мене перед фактом. Інколи вечорами я хочу рвати на собі волосся, бо нічого не встигаю і не можу нікому пожалітися.”

Заміна – правила комфортної роботи

Якщо ви хочете, щоб вам вчасно і повністю оплатили заміну, необхідно пам’ятати прості правила і нагадувати їх собі.

1. Кожен навчальний заклад має “Журнал обліку пропущених і замінених уроків”. І за інформацію в ньому відповідає Заступник директора з навчальної роботи.

2. Усі записи в Журналі та класному журналі необхідно вести своєчасно, чітко та вказувати всі уроки, які заміняли, додаткові роботи, домашні завдання тощо.

3. Кількість уроків, які заміняли, має збігатися з обліком у класному журналі уроків, які провели.

4. Окрім того необхідно ставити свій підпис навпроти кожного уроку та відмічати їх у “Табелі обліку використання робочого часу”.

5. Чітко обговорюйте період заміни і потім повертайтеся до нових дат, якщо вчитель досі не може вийти на роботу.

6. Обговорюйте додаткове навантаження та все фіксуйте документально – заявами та актами. Наприклад, якщо від вас вимагають виконувати обов’язки класного керівника.

7. Коли період заміни триватиме довше 2-х місяців, учитель має просити перегляду оплати заміни згідно з тарифікацією.

8. Не об’єднуйте групи в один клас з власної ініціативи, дочекайтеся наказу адміністрації та документального підтвердження.

9. І на останок – ретельно вивчіть Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Хто знає, можливо, ви знайдете там багато корисної і досі невідомої вам інформації.

До речі, додаток №8 до Інструкції коротко говорить про обов’язкову доплату і надбавку “за виконання обов’язків терміново відсутнього працівника” і окрім цього – “за збільшення обсягів виконуваних робіт”. Тому, звісно, школа має вповні оплачувати заміни і вчителям варто досконально знати свої права. Певно, програма НУШ торкнеться і питань заміни та полегшить цей процес. Але поки варто сподіватися лише на обізнаність самих педагогів та лояльну політику шкільних адміністрацій. Минулого разу в блозі PRO.Школу ми говорили про права вчителя і чому він завжди винен. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть нам на proshkolu.com.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

www.obozrevatel.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *